การพัฒนาระบบรับ-ส่ง เอกสาร (ตอนที่ 2)

ขณะที่ใช้โปรแกรมรับ-ส่ง เอกสารดังกล่าวข้างต้น(ตอนที่1) เทคโนโลยีก็ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง วันหนึ่ง(ประมาณปลายปี 2541)ได้เข้าร่วมประชุมหนึ่งกับอาจารย์อำนวย สิทธิเจริญชัย อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์(นั่งใกล้กับอาจารย์) อาจารย์ได้คุยให้ฟังว่าทางภาควิชาฯได้มีจัดเก็บเอกสารโดยการสแกนเอกสารเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ อาจารย์ในภาควิชาฯจะได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการแจ้งเวียนด้วยเอกสารที่เป็นกระดาษ การสามารถสแกนเอกสารเข้าในระบบได้ การค้นหาก็สะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีกสามารถเห็นตัวเอกสารและอ่านข้อความได้เลย มีความสนใจในระบบนี้เป็นอย่างมาก     ได้เรียนให้ผู้อำนวยการกองกลาง(นายปรีชา แม้นมินทร์) และรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ (ผช .ดร. เมธี สรรพานิช) ขณะนั้นได้ทราบ จึงได้มีการดำเนินการจัดทำหนังสือจากรองอธิการบดีถึงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อขอความร่วมมือจัดทำระบบโปรแกรมรับ-ส่ง อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปใช้ที่งานสารบรรณ กองกลาง