หลังจากที่ได้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในการพัฒนางานของตนเอง" เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2550 แล้ว  จึงได้มีการทำ AAR ตามกระบวนการของ KM  งานนโยบายและแผน จึงขอเผยแพร่ข้อมูลดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

Click