สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่อง ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. มาคุยกันค่ะ สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค. ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรมตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้
(1) คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารับ
รองแล้วและผู้เป็นบิดา มารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
(2) ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร ของสมาชิก ช.พ.ค.
(3) ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.
(4) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ครูหรือเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • หากผู้มีสิทธิรับเงินในแต่ละลำดับยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
  • ผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ นอกจากจะต้องเป็นบุคคลตามลำดับก่อนหลังดังกล่าวแล้ว ยังต้องเป็น ผู้จัดการศพของสมาชิก ช.พ.ค ที่ถึงแก่กรรม โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองว่าเป็น          ผู้จัดการศพ ตามแบบที่ ช.พ.ค. กำหนด หรือ ตามแบบของวัด หรือสถานที่ประกอบพิธี ทางศาสนาที่มีข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันก็ได้
  • ในกรณีที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.  จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ แก่บุคคลที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุไว้แล้ว ค่ะ
  • ส่วนตัวแล้วขอแนะนำให้ระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จะดีกว่าค่ะเพราะทุกคนที่ถูกระบุชื่อจะได้รับเงินสงเคราะห์แน่นอนค่ะ ^^