องค์การเรียนรู้กู่สร้างสรรค์

 เช้าตรู่กู่สร้างสรรค์ ทีมงาน HACC_KKU นัดออกเดินทาง ๐๕.๐๐ น. ที่อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเดินทางไปร่วม แลก เปลี่ยนประสบการณ์ที่ สักภูเดือน

 HACC in Action เคลื่อนที่ รวมตัวทีมงาน ประกอบด้วย ทีมงานจาก ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ท่าน ผอ. รศ.นพ.สมภพ ทีมจากโรงพยาบาศรีนครินทร์ คุณจินตนา คุณทวนทอง ทีมงานจาก โรงพยาบาลชุมชน คุณมัณฑนา คุณพรทิพย์ คุณปัทมาภรณ์ ทีมงานจากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปคม พต.นพ.สุวัจน์ชัย ทีมงานจาก สปสช สกลนคร นพ..ชวลิต ทีมงานจาก ร.พ ขอนแก่น นพ.สมคิด และ คุณสมปอง และ ทีมงาน จาก ศูนย์บริการวิชาการ รศ.ดร.พัชรี และ JJ

 เป็นประจำทุกๆปี สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ) โดยท่าน ผอ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล จะเชิญทีมที่ปรึกษา วิทยากร และ ผู้เยี่ยมสำรวจ มาร่วม แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ในการหลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะๆ โดยกิจกรรมมีตังแต่การทบทวนความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาโรงภาพคุณภาพ ที่เราเรียกว่า HA ซึ่งเป็น

 มาตรฐานทางด้านวิชาชีพ

 มาตรฐานด้านการบริการ และ

 มาตรฐานด้านการบริหาร เพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

 การจัดครั้งนี้พวกเราจะเรียนรู้จากทีมวิทยากร และ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นับเป็น "องค์การเรียนรู้" แห่งหนึ่งที่ พรพ ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนับหลายปี

( เรียนรู้กิจกรรมล่าสุดของเราได้ที่นี่ ครับ http://gotoknow.org/blog/uackku/archive/2007/1/6 )

 JJ2007