วันนี้เด็ก ม.2 ได้เรียนรู้จากการกระทำและจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยหาความรู้การทำโดนัทจากอินเดอร์เนต และลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนท่ได้ศึกษามา สนุกมากเลย แถมยังสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ของห้องเรียนอีกด้วย นี่แหละคือวิธีการเรียนแบบใหม่โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็ก