คณะสหเวชศาสตร์ มีการประเมินผู้บริหารปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก เริ่มวันที่ 1ตุลาคม  - 31 มีนาคม ปีถัดไป ครั้งที่ 2 เริ่มเดือนเมษายน - 30 กันยายน 

     ผมถูกประเมินกับเค้าไปด้วย ความจริงเป็นผู้บริหารเล็ก ๆ ในคณะ แต่การประกันคุณภาพกำหนดให้มีการประเมินผู้บริหารในดัชนีที่ 7.1 ด้วย ส่วนใหญ่เกณฑ์นี้ โดยมากจะได้ 4 มาโดยตลอด ติดอยู่เกณฑ์การตัดสินลำดับสุดท้าย คือ การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

     การประเมินรอบที่ผ่านมา มีการกำหนดให้ผู้บริหารเขียน สิ่งที่ตั้งใจว่าจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ผมเขียนไปสั้น ๆ ไม่กล้าเขียนลงไปมาก เพราะเป็นสัญญาใจกับตัวเองว่า สิ่งที่เราเขียนลงไปนั้น ต้องทำได้ด้วย ผมเขียนไปว่า "การสร้างบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน" เชื่อมั่นว่าถ้าบรรยากาศได้ อย่างอื่นที่คาดหวังไว้จะตามมาด้วย 

   ได้เริ่มจากการทานข้าวนอกสถานที่ด้วยกัน และเชิญท่านคณบดีด้วยครับ ไปทานข้าวร่วมกันเป็นงาน ๆ ครับ แต่ถึงวันนี้ยังไม่ครบทุกงาน เหลืออีก 2 งาน ต้องทำให้ครบครับ