ครูชบ  ยอดแก้ว  

      ครูชบ  ยอดแก้ว เป็นชาวจังหวัดสงขลา   ได้รับยกย่องจาก สกศ. ให้เป็น "ครูภูมิปัญญาไทย : นักเศรษฐศาสตร์ชุมชน"  เมื่อปี 2542  นับเป็น 1 ใน 30 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

         ครูชบคือต้นตำรับของการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่สงขลา   แล้วพระอาจารย์สุบิน ปณีโต เอาไปเผยแพร่ที่ตราด   และแพร่ไปทั่วประเทศไทย

         ตอนนี้ครูชบกลายเป็น ดร. ชบ  เพราะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเป็นประธานมูลนิธิ ดร. ชบ - ปราณี  ยอดแก้ว   ส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาทเพื่อทำสวัสดิการชุมชน   เป็นเครื่องมือรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

         ในมุมมองของผม   ครูชบคือปราชญ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

         เวลานี้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วิจารณ์  พานิช
 1 ม.ค.50
วันขึ้นปีใหม่