มอดินแดงร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

 รายงานสด การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายการเรียนรู้

ภาพบรรยากาศ ระหว่างรอเปิดการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ครับ

JJ2007