ในบันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยได้เขียนบันทึกที่เกี่ยวกับหัวข้อการประเมินเดิม  คือ  หัวข้อการประเมิน  ตอนที่ 3  เรื่อง  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ข้อที่ 18  ยินดีอาสาช่วยทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า   ซึ่งท่านผู้อ่านสนใจและต้องการอ่านได้ที่  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (31)  
สำหรับวันนี้   ครูอ้อยจะนำเสนอเรื่อง  ข้อ 19  เสียสละทุนทรัพย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมวิชาชีพ 
ตรงนี้ผู้ที่รอรับการประเมินจะต้องสรรหาสมัครเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวกับอาชีพครู 
เช่น  ครูอ้อยเป็นสมาชิกชมรมครูภาษาอังกฤษ   สมาชิกกลุ่มชมรมผู้บริหารแห่งประเทศไทย  สมาชิก e-Learning  เหล่านี้เป็นต้น 
นำหลักฐานเอกสารมาสำเนา  และจัดเก็บเป็นเอกสารที่จะรอรับการประเมินได้เลย 
เอกสารเหล่านี้จะเป็นตัวแสดงถึงร่องรอยการปฏิบัติในข้อนี้ด้วย 
อนึ่ง  นอกจากจะมีเอกสารครบถ้วนแล้ว  เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเอกสารเหล่านี้  น่าจะเขียนรายงานผลการปฏิบัติด้วย....เป็นคำแนะนำจากครูอ้อย 
วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ  คราวหน้าครูอ้อยจะเขียน  ข้อ 20  เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรวิชาชีพ  ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยสุดท้าย  ก่อนที่จะขึ้น  หัวข้อการประเมินใหม่ที่น่าสนใจต่อไป
เพียรพยายามเถิดค่ะ  เพื่อความสำเร็จที่จะตามมา  ในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะ