Contact

ใกล้เลือกตั้งสภาการพยาบาลแล้วค่ะ

  บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล  

ใกล้จะเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลแล้ว น้อง ๆ ที่บัตรสมาชิกสภาการพยาบาลจะหมดอายุ หรือหมดอายุแล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ 11 พย.-6 มค.49 ให้รีบดำเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกโดยเร็ว เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลในครั้งนี้ได้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 7366, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ความรู้ทั่วไป#แจ้งข่าวภายใน

Recent Posts 

Comments (0)