มหกรรมคนพิการฯ เทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทุกสิ่งทุกอย่าง "เราทำเพื่อคนพิการ มุ่งหวังให้เขาช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือเพื่อน และเพื่อให้เขาเป็นทรัพยากรที่สำคัญของสังคม” สังคมต้องให้โอกาสเขาด้วย

     ในการเตรียมการจัดงาน"มหกรรมช่วยเหลือผู้พิการ เทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่จะถึงนี้ ทางทีมงานฯ อำเภอเขาชัยสน ซึ่งขณะนี้มีการร่วมกันทำงานตามแนวคิด "ไตรภาคีฯ" อย่างเต็มรูปแบบจริง ๆ ก็ได้เตรียมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ครับ

     ตามที่อำเภอเขาชัยสน โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน ร่วมกับโรงพยาบาลเขาชัยสน และสถานีอนามัยในอำเภอเขาชัยสน จัดทำโครงการเอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนฟื้นฟูฯ คนพิการจังหวัดพัทลุง (สสจ.พัทลุง) ในช่วงระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมานั้น

     และจากการตรวจเยี่ยม - ประเมินผลจากบันทึกข้อมูลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พบว่าปัญหาของคนพิการไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพความพิการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ครอบครัว เศรษฐกิจ ค่านิยม และจิตวิญญาณของแต่ละคน จึงเป็นที่มาของการปรับแนวทางใหม่ ให้สอดคล้องรับความต้องการของคนพิการให้มากที่สุด และครอบคลุมที่สุด ดังที่จะได้นำเสนอไปในแต่ละประเด็นดังนี้

     ดำเนินการอะไรมาบ้าง

          1. มีการสำรวจข้อมูลคนพิการเชิงรุก ประกอบด้วย
              1.1 ให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนคนพิการ จำนวน 50 คน
              1.2 การคัดกรองคนพิการรายใหม่
              1.3 การตรวจสิทธิคนพิการ จัดทำทะเบียนฐานข้อมูล เปลี่ยนแปลงสิทธิคนพิการ และออกบัตรให้คนพิการ จำนวน 137  คน
          2. มีการรับรองคนพิการโดยแพทย์ /ขึ้นทะเบียนคนพิการ รหัส 74
              2.1 การรับรองโดยแพทย์ แบ่งออกเป็น 2 จุด ที่ โรงพยาบาลเขาชัยสน และสถานีอนามัยบ้านลานช้าง
              2.2 จัดคลีนิคให้คนพิการในโรงพยาบาลเขาชัยสน
          3. พัฒนาศักยภาพของคนพิการและญาติในอำเภอเขาชัยสน จำนวน  366 คน และมีการจัดตั้งชมรมคนพิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ของอำเภอเขาชัยสน
          4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และสมาชิก อบต.ของอำเภอเขาชัยสน ให้รู้สิทธิและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 184  คน
          5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในอำเภอเขาชัยสน จำนวน  150  คน

     ดำเนินการแล้วผลที่ได้คือ

          1. คนพิการในอำเภอเขาชัยสน มีบัตรคนพิการ รหัส 74 จำนวน  529 คน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของคนพิการ ทั้งยังจัดตั้งชมรมคนพิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ของอำเภอเขาชัยสน

          2. ผู้นำชุมชน ,อาสาสมัครสาธารณสุข และสมาชิก อบต.ของอำเภอเขาชัยสน มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของคนพิการมากขึ้น พร้อมให้ความช่วยเหลือคนพิการได้อย่างเต็มที่

          3. บุคลากรสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของคนพิการมากขึ้น

          4. เกิดการรวมตัวกันของคนพิการและญาติในระดับพื้นที่ และระดับอำเภอแล้ว

     สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

        อำเภอเขาชัยสน จึงได้จัดงานมหกรรมช่วยเหลือคนพิการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของคนพิการ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงจัดให้มหกรรม นี้เป็นมหกรรมเทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราชด้วย โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยมีคนพิการ และญาติคนพิการทุกประเภท ร่วมงานประมาณ 200 คน รวมถึงการสานต่อให้เกิด "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง"

     ในงานมีอะไรบ้าง

          1. ขึ้นทะเบียนคนพิการ/ตรวจสิทธิคนพิการ โดยโรงพยาบาลเขาชัยสน
          2. ตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลเขาชัยสน
          3. ให้ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด ,กายอุปกรณ์ โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง
          4. ติดต่อเรื่องอาชีพ สาธิตอาชีพสำหรับคนพิการ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
          5. ติดต่อเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
          6. เรื่องการศึกษา สำหรับคนพิการ จากศูนย์การศึกษาพิเศษพิเศษ จังหวัดพัทลุง
          7. การศึกษาในชุมชน จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเขาชัยสน
          8. บริการทางสังคม กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
          9. นวดสบาย ๆ สำหรับคนพิการ จากทีมนวดแผนไทย เครือข่ายอำเภอตะโหมด
          10. เรื่องสิทธิสำหรับคนพิการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
          11. มอบรางวัลคนพิการดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างของคนพิการที่ไม่สิ้นหวังต่อชีวิต
          12. ประสบการณ์ชีวิตจริง จากนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง
          13. สนุกสนานกับทอล์กโชว์แป๊ะเท่ง


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (3)

พี่โอ
IP: xxx.19.52.38
เขียนเมื่อ 
มหกรรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ แต่คิดว่าคงไม่พอแน่......(คาดว่าจะมีผู้ร่วมงาน 200 - 300 คน) และกิจกรรมต่างๆ ก็ต้องใช้เงินค่อนข้างมาก อยากเรียนเชิญ......ผู้ใจบุญ.....ผู้อยากทำบุญ...(ทำบุญที่ได้รับผล..ทันตา..) ผู้มีเมตตา...เอาเป็นว่าทุกคนใครก็ได้ที่อยากแจม..(อยากทำบุญร่วมกับเราให้ผู้พิการ)ติดต่อได้ที่ สนง.สสอ.เขาชัยสน โทร.074691174,074691356 หรือ รพ.เขาชัยสน 074691031 หรือติดต่อโดยตรง ที่พี่เอม095983463 น้องโอ066941325 ยินดี....นะครับ....และขอเชิญร่วมงาน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ด้วยน่ะครับ
ชายขอบ
IP: xxx.90.236.109
เขียนเมื่อ 

     วันที่ 28 พ.ย.2548 นี้ พี่ลองสรุปการเตรียมการให้ ชมรมฯ ได้ทราบความก้าวหน้าด้วยนะครับ (ผมทราบด้วย) และเพื่อที่ผมจะได้ดำเนินการไว้ให้ให้เรียบร้อย

     เนื่องจากตรงวันงานผมไม่ได้อยู่ ก็เลยขอให้พี่พร และน้องอ้อ จากกลุ่มงานมาช่วยครับ

     ตั้งใจและมุ่งมั่นว่าพี่โอและทีมงานฯ เขาชัยสนที่แข็งแกร่ง จะต้องทำได้ ที่ว่ายาก ๆ กว่านี้ก็ทีมฯเขาชัยสนทำมาเยอะแล้ว ...เชียร์ขาดใจ

พี่โอ
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 
       ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ งานทุกอย่างที่เราและทีมงานฝ่าฟันอุปสรรค ทั้งคำชม คำติ และคำถามต่างๆ มากมาย ก็สำเร็จมากกว่าที่เราทุกคนคาดคิด ขอขอบคุณ นพ.ยอร์น จิระนคร นพ.สสจ.พัทลุง ,นายสวาท สังข์แสง สสอ.เขาชัยสน,นพ.ธนิต เสริมแก้ว ผอ.รพ.เขาชัยสน บุคลากรสาธารณสุขทุกคน(อยากจะเอ่ยนาม แต่มากมาก) ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ผู้พิการ น้องอนุชา และครอบครัวของกระผมเองที่ให้กำลังใจ จะสรุปงานทุกอย่างมาให้ทุกคนอ่าน....