ในการเตรียมการจัดงาน"มหกรรมช่วยเหลือผู้พิการ เทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่จะถึงนี้ ทางทีมงานฯ อำเภอเขาชัยสน ซึ่งขณะนี้มีการร่วมกันทำงานตามแนวคิด "ไตรภาคีฯ" อย่างเต็มรูปแบบจริง ๆ ก็ได้เตรียมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ครับ

     ตามที่อำเภอเขาชัยสน โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน ร่วมกับโรงพยาบาลเขาชัยสน และสถานีอนามัยในอำเภอเขาชัยสน จัดทำโครงการเอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนฟื้นฟูฯ คนพิการจังหวัดพัทลุง (สสจ.พัทลุง) ในช่วงระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมานั้น

     และจากการตรวจเยี่ยม - ประเมินผลจากบันทึกข้อมูลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พบว่าปัญหาของคนพิการไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพความพิการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ครอบครัว เศรษฐกิจ ค่านิยม และจิตวิญญาณของแต่ละคน จึงเป็นที่มาของการปรับแนวทางใหม่ ให้สอดคล้องรับความต้องการของคนพิการให้มากที่สุด และครอบคลุมที่สุด ดังที่จะได้นำเสนอไปในแต่ละประเด็นดังนี้

     ดำเนินการอะไรมาบ้าง

          1. มีการสำรวจข้อมูลคนพิการเชิงรุก ประกอบด้วย
              1.1 ให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนคนพิการ จำนวน 50 คน
              1.2 การคัดกรองคนพิการรายใหม่
              1.3 การตรวจสิทธิคนพิการ จัดทำทะเบียนฐานข้อมูล เปลี่ยนแปลงสิทธิคนพิการ และออกบัตรให้คนพิการ จำนวน 137  คน
          2. มีการรับรองคนพิการโดยแพทย์ /ขึ้นทะเบียนคนพิการ รหัส 74
              2.1 การรับรองโดยแพทย์ แบ่งออกเป็น 2 จุด ที่ โรงพยาบาลเขาชัยสน และสถานีอนามัยบ้านลานช้าง
              2.2 จัดคลีนิคให้คนพิการในโรงพยาบาลเขาชัยสน
          3. พัฒนาศักยภาพของคนพิการและญาติในอำเภอเขาชัยสน จำนวน  366 คน และมีการจัดตั้งชมรมคนพิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ของอำเภอเขาชัยสน
          4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และสมาชิก อบต.ของอำเภอเขาชัยสน ให้รู้สิทธิและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 184  คน
          5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในอำเภอเขาชัยสน จำนวน  150  คน

     ดำเนินการแล้วผลที่ได้คือ

          1. คนพิการในอำเภอเขาชัยสน มีบัตรคนพิการ รหัส 74 จำนวน  529 คน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของคนพิการ ทั้งยังจัดตั้งชมรมคนพิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ของอำเภอเขาชัยสน

          2. ผู้นำชุมชน ,อาสาสมัครสาธารณสุข และสมาชิก อบต.ของอำเภอเขาชัยสน มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของคนพิการมากขึ้น พร้อมให้ความช่วยเหลือคนพิการได้อย่างเต็มที่

          3. บุคลากรสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของคนพิการมากขึ้น

          4. เกิดการรวมตัวกันของคนพิการและญาติในระดับพื้นที่ และระดับอำเภอแล้ว

     สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

        อำเภอเขาชัยสน จึงได้จัดงานมหกรรมช่วยเหลือคนพิการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของคนพิการ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงจัดให้มหกรรม นี้เป็นมหกรรมเทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราชด้วย โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยมีคนพิการ และญาติคนพิการทุกประเภท ร่วมงานประมาณ 200 คน รวมถึงการสานต่อให้เกิด "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง"

     ในงานมีอะไรบ้าง

          1. ขึ้นทะเบียนคนพิการ/ตรวจสิทธิคนพิการ โดยโรงพยาบาลเขาชัยสน
          2. ตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลเขาชัยสน
          3. ให้ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด ,กายอุปกรณ์ โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง
          4. ติดต่อเรื่องอาชีพ สาธิตอาชีพสำหรับคนพิการ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
          5. ติดต่อเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
          6. เรื่องการศึกษา สำหรับคนพิการ จากศูนย์การศึกษาพิเศษพิเศษ จังหวัดพัทลุง
          7. การศึกษาในชุมชน จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเขาชัยสน
          8. บริการทางสังคม กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
          9. นวดสบาย ๆ สำหรับคนพิการ จากทีมนวดแผนไทย เครือข่ายอำเภอตะโหมด
          10. เรื่องสิทธิสำหรับคนพิการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
          11. มอบรางวัลคนพิการดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างของคนพิการที่ไม่สิ้นหวังต่อชีวิต
          12. ประสบการณ์ชีวิตจริง จากนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง
          13. สนุกสนานกับทอล์กโชว์แป๊ะเท่ง