แจ้งผลการประชุมฝ่ายการพยาบาลเมื่อวันที่ 11 พ.ย.48 ค่ะ

โปรดรับทราบทั่วกันค่ะ

จากการประชุมกลุ่มการพยาบาลวันที่ 11 พย. มีมติสำหรับผู้ที่ขาดประชุมเพิ่มจากมติเดิม คือ
1.ให้ผู้ที่ขาดประชุมสรุปผลรายงานการประชุมส่งให้พี่ภายใน 1 อาทิตย์หลังจากประชุม โดยใช้ในการประชุมครั้งหน้า
2.ขอความร่วมมือมาหัวหน้าและรองหัวหน้าแผนก ขอให้แลกเวรระหว่างหัวหน้ากับรองหัวหน้าในแต่ละแผนกเท่านั้นเนื่องจากอยู่ในช่วงการพัฒนาคุณภาพ จะได้ตามงานได้ถูก
3.ให้แต่ละแผนกประชุมเกี่ยวกับ HA และบันทึกผลการประชุมมาส่งให้พี่อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้เซ็นชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ โดยให้ส่งก่อนการประชุมกลุ่มงานล่วงหน้า 1 อาทิตย์ และให้นำผลการประชุมมาแจ้งให้ที่ประชุมกลุ่มงานทราบด้วย
4.บอร์ดที่ให้แต่ละแผนกรับผิดชอบจัด ให้จัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พย. หลังจากนี้จะปรับวันละ 1 บาทต่อคน ไปจนกว่าบอร์ดจะแล้วเสร็จ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราดความเห็น (0)