รางวัลสุดคะนึง
           นิตยสาร Playboy มีการจัด Playmate of the Month และเอา Playmate ของ ๑๒ เดือนมาคัดเลือกเป็น Playmate of the Year
           GotoKnow จึงเอาบ้าง     สคส. จะให้รางวัล Blogger of the Month
           Playboy ยกย่องความ sexy    สคส. ขอเลือกยกย่อง Knowledge Sharing
           เราจะให้รางวัล นักเขียน บล็อก ยอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก   ให้ชื่อว่า “รางวัลสุดคะนึง”  หรือถ้ามีคนเสนอชื่อใหม่ที่ sexy กว่าเราอาจเปลี่ยนชื่อรางวัลก็ได้
           เราจะหมุนเวียนกรรมการตัดสินไปทุกเดือน    สำหรับรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘   มีคณะกรรมการต่อไปนี้
               ดร. จันทวรรณ น้อยวัน         ที่ปรึกษา
               คุณนภินทร ศิริไทย               ประธานกรรมการ
               คุณชุติมา อินทรประเสริฐ     กรรมการ
               คุณสุภาภรณ์ ธาตรีโรจน์       กรรมการและเลขานุการ
            กรรมการจะตัดสินจาก บล็อก GotoKnow เท่านั้น บล็อกอื่นไม่เกี่ยว     ตัดสินจากผู้เขียนบันทึกลงใน บล็อก ของตน (ไม่พิจารณาผู้ให้ความเห็น) ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘     มี ๑ รางวัล    ไม่มีการเสมอกัน    โดยมอบให้คณะกรรมการคิดเกณฑ์ขึ้นเอง โดยต้องพิจารณาทั้งผลงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ    มีเงื่อนไขว่าคณะกรรมการต้องประกาศเกณฑ์ด้วย    และไม่ห้ามการ lobby จาก blogger ทั้งหลาย     และถ้าผลงานไม่เข้าเกณฑ์ก็จะไม่มีการมอบรางวัลของเดือนนั้น   
           
จะประกาศผลภายในวันที่ ๑๖ ของเดือนถัดไป
            ผมขอเสนอให้คณะกรรมการประกาศ ชื่อผู้ได้รับรางวัล พร้อมคำยกย่องว่าบันทึกของท่านมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง    และประกาศชื่อผู้ที่อยู่อันดับ ๒ – ๕ พร้อมคำยกย่องด้วยเช่นกัน   แต่จะไม่มีรางวัลให้
            รางวัลของเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม จะเป็น “เสื้อสามารถ” (แจ็กเก็ต สคส.) ๑ ตัว
           ผู้เคยได้รับรางวัลแล้ว  อาจได้รับซ้ำอีกไม่มีข้อจำกัด    เพราะเรามุ่งเน้นการให้รางวัลผลงาน ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชม    ถ้าผู้ได้รับรางวัลเดือนถัดไปเคยได้รางวัลชิ้นนั้นแล้ว เราจะเปลี่ยนตัวรางวัลเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับ KM หรือแวดวงของ สคส. ในมูลค่าใกล้เคียงกัน
            การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด    เรารับฟังข้อทักท้วง แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงผลการตัดสิน
             คณะกรรมการของเดือนกรกฎาคมจะประกอบด้วย
                  ดร. จันทวรรณ น้อยวัน           ที่ปรึกษา
                  คุณชุติมา อินทรประเสริฐ        ประธานกรรมการ
                  คุณสุภาภรณ์ ธาตรีโรจน์          กรรมการ
                  คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส          กรรมการและเลขานุการ
             เกือบลืมไป    พนักงานของ สคส. ไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลนี้ครับ
             ดร. ธวัชชัย อย่าเพิ่งน้อยใจ   อาจารย์จะได้เป็นที่ปรึกษา ในเดือน กันยายน – พฤศจิกายน ครับ
             ทำไมจึงตั้งชื่อ “สุดคะนึง” ขอเอาไปเฉลยตอนประกาศรางวัลของเดือนมิถุนายน ครับ
วิจารณ์ พานิช
๓ กค. ๔๘