นี่คือส่วนหนึ่งที่ผมบันทึกให้นักศึกษาอ่าน ในการเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ผ่าน Blog ที่ learners.in.th ครับ นำมาวางตรงนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยขน์ หรือคิด ต่อยอด  ขยายผล ตามอัธยาศัยครับ ....

    การมีชีวิตอยู่ในโลกให้มีความสมดุล มีปกติสุขนั้น จำเป็นต้องทำตัวเป็นทั้ง ผู้ให้ และ ผู้รับ 
  
ในโลกของอินเทอร์เน็ตก็เช่นกัน  เราสามารถแสวงหาสิ่งที่มีผู้จัดทำไว้ เป็นสารสนเทศที่มากมายมหาศาล เพื่อนำมาปรับ หรือประยุกต์ใช้ประโยชน์จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมา  ซึ่งถ้าให้ถูกต้อง ก็น่าจะได้ นำเสนอสิ่งที่เป็นผลงาน หรือความรู้ของเรากลับขึ้นไป เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย  เพื่อจะได้เป็นทั้ง  ผู้ให้ และ ผู้รับ  ดังได้กล่าวมาแล้ว 
   นั่นคือที่มาของ Keyword 5 ตัวที่ผมใช้ดำเนินการให้นักศึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่

  • สื่อสาร
  • สืบค้น/วิเคราะห็
  • จัดเก็บ
  • ประยุกต์/สร้างสรรค์
  • เผยแพร่

   ส่วนกิจกรรมอันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละหัวข้อ ก็ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมะสม  โดยยึดประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสำคัญ