การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความสำคัญต่อการเรียนในปัจจุบันมากเพราะจำทำให้ตัวเราได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้ทันต่อสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษ เช่น คอมพิวเตอร์สามารถช่วยให่การส่งงานมีความรวดเร็ว และประหยัดเวลา ยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายหลาย ๆ ด้านถ้าเรารู้จัดการนำไปใช้งานที่ถูกต้อง