ความรู้คู่คุณธรรม


แนวทางพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

สภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน  เราจะเห็นว่าสถิติการเพิ่มขึ้นของจำนวนคดีอาญาที่เข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมที่มีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะคดีอาญาในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากจำนวน 503,805 คดีในปี พ.ศ. 2541 เป็น 559,763 ในปีพ.ศ. 2545  ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เช่นปัญหาการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม, งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู    และแนวโน้มอาชญากรรมที่เข้าสู่ระบบยุติธรรมใน 20 ปีข้างหน้า จึงแนวโน้มมากขึ้นและมุ่งกลุ่มผู้มีความรู้ ผู้หญิงและเด็กเยาวชนมากขึ้นตามลำดับ    อีกทั้งปัญหาของข้าราชการที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมการคอร์รัปชั่น ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรข้ามชาติตามมามากมาย   ตามข่าวสารรากฐานไทย ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศกล่าวว่า  ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของแก๊งอาชญากรข้ามชาติ เพราะคนของรัฐส่วนหนึ่งเห็นช่องทางรวยลัดแสวงรายได้จากการตรวจตรา เมื่อพบคนต่างด้าวที่เป็นอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งเป็นบุคคลต้องห้ามเหล่านี้ ใช้กฎหมายเป็นอาวุธเป็นเครื่องต่อรองแลกเอาผลประโยชน์เงินทอง โดยยอมให้พวกเหล่านั้น ใช้เงิน

ซื้อข้าราชการชั่วผู้ถือกฎหมาย เรียกว่ามาเฟียเหนือมาเฟีย” นอกจากนี้ยังมีข่าวปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์มากมาย  เช่น การโกงเงินของบริษัทโดยผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิทก้า หรือที่นายธนาคารมหานคร ที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและฟอกเงินยึดทรัพย์  ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดของผู้มีความรู้ ซึ่งเมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นแล้วก็มีการลงโทษ ตามกระบวนการยุติธรรม เช่นยึดทรัพย์, จำคุก, ประหารชีวิตฟื้นฟูแก้ไข เป็นต้น อันเป็นการแก้ไขที่ ปลายเหตุ ที่ต้องรอให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก่อนจึงแก้ไขแล้วทั้งสิ้น                             

จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นข้างต้น ทำให้มองเห็นหรือสะท้อนถึงความเสื่อม หรือความถดถอยของสังคมไทย ที่มีต่อคุณธรรม บ่งบอกถึงการหายไปของหลักการยึดมั่นในคุณธรรมของสังคมแนวทางในการสร้างความรู้คู่คุณธรรมจึงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกแถลงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  เพราะดูจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะมาเป็นตัวช่วยในการกำหนดพฤติกรรมให้คนในสังคมไทยได้สำนึกในความเป็นไทย, สำนึกต่อประเทศ และสังคม นอกเหนือจากการเป็นเพียงแค่คนเก่งแล้วต้องเป็นคนดี  อันนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเป็นการป้องกันอย่างแท้จริง.แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสงบสุขได้นั้น  จึงเกิดแนวคิดว่าจะต้องพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงควบคู่กับการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง  ไม่หวั่นไหว พร้อมทั้งพัฒนาสมองให้มีวิชาความรู้มีสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามจึงจะงอยร่วมกันได้อย่างสงบสุข              สภาพปัญหาทั้งหมดดังกล่าวข้างตน  ไม่ใช่เกิดในเมืองไทยเท่านั้นในต่างประเทศเองก็ประสบปัญหาการมีแต่คนเก่งแต่ขาดคนดีด้วยกันทั้งสิ้น   โดยมีพื้นฐานปัญหาคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  ศาสนา  และปัญหาโรคภัย  ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เองบ้าง  จากภัยธรรมชาติบ้าง  โดยประเด็นปัญหาที่สำคัญสรุปได้เป็น 2  ประเด็น คือ

1.   ปัญหาทางกายภาพหรือปัญหาภายนอก  เช่นปัญหาขาดปัจจัยสี่  หรือปัญหาที่เกี่ยวกับร่างกายชองเราเองหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น

2.   ปัญหาในหรือปัญหาทางด้านจิตใจ  เป็นปัญหาที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์วิตกกังวลเศร้าโศรกเสียใจหรือปัญหาเกิดจากจิตใจที่คิดผิดและปัญหาสมองที่เกิดจากความรู้ผิด เห็นผิด

 แนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั้นจะต้องแก้ที่ใจก่อน  ตั้งสติคิดพิจารณาด้วยสติปัญญา  เมื่อจิตใจมีสติ  สมาธิ ปัญญา  จึงหาวิธีแก้ปัญหาภายนอกด้วยจิตใจที่สติปัญญาและเข้มแข็งอดทน   หากสุดวิสัยไม่สามารถแก้ปัญหาได้ต้องวางใจเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีที่ดีที่สุดคือ  พัฒนาจิตใจให้มีความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาจิตใจของตนให้เป็นมนุษย์ทั้งกายและจิตใจ   อันดับแรกต้องมีมนุษยธรรมคือ  ศิล 5 มีการฝึกอบรมจิตใจให้มีสติ สมาธิ ปัญญา มีเมตตา กรุณา เป็นการป้องกันไม่ให้คนหลงผิดคิดชั่ว ไม่ทำความชั่วทั้งทางกาย วาจาและใจ  ประเด็นนี้นักพัฒนาไม่ควรมองข้าม  การพัฒนาให้คนเป็นมนุษย์และใจได้นั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กให้มีการพัฒนาชีวิตในทางที่ดีเป็นคนดี  และมีความดี 5 ประการในตน 

ได้แก่  ความรู้ดี  ความสามารถดี  ความคิดดี  ความประพฤติดีและความมีจิตใจที่ดีงาม  โดยการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานในเด็กซึ่งได้แก่1.      ความขยันหมั่นเพียร  

 2.      ความฉลาดมีสติปัญญา รู้จักแก้ปัญหาในการทำงานและรู้จักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

3.      ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

4.      ความเสียสละต่อส่วนรวม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละต่อผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ

5.      ความมีวินัย  เคารพกฎหมาย กฎกติกาของสังคม จึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

6.      ใจเมตตา  มีความรักความปรารถนาดีต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งด้วยกาย วาจา ใจ

7.      ความสามัคคี  รู้จักให้อภัย

8.      หนีความชั่ว  มีหิริ  ความละอายต่อบาปต่อความชั่วไม่ทำผิดไม่ทำชั่ว

9.      กลัวความผิด  มีโอตตัปปะปะความเกรงกลัวต่อบาป

10.  คิดช่วยศาสนา  เมื่อมีการศึกษาดี สร้างตน มีฐานะหลักฐานพอสมควรแล้วก็ให้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานให้แก่เด็ก

1.      การทำซ้ำ ๆ   การปลูกฝังคุณธรรมโดยการทำซ้ำๆ นับเป็นหัวใจสำคัญของความจำ ซึ่งเป็นคำของนักปราชญ์ ที่มีมาแต่โบราณ ในสอนแก่บุตรหลานให้รู้จักทำดี  ซึ่งหมายถึง การที่จะให้มนุษย์สามารถจดจำได้อย่างดีนั้น ต้องสอนหรือให้กระทำซ้ำๆหรือบ่อยๆ ในเรื่องเดิมหรือในเรื่องที่ต้องการจะให้จดให้จำ ดังนั้นหากต้องการที่จะปลูกฝังค่านิยม หรือความคิดใดๆให้กับใครๆไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็ใช้วิธีการ ซ้ำๆซากๆด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน, การใช้ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง, การตั้งความหวัง, การยกคำพูดผู้อื่นมาอ้าง, การอธิบาย การเทศนา การตักเตือน, การยกย่อง สรรเสริญ ชมเชย, การแก้ไขวิจารณ์ข้อบกพร่อง, การตัดสิน และให้รางวัล การให้คะแนน การประกวด การประเมินค่า, ระเบียบข้อบังคับ, เกณฑ์, การสาบาน, พิธีกรรมต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี, การใช้วิธีปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เดือนละเรื่อง, การใช้สัญลักษณ์, ป้ายประกาศ, คำขวัญ คำคม คำพังเพย สุภาษิต, อบรมคุณธรรม ค่านิยม จริยธรรม, ให้อธิบายคำถามทางจริยธรรม, สอนจริยศาสตร์สอนเด็กให้มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น, หาวิธีให้เด็กรู้คุณค่าของตนเอง เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น

2.      สอดแทรกคุณธรรมลงในกระบวนการเรียนรู้            กระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรมให้เรียนเป็นพิเศษ เช่น การฝึกทดลองทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกทดลองด้วยตนเอง เพราะการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องมีความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต หากทำได้มากๆ บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นเจตคติ เป็นความเชื่อ หากปฏิบัติอยู่เสมอก็จะกลายเป็นความเคยชิน เป็นสำนึกที่จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอ            การปลูกฝังคุณธรรม  ต้องเลือกว่าจะปลูกฝังเรื่องใดแก่ใครก่อน แล้วจึงออกแบบวิธีการต่างๆข้างต้น สุดท้ายจึงนำไปฝังให้กับบุคคลเป้าหมาย โดยผ่านทางประสาทตา หู หรือประสาทสัมผัสอื่นๆ เพื่อให้เข้าไปอยู่ในบันทึกความทรงจำของสมอง โดยการทำซ้ำๆซากๆ กลายเป็นความทรงจำ ความเชื่อ และสำนึก  

                    สุดท้ายการพัฒนาจิตใจให้มีความรู้คู่คุณธรรมนั้นก็ต้องพัฒนาผู้ใหญ่ควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็น  พ่อแม่ ครูอาจารย์  ข้าราชการ นักการเมือง  ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้คู่คุณธรรม และผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวคนดีที่เป็นตัวอย่างที่ดี  ยกย่องคนดีอย่าส่งเสริมสิ่งที่ยั่วยวนให้กำเริบซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาสังคมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน  เราต้องช่วยกันเผยแพร่คุณธรรมเข้าสู่จิตใจประชาชน  เมื่อคนในสังคมรู้ธรรมและมีศิลธรรมประจำใจจะเป็นเหตุให้คิดดี  ทำดี  พูดดี  ความสุขสงบจะเกิดขึ้นในครอบครัว ในสังคม  อย่างแน่นอน 

 

   ................................................................................... 

โดย ...คนึงนิจ อนุโรจน่

หมายเลขบันทึก: 73419เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2007 12:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 01:58 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)

ขอบคุณมากคะสำหรับความรู้  ช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมหน่อยซิคะว่ามีอะไรบ้าง ขอบคุณมากๆๆๆคะ

จากการวิจัยในเมืองไทยเราเลยนะคะ ซัก2-3 ปีที่แล้วเห็นจะได้  พบว่า เด็กมัธยมช่วงที่เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคือช่วง ม.2 ขึ้น ม.3 เป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงที่สุดค่ะ  เด็กวัยนี้ถ้าผู้ปกครองไม่ใกล้ชิดเด็กจะมีปัญหามาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด  ปัญหาเอดส์  หรือปัญหาเป็นเด็กเกเรไปเลยค่ะ  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กวัยนี้ติดเพื่อน  ทำตามเพื่อน  ถ้าเด็กคบเพื่อนดีก็เป็นโชคดีของพ่อแม่ แต่ถ้าเด็กคบเพื่อนไม่ดี และผู้ปกครองไม่แนะนำใกล้ชิด เด็กจะมีโอกาสเสียได้สูงค่ะ  นอกจากนี้เด็กวัยนี้ฮอร์โมนกำลังเปลี่ยน(พุ่งกระฉุดเลยค่ะ) พูดง่ายๆ กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาว  มักหงุดหงิดไม่ค่อยสบอารมณ์เรื่องโน้นเรื่องนี้ ทำอะไรไม่ค่อยยั้งคิด  พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยประคับประคองให้อยู่ในกรอบ  แต่ต้องไม่จุกจิกจู้จี้กับเธอ  เพราะเธออยากเป็นฮีโร่ อยากเป็นตัวของตัวเองมากๆ ค่ะ   ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้โดยมีผู้ปกครองอยู่เคียงข้าง เด็กจะค่อยๆ พัฒนาอีโก้ไปสู่ superego ค่ะ 

เมือถามถึงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กวัยนี้  น่าจะเป็นการค่อย พัฒนาเด็กให้เกิด ศิล สมาธิและปัญญา  เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตในทางที่ดีเป็นคนดี  และมีความดี 5 ประการในตน  ได้แก่  ความรู้ดี  ความสามารถดี  ความคิดดี  ความประพฤติดีและความมีจิตใจที่ดีงาม ดังกล่าวข้างต้น

เคยได้ยินเพลงนี้ไหมค่ะ

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน

1. นับถือศาสนา

2 .รักษาธรรมเนียมมั่น

3. เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์

4.วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

5. ยึดมั่นกตัญญู

6. เป็นผู้รู้รักการงาน

7.ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน

8. รู้จักออมประหยัด

9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล  นำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

10. ทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บาปบุญคุณโทษ  สมบัติชาติต้องรักษา

เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ  คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะ 

อยากมีภาพคนดีจังเอาไปส่งครูอ่ะ

ค่ะ

พี่ก็อยากเห็นเหมือนกัน  ทุกวันนี้สังคมเราหาคนดีเป็นแบบอย่างให้น้องๆ ได้ยากเหลือเกิน  ในชีวิดพี่อยากเป็นคนดีของสังคม แต่บางวันก็ยังท้อเลยค่ะ  เพราะคนไม่ดีดูจะมากกว่าคนดีซะแล้วกระมัง  แต่นำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงใจพี่ให้ยังเป็นคนดีของสังคมได้คือพระบรมราโชวาทที่ในหลวงให้กับคนไทยไว้ที่ว่า 

ในโลกนี้มีทั้งคนดีและไม่ดี  เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้   แต่สิ่งที่เราทำได้คือ อย่าปล่อยโอกาสให้คนไม่ดีมีโอากาสเข้ามาปกครองบ้านเมือง  เราต้องเลือกคนดีมาปกครองคนไม่ดีนะคะ

ช่วยกันไปรับร่างรัฐธรรมนูญ 19 ส.ค.นี้นะคะ  แล้วเลือกตั้งคนดีมาปกครองประเทศนะคะ  แต่พี่ก็บอกไม่ได้จริงๆ ว่าควรเลือกใคร อย่างที่ว่า คนดีบ้านเมืองเราดูจะเหลือน้อยเต็มที  หรือไม่ก็คนดีท้อเเท้ที่จะต่อสู้หรือเปล่า แต่พี่เชื่อนะว่าคนดีศรีอยุธยายังมีนะคะ

ชาติไทยวันนี้จะมีคุณธรรมหลงเหลืออีกมั้ย

ถูกต้องเลยครับ ถ้ามีแต่ความรู้ ไม่มีคุณธรรมประเทศชาติของเราจะเป็นไปยังไง

สารานุกรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี