ข้าพเจ้าได้ริเริ่มโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้จำทำแผนชีวิต หรือแผนชุมชนของตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ได้แผนพัฒนาที่ตรงความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดยที่กระบวนการคิดจะเริ่มต้นจาก การวางแผนงานซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ก.พ.2550 นี้ โดยเริ่มต้นจากการจัดประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ หลังจากนั้นจะลงในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการ AIC ,FSC และการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล และวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป