ใน Wikipedia มีกล่าวถึงระบบผุดบังเกิด (emergent) ไว้ไม่น้อย แหล่งตั้งต้นที่แนะนำคือ

http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence

ตัวอย่างของระบบผุดบังเกิดได้แก่

-ปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์ เช่น สี อุณหภูมิ

-ปรากฎการณ์ทางชีววิทยา เช่น เซลล์, metabolic pathway, ชีวิต 

-ปรากฎการณ์ทางสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ เช่น เงิน, ภาษา, สังคม, การเมือง, technical analysis (หุ้น)

-ปรากฎการณ์ทางจิตวิทยา-ศาสนา เช่น อัตตา, สติสัมปชัญญะ

-ปรากฎการณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น recursive convergence

-ปรากฎการณ์ทางเคมี เช่น autocatalytic process, self-assembled system

-ปรากฎการณ์ทาง IT เช่น WWW, spam

สิ่งที่อาจทำให้เข้าใจผิดก็คือ คนมักมองว่า emergent เกิดโดยไม่ต้องมีเหคุปัจจัย (ดังกรณีตัวอย่างปัญหาโลกแตกเช่น ไก่กับไข่) แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ เหตุปัจจัยนั้นมีอยู่ แต่ผลที่แสดงออก ไม่ได้ตรงไปตรงมา  (nonlinear)

ถ้า emergent เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัย ก็คงไม่น่าพูดถึงแล้ว เพราะเท่ากับเราไม่สามารถไปปรับเปลี่ยน แทรกแซง แก้ไข หรือยกเลิกกระบวนการเกิด emergent ได้

เรื่องนี้น่าเรียนรู้เพราะความเข้าใจตรงนี้ จะทำให้เราสามารถชื่นชมความน่าพิศวงของมัน และใช้ประโยชน์จากความเข้าใจตรงนี้ได้

 

[...ย้อนกลับ...]