หลังจากการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน มกราคม 2550 ที่เราได้มีเวทีให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ ลปรร.กันในการปฏิบัติงาน (ลิงค์อ่าน) ซึ่งก็ใช้เวลาในการประชุมปกติในครึ่งวันแรก และภาคบ่ายเป็นเวที ลปรร. และกว่าจะจบเวทีก็เกือบ 4 โมงเย็นไปแล้ว

 


หลังเลิกประชุมก็มาวางแผนการฝึกปฏิบัติกันต่อ

          พวกเราส่วนหนึ่งก็ยังคุยกันต่อถึงประเด็นที่จะนำไปสู่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอในเดือนกุมภาพันธ์นี้   โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่ผมก็ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มนี้   ได้รับประเด็นที่จะนำไปสู่การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอ คือ การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

           ในเบื้องต้นตกลงกันว่าจะจัดการสัมมนาโดย

  • การเรียนรู้หลักการและวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพตามแบบการประเมิน (เชิงปริมาณ) 
  • หลังจากนั้นก็จะลงฝึกปฏิบัติจริงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (เชิงคุณภาพ) จำนวนหนึ่งกลุ่มเป็นการประเมินแบบมีส่วนร่วมอีกครั้งหนึ่ง

          ซึ่งจะนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การทำงานของหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป

          ในวันสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของระดับอำเภอ กำหนดจะดำเนินการกันในวันที่ 22-23 กุมภาพันธุ์ 2550 ซึ่งยังพอมีเวลา  ดังนั้นพวกเราจึงมาคุยกันต่อโดยมีตัวแทนของทุกกลุ่มบางส่วน ร่วมสรุปและวางกระบวนการในวันสัมมนา  สุดท้ายก็ติดอยู่ที่ "แล้วเราจะฝึกปฏิบัติการในการประเมินแบบมีส่วนร่วมฯ กันอย่างไรดี" เพราะทุกคนก็ยังไม่เคยปฏิบัติกันมาก่อน

            ดังนั้นจึงตกลงกันว่าอย่ากระนั้นเลย พวกเราก็จะต้องลงสนามไปปฏิบัติและฝึกวิทยายุทธกับของจริงคือกลุ่มต่างๆ กันก่อน เพื่อทดลองและเรียนรู้เอาจากการปฏิบัติจริง  แล้วค่อยนำกระบวนการที่ได้เรียนรู้นี้ไปบอกต่อและกำหนดเป็นเนื้อหาในวันสัมมนาเพื่อฝึกนักส่งเสริมในระดับอำเภอกันต่อไป

          เราจึงตกลงกันว่าเราจะลงปฏิบัติงานนำร่องจริงในทุกอำเภอ ๆ ละ 1 กลุ่ม โดยจะร่วมกันไปเรียนรู้ด้วยกัน และขณะเดียวกันก็จะเชิญนักส่งเสริมฯ ในระดับอำเภอมาเรียนรู้กับเราด้วย เพื่อให้ได้เรียนรู้จริง  หลังจากเรียนรู้พอจะรู้กระบวนการและมีทักษะแล้ว การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการก็จะสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นมา ลปรร.กันได้ จึงออกมาเป็นแผนการฝึกปฏิบัติการประเมินและจัดทำแผนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำร่อง ดังตารางด้านล่างนี้ครับ

 วันที่

 สถานที่อำเภอ

 กลุ่มกิจกรรม

 ทีมงาน

 23

 ลานกระบือ

 ศูนย์ข้าวชุมชน 

   ทั้ง 3 กลุ่มงาน

 24

 พราะนกระต่าย

 กลุ่มแปรรูป

 

 25

 เมืองกำแพงเพชร

 การเพาะเห็ด

 

 26

 ไทรงาม

 หัตกรรม

 

 29

 คลองขลุง

 หัตกรรม

 

 30

 ขาณุวรลักษบุรี

 แปรรูปปลา

 

 1

 ปางศิลาทอง

 ศูนย์ข้าวชุมชน 

 

 2

 คลองลาน

 มันสำปะหลัง

 

 3

 ทรายทองวัฒนา

 ศูนย์ข้าวชุมชน 

 

 4

 บึงสามัคคี

 ศูนย์ข้าวชุมชน 

 

 8

 โกสัมพีนคร

 เลี้ยงปลาในกระชัง

 

          เป็นการวางแผนร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของงาน ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นำKMเข้ามาสอดแทรกและทำให้กลืนกันไปกับงานประจำ ปัจจัยที่ทำให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ได้น่าจะเกิดจาก

  • การเอื้อให้โอกาสให้คนที่ทำงานได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันในการทำงานปกติ อันนี้ CKO มีส่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับ
  • การที่ทุกคนมีใจที่จะทำงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง
  • มองเห็นความเชื่อมโยงและความยากในงาน ที่ลำพังใครคนใดคนหนึ่งทำสำเร็จได้ยาก แต่หากร่วมกันทำงานจะทำให้ หนักจะเป็นเบา และ ยากจะเป็นง่ายขึ้น
  • เริ่มเห็นแล้วว่า นักส่งเสริมการเกษตรไม่ใช่นักวิชาการเพียงเนื้อหามิติเดียวกีกต่อไป เราคือนักจัดกระบวนการให้คนได้เกิดการ ลปรร.กัน ดังนั้นหากเราจะพัฒนาพวกเรากันเอง ก็ต้องหาเวทีฝึกซ้อมฝีมือ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงก่อนเช่นกัน

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ ผลเป็นประการใดจะนำมาบอกต่อนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก