มาตรการบริการวิชาการ ปี ๒๕๔๙ ( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประสานสหสาขาวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ

มาตรการการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

มติคณะกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี อธิการบดี เป็นประธาน รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มข ฯลฯ ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ครับ

 ๑.การเสนอโครงการ ต้องมีแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด และ สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามแผน

 ๒.หัวหน้าโครงการต้องรายงานผลการดำเนินงานทุก ๓ เดือน โดยจะเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง

 ๓.หัวหน้าโครงการต้องรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินพร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่ายทุกเดือน ผ่านคณบดี้นสังกัด

 ๔.การดำเนินงานต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

 ๕.ภายใน ๙ เดือนของปีงบประมาณ หากไม่สามารถเริ่มโครงการได้ ให้ศูนย์บริการวิชาการ พิจารณาหาหน่วยงานที่มีความพร้อมรับไปดำเนินการแทน

 ๖.ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 ๗.เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ให้นำผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร งบประมาณปีต่อไป

 เวียนแจ้งทุกคณะ/หน่วยงาน ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)