ลปรร ๕ ประสาน สู่เส้นทางชีวิต

 จากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ๕ ประสาน ซึ่งจะเป็นครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย นักเรียน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง ประมาณ ๑๑๕ คน และ คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกสามสิบท่าน จะร่วมกันสร้าง "เส้นทางสู่ชีวิต" ที่เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา ที่จะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป โดยที่จะลดผลกระทบจากการที่นักเรียนเมื่อเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา แล้วลาออก หรือ เปลี่ยนแปลงสาขา ทำให้สูญเสีย งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และ กันที่ไม่ให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาที่มีความตั้งใจจริงที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นๆ 

JJ