จากการ เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ที่ได้รับความร่วมมือ ความอนุเคราะห์ การชี้แนะ เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นรวมทั้งการร่วมทำงานจากคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย.....ซึ่งหากไม่มีความร่วมมือดังที่ผ่านมา งานนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน..... (ไม่ทราบจะพูดอย่างไร จึงจะสามารถอธิบายถึงความขอบคุณ ซาบซึ้ง ประทับใจได้ .....จึงขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้)    

มาเป็นการประสานงานคณะวิชา ศูนย์วิชาเฉพาะทาง เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การติดต่อติดตามสถานการณ์การเงินงบประมาณ การตรวจงาน การแก้ไขงาน การเจรจา การต่อรอง การติดตามงาน การประสานงาน ประสานคน ที่ทั้งง่าย และยาก ที่สร้างความเข้าใจได้ และที่ก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน รวมทั้งที่.....สารพัด.....จึงก่อให้เกิดงาน KKU Innovation 2007 ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้

ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้....ขอบพระคุณค่ะ    

สำหรับวันนี้เป็นวันจัดเตรียมงาน จัดบูธ ของแต่ละหน่วยงาน จึงขอนำภาพมาให้ท่านดูเป็นอาหารว่าง พักเบรกก่อน จะเป็นภาพงานจริงในวันพรุ่งนี้ค่ะ..................... 

ผอ. JJ หัวเรือใหญ่

 

<p> </p><p> </p><p> </p>