" เจ้าหน้าที่ผู้กล้าหาญต้องเสียชีวิตไปปีละมิใช่น้อยเพื่อป้องกันรักษาชีวิต และความผาสุก ของประชาชน เราทุกคนจักได้สำนึก ตระหนักในข้อนี้ทั้งควรจักได้ช่วยกันลดจำนวนผู้จะต้องเสียชีวิตให้น้อยลงโดยปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสุจริต และยุติธรรม " พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

          วันที่ ๑๗ มกราคมของทุก ๆ ปี พวกเราจะเห็นทหารเรือแต่งเครื่องแบบสีขาวกันโดยพร้อมเพรียงและสง่างาม น้อยคนที่จะทราบว่าเขาแต่งเครื่องแบบแสีขาวกันทำไม เพราะกองทัพหากจะทำการสิ่งใดย่อมต้องมีทั้งเหตุและผล ถูกแล้วค่ะในวันนี้ของทุกปีกองทัพเรือกำหนดให้เป็นวันสดุดีและบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในการรบแห่งราชนาวี ซึ่งกองทัพเรือจัดให้การประกอบพิธี สดุดีและบำเพ็ญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตในการรบ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหารเรือดังกล่าว นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งกองทัพเรือขึ้นมา กองทัพเรือได้สูญเสียวีรบุรุษทหารเรือ ไปเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติไว้
            ในวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มี การรบทางเรือระหว่างไทยกับฝรั่งเศส อันนับว่าเป็นยุทธนาวีครั้งสำคัญยิ่ง ของกองทัพเรือไทยที่เราเรียกกันว่า ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ฝ่ายเราต้องสูญเสียนายทหาร และ ทหารประจำเรือ ๓๖ นาย ในครั้งนั้น ฝรั่งเศส ส่งกำลังเข้ารุกล้ำน่านน้ำไทย บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น ๗ ลำ เฉพาะเรือลามอตต์ปิเกต์ลำเดียว ก็มีระวางขับน้ำถึง ๙,๓๕๐ ตัน
           นอกจากนั้น ยังมีเรือสลุป ๒ ลำ และเรือปืนอีก ๔ ลำ ขณะที่กองทัพเรือไทย มีกำลังรบเพียง ๓ ลำ คือ เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลา และ เรือหลวงชลบุรี จึงเสียเปรียบในด้านกำลังรบ อย่างไม่อาจจะเทียบกันได้ แต่บรรพบุรุษทหารเรือ ยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ในการรบ ด้วยความกล้าหาญ ตราบจนเรือหลวงของไทยทั้ง ๓ ลำ ต้องจมลง พร้อมกับนายทหาร และทหารประจำเรือ ที่เสียชีวิตไปถึง ๓๖ นาย
           ประวัติการรบทางเรือของราชนาวี ยังมีการรบครั้งสำคัญ ที่บรรพบุรุษทหารเรือ ได้เข้าปกป้อง อธิปไตยของชาติ อย่างเต็มกำลังความสามารถ คือ การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๒ เรือรบฝรั่งเศส ๒ ลำ ได้ตีฝ่าเข้ามา ในแม่น้ำเจ้าพระยา กำลังทางเรือของเรา อันประกอบด้วย เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงนฤเบนทร์บุตรี เรือหลวงทูลกระหม่อม เรือหลวงหาญหักศัตรู และกำลังพลที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า และป้อมผีเสื้อสมุทร ได้ร่วมกันปกป้องแผ่นดินไทยเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้อย่างสุดความสามารถ การยุทธในครั้งนี้ ทหารเรือเสียชีวิตไป ๑๒ นาย
          ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ กองทัพเรือ ได้ส่งเรือไปร่วมสมทบ กับกำลังทางเรือ ของสหประชาชาติ ในสงครามเกาเหลี ทำให้เราต้องสูญเสีย เรือหลวงประแสลำแรกไป พร้อมกับชีวิตของทหารประจำเรือ ๒ นาย
         ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ กองทัพเรือ ได้สูญเสีย เรือหลวงสมุย ลำแรก และทหารประจำเรือ ๓๑ นาย เนื่องจากถูกโจมตี ด้วยตอร์ปิโดจากเรือดำน้ำ ขณะเดินทาง อยู่นอกฝั่งกลันตัน เพื่อลำเลียงน้ำมัน จากสิงคโปร์มายังประเทศไทย นอกจากนี้ ยังต้องสูญเสียผู้กล้าหาญ ในการต่อสู้ กับเครื่องบินของข้าศึก ที่มาโจมตีฐานทัพเรือสัตหีบ ไปอีก ๗ นาย
          การปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันประเทศชาติ จากการคุกคามของคอมมิวนิสต์ กองทัพเรือ ต้องสูญเสียกำลังพลไป มิใช่น้อย เนื่องมาจากความเสียเปรียบ ทางด้านภูมิประเทศและขนาดกำลังรบ ได้แก่ การปราบปรามผู้ก่อการร้าย
                  ตามแผนยุทธการสามชัย ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ สูญเสียทหารหาญไป ๕ นาย
                  วีรกรรมแห่งดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ต้องสูญเสียผู้กล้าหาญ จากหน่วยปฏิบัติการ ตามลำแม่น้ำโขงอีก ๑ นาย
                  วีรกรรมที่ดอนสังคี  ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ กองทัพเรือ ต้องสูญเสียผู้กล้าหาญไป อีก ๒ นาย  
                  แม้สถานการณ์ทางภาคใต้ในปัจจุบัน กองทัพเรือก็ต้องสูญเสียผู้กล้าหาญไปอย่างต่อเนื่อง บรรพบุรุษทหารเรือผู้กล้าหาญเหล่านั้น ต่างก็ได้ยอมสละชีวิตอันมีค่าของตน เพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ให้ดำรงความเป็นเอกราช ตราบเท่าทุกวันนี้ วีรกรรมของผู้กล้าหาญเหล่านี้ ได้นำเกียรติประวัติอันดีงาม มาสู่วงศ์ตระกูล และประเทศชาติ ควรแก่การเทิดทูนไว้ในฐานะวีรชนโดยแท้ ขอชื่นชมในความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนตัวจริงทุกๆท่านค่ะ
                    
                                               โดย  คนบ้านเดียวกัน

  อ่านรายละเอียดวีรกรรมต่างๆ ตามที่อยู่นี้ค่ะ
       http://www.navy.mi.th/activity/battle/battle.htm ยุทธการของ ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
    
       http://www.navy.mi.th/images/others/ship/ship02.htm วีรกรรม ร.ล.ธนบุรี

       http://www.navy.mi.th/sctr/chang/index.php สดุดีวีรชน ทร.