ในวันที่ 19  มกราคม  2550  สพท.นม.1 กำหนดให้มี "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร" ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์  สพท.นม.1

          ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมชื่นชมกับความสำเร็จของพวกเรา (สพท.นม.1  โรงเรียนบุญวัฒนา  สุขานารี  อัสสัมชัญนครราชสีมาและเทศบาล 4 (เพาะชำ) ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการและการอภิปราย "การขับเคลื่อน KM ในการพัฒนาองค์กร"  "กระบวนการพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้"  และความสำเร็จในการใช้ KM พัฒนาองค์กร  ตลอดจนความสำเร็จของครู/ บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนางาน

          สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากงานครั้งนี้ คือ การนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จากการปฏิบัติจริงทั้งในระดับผู้บริหารและผู้สอน  ชื่นชมไปกับความสำเร็จของการพัฒนาและการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้ง 5 องค์กร