สวัสดีครับ อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชาลัย

          วันที่ 17 มกราคม 2550 นี้ ผมได้รับเชิญให้มาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนที่กำลังก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน  แต่ก่อนอื่นผมอยากให้นักเรียนรู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองก่อนครับ ว่าชอบอะไร และอยากเรียนอะไร  และจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างไร เพราะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอย่างหนึ่งครับ ซึ่งผมคิดว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิต มีอยู่ 3 จุดครับ คือ

1. จะเลือกเรียนอะไร 

2. จะทำงานอะไร

3. จะมีชีวิตครอบครัวอย่างไร

          ซึ่งประเด็นที่ผมได้ฝากไว้ คือ ผมอยากให้นักเรียนทุกคนมีสังคมการเรียนรู้ เยอะ ๆ ครับ ไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือจากตำราอย่างเดียว ต้องรู้จักหาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ ด้วย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เนต หรือการพูดคุยกับคนเก่ง ๆ รู้จักแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนในมหาวิทยาลัย และต่างมหาวิทยาลัย พยายามสร้าง Connection เยอะ ๆ ครับ เพราะคนเก่งไม่ใช่ว่าเรียนเก่งแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต  เมื่อตัวเองเก่งแล้ว ก็ต้องรู้จักทำเพื่อสังคมด้วยครับ

          ส่วนประเด็นที่ผมได้พูดเพิ่มเติมคือ ทฤษฎี 8K’s  ตัวอย่างเช่น

- Human Capital ทุนที่ ทุกคน มีอยู่แล้วคือทุนมนุษย์ ใครที่เรียนมหาวิทยาลัย ก็จะมีทุนมนุษย์มากกว่าคนที่จบจากประถม หรือ มัธยม  แต่ที่สำคัญ การได้ปริญญานั้น ไม่สำคัญเท่ากับการมีปัญญา หรือ การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม

......

- Human Talented  คือทุนแห่งความเป็นอัจฉริยะ เป็นผู้ที่รู้จักตนเอง และรู้จักใช้คุณค่าของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และสังคม

และ ทฤษฎี 8H's ตัวอย่างเช่น

- Harmony การเรียนนั้น ต้องมีการเรียนเป็นทีม มีความสามัคคี ต้องรู้จักการสร้าง Network รู้จักกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย

....................

- Heritage ต้องรู้จักรากเหง้าของตัวเอง รู้ว่าตนเองชอบอะไร และมีพื้นฐานเก่งอะไร  

          แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญต้อง ผมอยากให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้จากความจริง(Reality) และมองอย่างตรงประเด็น (Relevance) ครับ ถึงจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์  คิด และมองอย่างมีวิสัยทัศน์ครับ

          นอกจากนั้น ผมได้นำแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาเป็นแนวทางให้กับนักเรียนด้วยครับ เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างสูง ที่นำไปสู่ ความสุข และความยั่งยืน ถ้านักเรียนและทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติครับ

หลัก 3 ห่วง ประกอบด้วย

1 .มีเหตุมีผล  

2. พอประมาณ

3. มีภูมิคุ้มกัน

และ 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย

1. การใฝ่รู้   

2. มีคุณธรรม และจริยธรรม

          และก่อนที่ผมจะจบการบรรยายในวันนี้นั้น ผม ได้ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 คน ร่วม ทำ Workshop  และ มาแสดง ความคิดเห็นที่หน้าห้อง ใน 2 ประเด็นเรื่อง

1.     เมื่อฟังวันนี้แล้วได้อะไร และจะปรับตัวอย่างไร

2.     มีอะไรที่จะเสนอแนะในสิ่งที่ผมไม่ได้พูด

    ซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟังประเด็นแล้ว ก็รู้สึกภูมิใจ และชื่นชม กับเด็กรุ่นใหม่ ครับ ที่มีความคิด กล้าแสดงออก และเข้าใจว่า การสอบเข้าในมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต  แต่ทุกคน ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ ถ้ารู้เป้าหมาย มีความพยายาม และ มีนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และทำเพื่อสังคมครับ

           และ ก็อย่างเช่นที่ผ่านมาผมอยากจะให้ความรู้ที่เกิดขึ้นในการบรรยายครั้งนี้ ได้ถูกนำมาประมวลสรุป และถ่ายทอดไปสู่คนอื่น ๆ ในสังคมด้วย ก็ขอให้ใช้ Blog นี้เป็นสื่อกลางด้วยครับ

                      จีระ  หงส์ลดารมภ์

 ภาพบรรยากาศการเรียนรู้

  เรื่อง "การเตรียมตัวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย"