แนวคิดโหราศาสตร์เริ่มต้นจากความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน... ในฐานะที่เราเป็น สิ่งหนึ่ง ในท่ามกลาง ทุกสิ่ง ดังนั้น ทุกสิ่งจึงมีอิทธิพลต่อเรา (ในมุมกลับเราก็มีอิทธิพลต่อทุกสิ่ง)...การล่วงรู้ว่า สิ่งรอบตัว (หรือทุกสิ่ง) มีอิทธิพลต่อเราอย่างไร ? นั่นคือ จุดเริ่มต้นของแนวคิดโหราศาสตร์....

วิธีการเบื้องต้น ก็ให้จินตนาการว่าเราเป็นศูนย์กลางของเอกภพ (หรือจักรวาฬ) ..นั่นคือ เราเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม...ต่อจากนั้นก็แบ่งสิ่งที่รอบๆ ตัวเราออกไป ๑๒ ส่วนเท่าๆ กัน ...กล่าวคือ มุมรอบวงกลม ๓๖๐ องศา แบ่งออกไป ๑๒ ส่วน (หรือเสี้ยว) จะได้ส่วนละ ๓๐ องศา ....

แต่ละส่วนที่เป็นรัสมีแผ่ออกไปจากตัวเรานั้น เรียกว่า ราศี (ราศีเป็นภาษาสันสกฤต... หรือ ราสิ ในภาษาบาลี แปลว่า กลุ่มหรือกอง)... ซึ่งในแต่ละส่วนหรือราศีจะมีการตั้งชื่อตามที่นักโหราศาสตร์โบราณสังเกตไว้ ซึ่งผู้เขียนค่อยเล่าต่อไป...

กรอบความคิดเบื้องต้น

เราเป็นศูนย์กลางเอกภพ แบ่งสิ่งรอบตัวเราออกไป ๑๒ ส่วน แต่ละส่วน เรียกว่า ราศี