คนดีวันละคน : (10) นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์

                               

                                  คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ 

         คุณสุรเดช  เป็นข้าราชการระดับ 8 สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร   แต่หมวกที่สร้างคุณค่าต่อสังคมไทยมากกว่าคือหมวกเลขาธิการมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร   ที่ทำงานส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเรียนรู้   สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมในจังหวัดพิจิตร   และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย   ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ

          วีซีดีเรื่อง เครือข่ายจัดการความรู้ของชาวบ้าน จ.พิจิตร   ซื้อได้ที่ สคส.   วีซีดีนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีคิดของคุณสุรเดช  และเห็นวิธีประยุกต์ใช้ KM ในบริบทของชาวบ้าน

         ผมมีความเห็นว่า คุณสุรเดชมีความสามารถในการตีความและประยุกต็ใช้ KM ในบริบทต่าง ๆ ได้ดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย

         เดิมคุณสุรเดชทำงานเพื่อสังคมด้วยความยากลำบาก   เพราะหัวหน้ามองว่าเป็นการเอาเวลาราชการไปทำงานนอก   ไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร   หน้าที่ราชการคือการสร้างเสริมสุขภาพทำไมไม่ทำ   นักการเมือง/พรรคการเมืองก็ระแวงว่าคุณสุรเดชกำลังสร้างฐานเสียงทางการเมือง

         แต่ความอดทน  ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ทำอย่างต่อเนื่อง  ก็ให้ผล   หลังจากพิสูจน์ตนเองมายาวนานกว่า 20 ปี   เวลานี้หัวหน้าขึ้นไปถึงระดับผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นคุณค่า   หันมาใช้ทักษะ (อันหาไม่ได้ในคนทั่ว ๆ ไป) ของคุณสุรเดชในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน  เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขในจังหวัดพิจิตร

         จังหวัดอื่น ๆ ก็ไปขอเรียนรู้จากเครือข่ายของจังหวัดพิจิตร   หน่วยราชการและสถาบันการศึกษาเชิญคุณสุรเดชไปเป็นวิทยากร KM จนผมเป็นห่วงว่าคุณสุรเดชจะไม่มีเวลาได้พักผ่อน

         เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.พิจิตร  ที่ชาวบ้านยกย่อกันเอง   ยกย่องให้ทำงานเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของชาวบ้าน   การฝึกอบรม วปอ. จังหวัดพิจิตร   ที่ปรับปรุงมาจากการไปดูงานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างสังคม "พิจิตรแข็งแรง"

         ผมชื่นชมคุณสุรเดชที่มีความสุขจากการได้ทำงานสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย   และหนึ่งในนั้นคือ KM

         คุณสุรเดชเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยในเรื่อง KM ระดับชาวบ้าน

วิจารณ์  พานิช
 1 ม.ค.50
วันปีใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)