QA วันละดัชนี : 13. ทบทวนนโยบายคุณภาพ

บอย สหเวช


  
การประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในของหน่วยงาน สิ่งหนึ่งที่กำหนดให้มีการจัดทำขึ้น นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีการวางนโยบายคุณภาพไว้ตั้งแต่ ปี 2545 ตอนนี้ถือโอกาสนำมาปัดฝุ่น โดยได้ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานฯ ช่วยกันพิจารณา นโยบายดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/50 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 และนำนโยบายเดิม และนโยบายใหม่ที่ปรับแก้แล้ว มาสรุปไว้ครับ
 


จากเดิมนโยบายคุณภาพ มีดังนี้ครับ

   1. สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อก่อให้เกิด
       การประกันคุณภาพของหน่วยงาน
   2. ให้มีการจัดทำฐานข้อมูลของงานในสำนักงานเลขานุการคณะ
       ให้ครบทั้ง 5 งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีความ
       คล่องตัว
   3. สนับสนุนให้มีระบบติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ
       สำนักงานเลขานุการคณะ เพื่อคุณภาพในการบริหารจัดการ
   4. สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะ มีส่วนร่วมใน
       การบริหารงาน
   5. ให้มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวย
       ต่อการให้บริการโดยจัดทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง

    นโยบายคุณภาพที่ปรับใหม่

    1. สนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ
    2. สนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
        เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานแห่งการเรียนรู้
    3. ส่งเสริมให้มีนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
        เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
    4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
        ในการบริการให้มีความคล่องตัว   
    5. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
        สำนักงาน เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน
    6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
        สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส.
        อย่างต่อเนื่อง
    7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและ
        สุขภาพใจ  เพื่อการทำงานร่วมกันอยางมีความสุข

                                                                                      บอย สหเวช     
                                                                                       17 ม.ค. 50 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#ดัชนีที่7.5-50#ดัชนีที่4.1-50#ดัชนีที่9.3-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี#ดัชนีที่7.4-50

หมายเลขบันทึก: 73071, เขียน: 17 Jan 2007 @ 12:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)