คฤหัสถ์ หมายถึง ผู้ครองเรือน คือผู้ที่ไม่ใช้นักบวช ความสุขของคฤหัสถ์ 4 ประการ  

  1. สุขเกิดแต่การมีทรัพย์ หมายถึง ความสุขที่เกิดจากทรัพย์สินเงินทอง แต่การสงวนทรัพย์นั้นต้องมาได้โดยสุจริต
  2. สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค หมายถึง สุขจากการจ่ายทรัพย์ในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไมฟุ่มเฟื่อยหากใช้เกินตัวจะเกิดทุกข์
  3. สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ หมายถึง ความสุขที่ต้องดำรงชีพโดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครมาใช้สอย นับว่ามีความสุขที่สุด หากเป็นหนี้จะทำให้เกิดทุกข์
  4. สุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปราศจากโทษ หมายถึงความสุข ที่เกิดจากการทำงานที่สุจริตเป็นความสุขที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

         ทั้งหมดนี้หากปฎิบัติได้จะทำให้การดำรงชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุผลได้และจะทำให้เกิดความสุขตลอดกาล