GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การหางานทำของนักศึกษา

ตัวชี้วัดการหางานทำของนักศึกษา

จากการประชุมคณะกรรมการ KM กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ได้ตอบรับนโยบายมหาวิทยาลัย ในเรื่องการหางานทำของนักศึกษา พบว่าปี 2548 บัณฑิตได้งานทำในระดับ 70.5% ในช่วงเวลาการหางานทำ 6 เดือน

ซึ่งเป็นเปอรเซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับหลายปีที่ผ่านมา ทั้งที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษามากขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษาและกิจการนักศึกษาคณะที่มีส่วนผลักดัน จึงได้กำหนดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหางานทำของนักศึกษาเพื่อเสริมตัวชี้วัดการหางานทำของนักศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัย

โดย Workshop ทุกคณะ ใน 5 วิทยาเขต เดือนมีนาคม 2550 โดยกำหนดหัวปลา "คุยไป คิดไป จุดไฟ หางานนักศึกษา" และใช้ PSU. JOP SEARCH เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหางานทำของนักศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 73022
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)