๑๖/๐๑/๒๕๕๐

            ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง โดย มูลนิธิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดตรังและกระบี่ ได้มีองค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมพอสมควร  ซึ่งนำทีมโดย รศ.ดร.เสรี  พงศ์พิศ และอธิการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และผู้เข้าร่วมจากจังหวัดพังงา

             นครศรีธรรมราช ได้ส่งผู้เข้าร่วม ในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ศศ.บ.,ศศ.ม. สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  คือ  อ.เบญจรัตน์  ศรีเทพ อ.สุนันท์  คิดใจเดียวและ อ.สวัสดิ์  สมัครพงศ์ ผอ.ป.โท. กับนักศึกษา ป.ตรี จำนวน ๔ คน ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ซึ่งได้นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้  คุณสมจิตร  ชาติสุวรรณ แสดงความคิดเห็นว่า"บรรยากาศการเรียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น แลกๆก็ยังตัวกันไม่ได้ต่างก็สวมหัวโขนผู้นำขาดการเป็นกันเอง และพอเทอมที่ ๒ เริ่มเข้าใจการทำงานรวมกล่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วางใจกันมากขึ้นแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็กล้าเปิดเผยมากขึ้นและต้องการเห็นการพัฒนาล่มน้ำปากพนังอย่างมีทิศทาง"ผู้นำมีวิสัยทัศน์" คุณพิชัย ไกรวงศ์ เสนอว่า"เราใช้ทรัพยากรอย่างผิดทางมานาน ใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ มาเรียนม.ชีวิตทำให้เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง" คุณสมาน  แสงวิมาน แสดงความเห็นว่า"เราได้เรียนกระบวนทัศน์การคิดที่ถูกต้อง และเห็นว่าอดีตความคิดจากรัฐให้ผิดทางมาตลอด หวังพึ่งชุมชนไม่รู้ตนเอง เรื่อง ปุ๋ย ดิน น้ำ ทำให้ส้มโอลูกเล็ก ต้นเล็ก การจับปลาทำลายแบบล้างผลาญ เช่น ช็อต เบื่อ เป็นต้น" คุณสมพงศ์ ดำนุ่น ให้ความเห็นว่า"ม.ชีวิตได้ให้แนวคิดการพัฒนา ได้ให้เพื่อนที่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน "ได้เพื่อน" พัฒนาตนเอง มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน ปิดการประชุมประมาณ บ่าย ๓ โมงเย็น