16 มกราคม.............เนื่องในโอกาสวันครู

somtawin

  16 มกราคม วันครู

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ปญญาวุฑฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิห

ครู   >> ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ของสังคมและประเทศชาติ

ครู   นับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง


     ด้วยเห็นความสำคัญของครูดังกล่าวมาแล้วนั้น จึงได้กำหนดให้มีวันครูขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และให้ครูเป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม 

วันครูปี2550   ตรงกับวันอังคาร   เป็นวันหยุดราชการของโรงเรียน  สารวันครู ของประธานกรรมการคุรุสภา (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)

เพื่อนครูและพี่น้องประชาชนที่เคารพ
....... เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ได้เวียนมาบรรจบอีก วาระหนึ่งในวันนี้ ผมในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพรักมายังเพื่อนครูทุกท่าน
....... เราทราบกันดีว่างานของครูมีความสำคัญและท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและสับสนมากขึ้น เพื่อนครูทุกท่านจึงต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดในการทำงาน ใช้ความคิดริเริ่มในการถ่ายทอดความรู้และมีความอดทนต่อศิษย์ทั้งหญิงและชาย เพื่อเสริมสร้างมิติของความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้แก่ศิษย์ เพื่อเขาจะได้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก มีสติและใช้ปัญญาในการครองชีวิต รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า มีค่านิยมและทักษะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เพื่อการอยู่รอดและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ครูจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา และสังคมได้ยกย่องครูให้เป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้สร้างอนาคตของชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิของผู้ประกอบวิชาชีพครู

.......... ในโอกาสวันครูนี้ ผมขอชื่นชมและแสดงความขอบคุณเพื่อนครูทั้งหลายที่ได้ร่วมกันใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาชีพของเรา รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้บังเกิดความดีความเจริญแก่ส่วนรวม คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพครู พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกวิถีทาง เพื่อให้ท่านเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ

....... ท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายนับถือ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระคุณแห่งบูรพาจารย์ ได้โปรดดลบันดาลให้เพื่อนครูตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีจิตใจยึดมั่นในคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัวและเป็นพลังสำคัญของชาติสืบไป

คุณสมบัติของครูอาจารย์ที่ดี

1. ประพฤติตัวให้เป็นที่รัก
2. มีใจหนักแน่นทำตนให้น่ายำเกรง
3. อบรมตนเองสม่ำเสมอ
4. ฉลาดสอน ฉลาดพูด
5. อดทนต่อถ้อยคำล่วงเกิน
 
6. พูดเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจลึกซึ้งได้

7. ไม่ชักนำศิษย์ไปในทางเสียหาย

หน้าที่ของครูอาจารย์พึงมีต่อศิษย์

1. แนะนำดี
2. ให้เรียนดี
3. บอกศิลปให้สิ้นเชิง ไม่ปิดบังอำพราง
4. ยกย่องให้ปรากฎในเพื่อนฝูง
5. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย

หน้าที่ของศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์

1. ให้การต้อนรับ
2. เสนอตัวรับใช้
3. เชื่อฟัง
4. คอยปรนนิบัติ
5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

คำสำคัญ (Tags)#วันครู

หมายเลขบันทึก: 72908, เขียน: 16 Jan 2007 @ 15:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)