ทั้ง CSR และสังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

         อ่านรายละเอียดได้ที่ http://thaicsr.blogspot.com/2006/07/4.html

วิจารณ์  พานิช
 16 ม.ค.50