มีความคิดเห็นว่าการใช้หลักพุทธศาสนา  เป็นเรื่องที่อินเทรนอยู่นะคะ