ในการประชุม  PMS (Performance Management System) เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2550 นั้น ช่วงเช้าเป็นการชี้แจงให้ผู้บริหารและคณะทำงานทราบเป้าหมายร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไปของงานบริหารทรัพยากรบุคคล, การประเมินผลงาน และการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้มีกองการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

          ในช่วงบ่ายเป็น Work Shop ของคณะทำงานที่ต้องฝึกทำใน 4 ประเด็น คือ 

          1. ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน (Key Responsibilities)

          2. ผลลัพธ์สำคัญของงาน (Key Result Area)

          3. ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicator)

          4. สมรรถนะทางวิชาชีพ (Functional Competency)

          โดยฝึกหัดทำตามตัวอย่างและแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วนำเสนอทีมวิทยากรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

          สุดท้ายเป็นการมอบหมายงานให้ตัวแทนหน่วยงานไปจัดทำการบ้านส่งกองการเจ้าหน้าที่ให้ครบ 4 ประเด็น ทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของสถาบัน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแต่ละกลุ่มภารกิจ

          ในสัปดาห์หน้าต้องมีงานร่วมด้วยช่วยกันอีกแล้วค่ะ