ระบบแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองคือการทำวงแลกเปลี่ยนย่อยภายในชุมชนให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนได้มากขึ้นทั้งจำนวนสินค้า(การผลิต แปรรูป และบริการ)และจำนวนรอบ ก่อนที่จะออกไปเชื่อมโยงกับภายนอก

เป็นการกระจายทรัพยากรและรายได้ เพื่อทำให้ชีวิตมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

การจัดระบบแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินตราชุมชน ทำให้การแลกเปลี่ยนกว้างขวางขึ้น โดยไม่แขวนสินค้าไว้กับระบบดอกเบี้ย

อาจไม่จำเป็นสำหรับคนที่รู้เท่าทัน มีความพอประมาณ แต่จำเป็นสำหรับชุมชน ถ้าต้องการการจัดการเชิงระบบที่ต่อเนื่องกับคนที่หลากหลาย

ก็เหมือนเงินบาท แต่มีขอบเขตการใช้ จึงเป็นภูมิคุ้มกันในการเชื่อมต่อกับภายนอกที่หวังเข้ามาหลอกล่อเงินบาทในกระเป๋าทุกวิถีทาง