โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำหัวอาหารกุ้งจากวัตถุดิบท้องถิ่น

ผลงานของนักเรียนจากกาฬสินธุ์
โดย
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีเจริญ
เด็กหญิงภิรมยา ภูบุญทึง
เด็กหญิงประภัสรา ภารสงัด


ครูที่ปรึกษา
นางวิไลวรรณ  เทิดทำดี, นายประภาส แถนสีแสง, นายพินิตย์ บุญเชียงมา

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเนื้อที่ส่วนใหญ่ จะอยู่ที่อำเภอยางตลาด ซึ่งได้รับน้ำจากเขื่อนลำปาว ทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีศักยภาพในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้เป็นอย่างดี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะดัดแปลงนาข้าวเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ดังนั้น พื้นที่ปลูกข้าวกับพื้นที่เลี้ยงกุ้งจึงอยู่ในแหล่งเดียวกัน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีปัญหาอย่างมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ยาฆ่าหอยในการปราบหอยเชอรี่ ทำให้สารเคมีปะปนในแหล่งน้ำและเป็นอันตรายต่อเกษตรและผู้บริโภคข้าว อีกทั้งราคาของหัวอาหารกุ้งมีราคาแพงทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูง

การนำหอยเชอรี่ซึ่งมีปริมาณโปรตีนสูงมากมาทดแทนปลาสดในการทำอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นการสนองนโยบายเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวง และยังเป็นการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในการกำจัดศัตรูข้าวอีกด้วยการใช้ฟักทอง กล้วย ข้าวโพด เสริมในสูตรอาหารเป็นแหล่งวิตามินทดแทน วิตามินสังเคราะห์ซึ่งมีราคาแพง

ผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์คิดว่าสูตรอาหารที่ผู้ทำได้คิดค้นขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งในแง่กากำจัดศัตรูของนาข้าวและเป็นการใช้ผลผลิตจากการเกษตรที่มีอยู่มากมายคือ ฟักทองมาดัดแปลงให้เป็นส่วนผสมของอาหารกุ้งซึ่งช่วยลดต้นทุนของอาหารกุ้งได้  เป็นการประหยัดเงินตราจากการซื้ออาหารสำเร็จรูป และเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและชาวนาอีกด้วย

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. ศึกษาการใช้หอยเชอรี่และปลาขาวมาทดแทนแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารสำเร็จรูป และใช้ฟักทองแทนแหล่งวิตามินและเกลือแร่
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหว่างอาหารสำเร็จรูป และอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงกุ้ง ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
 
หอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีนทดแทน ปลาป่น และฟักทองเป็นแหล่งวิตามินเกลือแร่ทดแทนวิตามินสังเคราะห์ในอาหารสำเร็จรูป

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
 ตัวแปรต้น – หอยเชอรี่ ปลาขาวสด
ตัวแปรตาม -  การเจริญเติบโตของกุ้ง
ตัวแปรควบคุม – ขนาดของบ่อกุ้ง ปริมาณกุ้งที่ปล่อย ชนิดของหอย และชนิดของฟักทอง ปริมาณฟักทอง

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1. สถานที่ บ่อเลี้ยงกุ้งขนาด 1 ไร่ 3 บ่อ และสถานที่ทำการผลิตอาหารกุ้ง
2. ระยะเวลา 14 กรกฏาคม 2548 – 15 มกราคม 2549
3. หอยเชอรี่ ได้มาจากนาข้าว บ้านตูม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
4. ฟักทอง และวัตถุดิบอื่นๆ ได้จากหมู่บ้านตูม จังหวัดกาฬสินธุ์

อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา
1. เครื่องทำอาหารสัตว์ (mineer0 เบอร์ 52 จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องผสมอาหาร (miter) 1 เครื่อง
3. หอยเชอรี่
4. ฟักทอง
5. ปลาขาว
6. รำละเอียด
7. อาหารหมู
8. อาหารไก่
9. ข้าวโพดสด
10. เกลือแกง
11. ปลายข้าว
12. กากมะพร้าว
13. กล้วยน้ำว้า
14. ผ้ามุ้งเขียวสำหรับรองตากอาหาร
15. เครื่องชั่ง
16. กุ้งที่ใช้ทดลองบ่อละ 2,000 ตัว

วิธีการศึกษา
  แบ่งเป็น 3ขั้นตอน ดังนี้
1. สำรวจแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ที่จะมาทำอาหารกุ้งก้ามกราม
2. ทดลองทำอาหารกุ้งก้ามกราม 2 สูตร โดย
- สูตรที่ 1 ใช้ปลาขาว เป็นแหล่งโปรตีนหลัก
- สูตรที่ 2 ใช้หอยเชอรี่แทนแหล่งโปรตีนหลัก ส่วนปลาขาวใช้เป็นแหล่งโปรตีนเสริม
3.ทดลองให้อาหารทั้ง 2 สูตร และเปรียบเทียบอาหารสำเร็จรูปจากร้านค้า

ขั้นตอนที่ 1  สำรวจแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ที่จะมาทำอาหารกุ้งก้ามกราม


ทำการสำรวจบริเวณท้องนาของบ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเก็บรวบรวมหอยเชอรี่ และสำรวจวัตถุดิบต่างๆในหมู่บ้านตูม และหมู่บ้านใหล้เคียงในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ฟักทอง กล้วยน้ำว้า กากมะพร้าว ข้าวโพด

ขั้นตอนที่ 2  ทดลองทำอาหารกุ้งก้ามกราม

อาหารสูตรที่ 1 (สูตรที่ 1 ใช้ปลาขาวเป็นแหล่งโปรตีนหลัก)

วัตถุดิบ ปริมาณที่ใช้ ราคาต่อหน่วย เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงิน
    (บาท/กิโลกรัม) ของโปรตีน (บาท)
ปลาขาว 50 kg 18 21.5 900
หัวอาหารหมู 40 kg 20.33 40 813.2
หัวอาหารไก่ 30 kg 10 14 300
รำละเอียด 20 kg 10 12 200
ปลายข้าว 20 kg 10 8 200
วิตามินและเกลือแร่ 500 kg 250 - 17.5
รวม 160.5 kg 15.14 35.35 2430.7ขั้นตอนที่ 3
 อาหารกุ้งสำเร็จรูปจากร้านอาหารสัตว์ซึ่งมีระดับของโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ ทำการผสมอาหารทั้ง 2 สูตร ในเครื่องผสมอาหารทีละสูตร และเข้าเครื่องอัดเม็ด นำไปตากแดด 7-8 ชั่วโมง ระหว่างตากแดดควรเกลี่ยเม็ดอาหารเรื่อยๆ เพื่อให้เม็ดอาหารแห้งเสมอกัน จากนั้นนำไปให้กุ้งก้ามกรามกินเป็นเวลา 6 เดือน สุ่มชั่งน้ำหนักกุ้งก้ามกรามช่วงเวลา 3 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน ต้นทุน 25.50 บาท ต่อ กิโลกรัม

หลัง 6 เดือน จับกุ้งก้ามกรามหาค่า FCR คือ อัตราอาหารการแลกเนื้อซึ่งคิดได้จาก

อัตราอาหารการแลกเนื้อ (FCR) =  อาหารที่ใช้ / น้ำหนักกุ้งที่จับได้

ซึ่งค่า FCR ดังกล่าว จะบอกประสิทธิภาพของอาหารว่ามีคุณภาพมากน้อยขนาดไหน


ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

หลักการทำอาหารกุ้ง ทั้ง 2 สูตรดังกล่าวแล้วได้นำไปเลี้ยงกุ้งและเปรียบเทียบกับอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อตามร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยให้กุ้งกินวันละ 3 มื้อ คือ เช้า 9.00 น. บ่าย 14.00 นง และช่วงเย็น 18.30 น. ทำการชั่งน้ำหนักกุ้งทั้ง 3 ชุด ในช่วง 3 เดือน  4 เดือนและ 6 เดือน ได้ผลดังตารางต่อไปนี้
 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้มก้ามกรามกับอาหาร 3 สูตร

ประเภทอ่าหาร ขนาดกุ้ง (กรัม) หมายเหตุ
3 เดือน 4 เดือน 6 เดือน  
อาหารสำเร็จรุป 10 16.66 28  
อาหารสูตรปลาขาว 12 15.38 32 บ่อกุ้งขนาด 1 ไร่
อาหารสูตรหอยเชอรี่ 8 14.7 35 ปล่อยลูกกุ้ง 2,000 ตัว/บ่อตารางที่ 2 ตารางแสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม เมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือน

ประเภทอ่าหาร ปริมาณอาหารที่ใช้ ปริมาณกุ้งที่จับ ขนาดจับเฉลี่ย FCR
  (กก.) (กก.) (ตัว/กก)  
อาหารสำเร็จรุป 504 280 35.71 1.8
อาหารสูตรปลาขาว 592 320 31.25 1.85
อาหารสูตรหอยเชอรี่ 640.5 350 28.57 1.83
อภิปรายผลการศึกษา

จากการทดลอง พบว่า อาหารสูตรให้หอยเชอรี่และวัตถุดิบในท้องถิ่น ให้กำไรมากที่สุดและให้กุ้งโตที่สุด เมื่อถึงเวลาจับ  คณะผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์จึงอยากจะแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ์ หันมาใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในการผลิตอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้มากที่สุด  เพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ปลาป่น พร้อมใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่มากมายในภาคอีสาน เช่น ข้าวโพด ฟักทอง และกล้วยน้ำว้า ให้เกิดประโยชขน์สูงสูด และช่วยกำจัดศัตรูจากนาข้าวทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย

สรุปผลการศึกษา

จากการทดลอง การใช้หอยเชอรี่ และวัตถุดิบในท้องถิ่นในสูตรอาหารกุ้งก้ามกราม สรุปผลได้ดังนี้

1. หอยเชอรี่ สามารถทดแทนโปรตีนจากปลาขาว และปลาป่น และฟักทองสามารถทดแทนวิตามินและเกลือแร่ในสูตรอาหารได้
2. ประสิทธิภาพของอาหารที่ผลิตเองกับอาหารสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์มีค่าใกล้เคียงกัน พิจารณาจากอัตราแลกเนื้อ (FCR)
3. อาหารสูตรหอยเชอรี่ และฟักทองทำให้กุ้งก้ามกรามโตเร็วที่สุดและได้ผลผลิตสูงสุด ตลอดจนได้กำไรสุทธิสูงที่สุด


ประโยชน์ของโครงงาน
1. เป็นการกำจัดหอยเชอรี่ โดยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. นำผลผลิตทางการเกษตร ที่มีอยู่มากมายในภาคอีสานมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น
3. สามารถดัดแปลงทำเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำได้ทุกชนิด เช่น อาหารปลา อาหารกบ
4. ชาวนากุ้งและนาข้าวได้พึ่งพาอาศัยกันและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
5. สนองแนวพระราชดำริของในหลวง คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียง
6. ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งได้มาก ซึ่งทำให้ชาวนากุ้งได้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1. ศึกษาสัตว์ที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนตัวอื่น เช่น ปลาเบญจพรรณที่จับได้มากมาย ในเขื่อนลำปาวหรือปูนา ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเช่นกัน
2. เกลือที่ใช้ผสมซึ่งมีประโยชน์คือ ช่วยลดความเครียดในตัวกุ้งและเสริมสร้างเปลือกกุ้ง ควรเป็นเกลือทะเล ซึ่งจะมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการสร้างเปลือกโดยตรง คือ แคลเซียม (Ca)ภาพการนำเสนอนำมาจาก
ประมวลภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 13 มกราคม 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#research#กาฬสินธุ์#โครงงานวิทยาศาสตร์#kalasin#วัตถุดิบท้องถิ่น#อาหารกุ้ง#หอยเชอรี่#ปลาขาว

หมายเลขบันทึก: 72466, เขียน: 13 Jan 2007 @ 17:49 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 26, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (26)

เดียนเรียน
IP: xxx.10.134.161
เขียนเมื่อ 

ผมอยากดูรูปที่พวกพี่ทกลองกันว่าเป็นไงผมจะเอาไปทำโครงงาน

เขียนเมื่อ 

รายละเอียดเพิ่มเติมต้องติดต่อที่โรงเรียนโดยตรงนะครับ เพราะผมไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับ

เอ็ม
IP: xxx.10.15.245
เขียนเมื่อ 
ข้อความน่าสนใจมากเลยค่ะ สุดยอด
เจน
IP: xxx.156.27.249
เขียนเมื่อ 

อยากให้รูปภาพ

Maser
IP: xxx.143.136.114
เขียนเมื่อ 

โครงงานเรื่องนี้นำไปประกวดที่ไหนแล้วได้รางวัลอะไรคะ

วสันต์ นรารัมย์
IP: xxx.113.33.6
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับเป็นตัวอย่างให้ผมได้ดีเลยที่เดียวครับ

แต้ว
IP: xxx.157.202.10
เขียนเมื่อ 

โครรงงานนี้ก็ดีน่ะเราสามารถทำได้ง่ายเเละไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

ป้อม
IP: xxx.113.56.9
เขียนเมื่อ 

ดีนะคะนำโครงงานที่ตนเองทำมาเสนอทางเน็ตสุดมากค่ะ

 

แทน
IP: xxx.24.83.208
เขียนเมื่อ 

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ดี

และเป็นโครงงานตัวอย่างที่มีเนื้อหาและเราก็สามารถจะลองทำได้

 

RoiaK
IP: xxx.19.173.10
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆเลยงับ

chalita
IP: xxx.121.160.182
เขียนเมื่อ 

 อ่านมะรุ้เรื่องเลยค้า   ตอนี้กาลังสึสาอู่   นาค้า    นู๋มาจาประเท  ย่างกุ้ง

พนมเปง     พม่า   ม ขอคุงค่า    ลาก่องนา ค้า

 

natsuda
IP: xxx.121.160.182
เขียนเมื่อ 

หว้ดดี  อิอิ  มาจาก  Japan  พึ่งพูดไทย

IP: xxx.29.30.48
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดีค่ะ  และเป็นแนวทางให้ผู้อื่นได้ศึกษาต่อ

IP: xxx.19.65.77
เขียนเมื่อ 

เก่งจัง   เราอยากทำมั่งจัง

นิรนาม
IP: xxx.118.106.86
เขียนเมื่อ 

เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นโครงงานที่ดีเยี่ยมอย่างนี้...สุดยอด!

2
IP: xxx.25.231.183
เขียนเมื่อ 
อยากมีโครงงานเจ๋งๆ
วิทบ้านโหมน
IP: xxx.24.161.242
เขียนเมื่อ 

รักมายมาย

3265
IP: xxx.8.203.18
เขียนเมื่อ 
เป็นโครงงานประเภทอะไร
501เซอร์ริมแดง
IP: xxx.113.17.149
เขียนเมื่อ 
สุดยอดเลย  น่ารักกันทุกคน รักจริงจากจัย
ข้าวฟ่าง
IP: xxx.157.184.203
เขียนเมื่อ 
อยากทำตามบ้างจังน่าสนุกดีนะ
nana
IP: xxx.91.94.209
เขียนเมื่อ 
ช่วยบอก บทคัดย่อ อ้างอิง และ ความรู้ หน่อยค่ะ
แพท
IP: xxx.147.92.236
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงเลยค่าชวนเปนผลงานหัยน้องๆอย่างพวกหนูด้ายดีเลยค่าพวกพี่ๆ

คนเดินดิน
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
มีความคิดสร้างสรรดีนะแบบนี้มันน่าให้รางวัล
อนาคตเด็กธรรมศาสตร์
IP: xxx.113.45.68
เขียนเมื่อ 

ก็ดีน่ะ แต่เนื้อหาน้อยไปหน่อย ทำให้คนที่เข้ามาอ่านได้ความรู้น้อย

อนาคตเด็กธรรมศาสตร์
IP: xxx.113.45.68
เขียนเมื่อ 

ก็ดีน่ะ แต่เนื้อหาน้อยไปหน่อย ทำให้คนที่เข้ามาอ่านได้ความรู้น้อย

โส้
IP: xxx.26.19.20
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ