การรับพิจารณาคดีเข้าสู่ศาล ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม

ต้องพิจารณาในมาตรา 4 เพื่อดูว่าโจทย์ จำเลย และข้อพิพาทนั้นตรงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ , ในส่วนของข้อพิพาทก็จะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าจะตรงตามหมวดใด , ทางศาลก็จะรับฟ้อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาต่อไป

ในการที่จะยื่นคำฟ้องเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม นั้น การที่ศาลจะรับฟ้องหรือไม่นั้นคงจะต้องพิจารณาในมาตรา 4 เพื่อดูว่าโจทย์ , จำเลย และข้อพิพาทนั้นตรงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งมาตรานี้จะมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

กิจการโทรคมนาคม หมายความว่า กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แล ะกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม

การประกอบกิจการโทรคมนาคม หมายความว่า การประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการ ด้านกิจการโทรคมนาคมแกบุคคลอื่นทั่วไป

เลขหมายโทรคมนาคม หมายความว่า ตัวเลขตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ อื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมายในโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการโทรคมนาคม

โครงข่ายโทรคมนาคม หมายความว่า กลุ่มของเครื่องโทรคมนาคมที่ต่อถึงกันโดยตรง หรือโดยผ่านเครื่องชุมสายหรือเครื่องอื่นใด เพื่อการโทรคมนาคมระหว่างจุดหมายปลายทางที่กำหนดด้วยระบบสายระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นระบบใด ระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน

เชื่อมต่อ หมายความว่า การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้ความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพื่อให้ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่ายหนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการหรือใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งได

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

สำนักงาน หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ

เลขาธิการ    หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

à โดยในส่วนของข้อพิพาทก็จะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าจะตรงตามหมวดใด ในหมวดต่างๆ ดังนี้

หมวด 1 การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
หมวด 2 การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
หมวด 3 มาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์
หมวด 4 สิทธิของผู้รับใบอนุญาต
หมวด 5 สิทธิของผู้ใช้บริการ
หมวด 6 สัญญาให้บริการโทรคมนาคม
หมวด 7 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
หมวด 8 การกำกับดูแล
หมวด 9 การบังคับทางปกครอง

หมวด 10 บทกำหนดโทษ           

-->ซึ่งถ้าทั้ง โจทย์, จำเลย และคดีความนั้นตรงตาม พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามที่ผู้ยื่นฟ้องได้ยื่นมา ทางศาลก็จะรับฟ้อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทางกฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 72395, เขียน: 13 Jan 2007 @ 02:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)