วันนี้  ( 12    มกราคม   2550)    ได้เข้าประชุมเรื่องการเตรียมการดำเนินการนำร่องตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา   ..  ……………   ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวง   ดังกล่าวแล้ว   สาระสำคัญ  ได้กำหนดให้กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล   ด้านการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง             

  หลักการสำคัญที่ระบุไว้ในร่างกฎกระทรวงนี้  มี  6  ข้อ ได้แก่

                   1.    
ยึดและดำรงหลักเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา
                  
                  
2.       มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผู้รับการกระจายอำนาจ

                  3.    
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

                  4.    
มุ่งให้เกิดผลสำเร็จอยู่ที่สถานศึกษา โดยเน้นให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง เพิ่มความคล่องตัวให้การดำเนินการที่กระจายอำนาจทั้งสี่ด้านไปยังสถานศึกษามากที่สุด

                 5.    
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา

                 6.    
มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆโดยตรง    


            
ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต  2    จึงได้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการในโรงเรียนที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนด  ซึ่งจะมีโรงเรียนส่วนหนึ่งได้ดำเนินการนำร่องก่อน          


          
ในภารกิจครั้งนี้ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ได้รับพิจารณาเบื้องต้นให้เป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อดำเนินการในการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 
2   ในความเห็นผมในฐานะ ผู้ปฎิบัติ   เห็นว่า หลักการในร่างกฎกระทรวง ฯ   เป็นสิ่งที่ดีมากและเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา   เพียงแต่ ความเป็นอิสระและคล่องตัว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ มุ่งให้เกิดผลสำเร็จอยู่ที่สถานศึกษา โดยเน้นให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง เพิ่มความคล่องตัวให้การดำเนินการที่กระจายอำนาจทั้งสี่ด้านไปยังสถานศึกษามากที่สุด    จะต้องเป็นพันธะสัญญาต่อกันที่ทุกคนต้องไม่ลืมหรือแกล้งลืม  เมื่อลงสู่การปฏิบัติ        


               
การประชุมครั้งนี้จบลงด้วยการรับรู้ ซึ่งจะต้องเรียนรู้อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกดีใจที่ปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ของขวัญวันเด็ก ด้วยการให้ความสำคัญต่อกฎกระทรวงฉบับนี้  และ วันนี้ที่เม็กดำ พวกเราพร้อมที่จะสานฝันให้การศึกษาไทยเป็นไปอย่างมีคุณค่า 
     
 

ถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นส่วนเล็กๆของแวดวงการศึกษาไทย
…..ก็ตาม                  

           
และทุกท่านมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้….ครับ