ผม ทดลอง เขียน ภาษาไทย แบบ แยก คำ พร้อม ใส่ เครื่องหมาย อย่าง ภาษา ตะวันตก.
การเขียน แบบ นี้ จะ ทำ ให้ เรา และ ชาว ต่างชาติ เรียน ภาษาไทย ง่าย ขึ้น ไหม ครับ?

ถ้าผมเขียนภาษาอังกฤษโดยไม่เว้นวรรคระหว่างคำแบบภาษาไทยบ้าง
ลองอ่านดูนะครับว่าจะอ่านยากหรือง่ายขึ้นแค่ไหน

Itrytowritethissentencewithoutanybreakbetweenwords. Isiteasytoread?