กระบวนการจัดการเรียนรู้ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปลาม้า  ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากการใช้สารเคมี  หันมาใช้เกษตรชีวภาพแทนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวนา  ได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์วิทยา   การทำสารอินทรีย์ชีวภาพเข้าทดแทน  จะทำให้ชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิต  มีรายได้เพิ่มขึ้น  สุขภาพดีขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปลาม้า ได้มุ่งเน้นในเรื่องการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการเข้ากับเนื้อหาของหลักสูตรของโรงเรียนชาวนา โดยให้ชาวนาได้มีกรอบแนวความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง