หลานคนมักอ้างว่าการปฎิบัติธรรมเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าอยากปฎิบัติก็ไม่ยากอะไร เพียงแต่ท่านปฎิบัติหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด เช่น หากท่านเป็นครู ท่านต้องทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุด ด้วยการประกอบวิชาชีพของท่านตรงตามบทบาทหน้าที่ ด้วยอุดมการณ์ ยึดถือหลักการ ที่ถูกต้อง มีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามที่ครูพึงมี