โครงการ ค่ายศรีสองรักอากาศสดใส

opgkm
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาศักยภาพพลทหาร และกำลังพล พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวของค่ายศรีสองรักให้มีความรู้ เรื่องโทษ และพิษภัยของบุหรี่และมีส่วนร่วมในการป้องกัน อันตรายจากบุหรี่และ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

โครงการ ค่ายศรีสองรักอากาศสดใส

1.      คำสำคัญ : พัฒนาศักยภาพ,ระเบียบวินัย,รู้และเข้าใจ

2.      จังหวัด : เลย

3.      กลุ่มเป้าหมาย : พลทหาร ทหารประจำการและครอบครัว

4.      เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาศักยภาพพลทหาร และกำลังพล พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวของค่ายศรีสองรักให้มีความรู้ เรื่องโทษ และพิษภัยของบุหรี่และมีส่วนร่วมในการป้องกัน อันตรายจากบุหรี่และ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

5.      สาระสำคัญของโครงการ :จากการสำรวจกำลังพลแล้วพบว่า ในค่ายทหารมีผู้สูบบุหรี่มากถึงร้อยละ 40 และในจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่พบว่า ร้อยละ 30 สูบบุหรี่มากกว่าวันละ 1 ซอง ซึ่งผู้บังคับหน่วย มองเห็นว่าเป็นปัญหาสำหรับกำลังพลของค่ายศรีสองรัก ซึ่งมีภารกิจหลักคือเป็นหน่วยกำลังรบ 

                        กองพันทหารราบที่  1 กรมทหารราบที่ 8 ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการหน่วย      ทหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ประกอบด้วย          กำลังพลระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร 20 นาย นายทหารชั้นประทวน 237 นาย มี        สมาชิกครอบครัวกำลังพลในบ้านพักค่ายศรีสองรักจำนวน1000 คน (ข้อมูล ปี 2547)              และในแต่ละปี มีทหารเกณฑ์ เข้ามารับการฝึกเป็นทหารกองประจำการปีละ 300 -400             นาย  ซึ่งจะปลดประจำการออกเป็นประชาชนในสังคมประมาณ 150 – 200 นาย และ    ยังเป็น สถานที่ ที่เปิดเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบสมัครใจ ปีละ 3-4 รุ่น และยังเป็น            มีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย มาขอใช้เป็นที่ฝึกอบรมนักศึกษา นักเรียนเป็นจำนวน     มาก

                        จากเหตุผลดังกล่าว ทางผู้บังคับกองพันจึงสนใจจัดทำโครงการ ค่ายศรีสองรัก           อากาศสดใส ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพพลทหาร และกำลังพล  และเป็นแบบอย่างที่ดีของ ชุมชน ในการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งหมุนเวียนมาใช้บริการสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม            ฝึกอบรมอยู่        อย่างเป็นประจำ และอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมาย       คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และสถานที่ราชการปลอดควันบุหรี่ ให้มีความเข้มแข็งขึ้น

6.      เครื่องมือที่ใช้ : เน้นการใช้ระเบียบวินัยทหารบังคับเป็นสิ่งนำ พร้อมทั้งให้ ความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ในด้านสุขภาพ ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดจิตสำนึกให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนเน้นการใช้ทั้งสองวิธี  ส่วนในระดับพลทหารใช้ระเบียบวินัยทหารเป็นตัวนำ โดยกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการจะผ่านขบวนการการให้ความรู้ และการรณรงค์

7.      การจัดระบบ โครงสร้าง กระบวนการทำงาน : ดำเนินงานโดยทหารระดับผู้บังคับบัญชาของพลทหาร ทั้งระดับชั้นนายทหารสัญญาบัตร และระดับประทวน โดยเน้นการทำเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมทั้งใช้ปัจจัยทางครอบครัวมาช่วยเสริมในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกำลังพล

8.      ขอบเขตและระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 พย. 2546 ถึง 31 ตค. 2547 โดยดำเนินการกับพลทหารเป็นเป้าหมายหลัก และกำลังพลพร้อมครอบครัวเป็นเป้าหมายรอง

9.      การประเมินผลและผลกระทบ : ระดับพลทหาร (เป้าหมายหลัก) พบว่ากองพันทหารราบที่  1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรักสามารถเป็นสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ และมีจำนวนทหารเกณฑ์ที่สูบบุหรี่ลดลงได้ 65 % ในขณะทำโครงการ แต่การประเมินผลหลังจากปลดประจำการไม่มี

                        ระดับนายทหาร และชั้นประทวนจากการศึกษาพบว่า บทบาทของทหารระดับ  นายทหาร และชั้นประทวนที่มีหน้าที่ในโครงการนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงคือต้องทำตัวเป็น       ตัวอย่างในการไม่สูบบุหรี่ ส่งผลให้ทหารหลายคนเลิกที่จะสูบบุหรี่ตามไปด้วยด้วย         

10.  ความยั่งยืน : โดยภาพรวมความยั่งยืนปรากฏในรูปของสถานที่ ที่ปัจจุบันมีการจัดสถานที่ให้สูบ และไม่ให้สูบบุหรี่อย่างชัดเจนในอาคารของกองพัน ส่วนนโยบาย และการปฏิบัติในระดับพลทหารนั้นไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มที่ดีในระดับผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน

11.  จุดแข็ง และอุปสรรค : จุดแข็งของโครงการอยู่ที่มีการออกแบบโครงการที่ใช้ระเบียบวินัยทหารเป็นเครื่องมือบังคับใช้ที่ได้ผล และคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาระดับกองพันที่เป็นปัจจัยเสริม ส่วนอุปสรรคคือการโยกย้ายของผู้รับผิดชอบโครงการ และหน้าที่หลักของทหารที่ทำให้โครงการอาจขาดความต่อเนื่องได้

12.  ที่ติดต่อ :

            พันเอกสุวรรณ เชิดฉาย

            นายทหารประจำ กอรมน ดูแลงานด้านยาเสพติด (ปัจจุบัน)

            เบอร์โทรติดต่อ  089-4403773

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ของทีมOpg KM

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาศักยภาพ#ระเบียบวินัย#รู้และเข้าใจ

หมายเลขบันทึก: 72101, เขียน: 11 Jan 2007 @ 13:27 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 801, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
สายทิพย์
IP: xxx.228.6.159
เขียนเมื่อ 

.................................... 26 มิถุนายน ..................................................................

* 26 มิถุนา เวียนมาถึง...................................อีกครั้งหนึ่ง แสนซึ้ง ในคุณค่า

วันที่ ระลึกถึงกวี ศรีนัครา................................"สุนทรภู่"บิดา แห่งกาพย์กลอน

ใช้ภาษา สร้างสรรค์ นำข้อคิด..........................ท่านลิขิต บรรจงสรร กานต์อักษร

ให้วิจิตร เลิศล้ำ คำสุนทร................................ทุกบทตอน มีค่า สอนจิตใจ

*ยาเสพติด ก็ชี้นำ ว่าให้โทษ............................ด้อยประโยชน์ พิษภัย นั้นยิ่งใหญ่

วันเดียวกัน กับกวี ศรีของไทย..........................โลกก็ได้ ยกย่อง ซร้องยินดี

"วันต้านยาเสพติด"จงคิด ให้ถี่ถ้วน.....................ต้านขบวน การร้าย กำจัดหนี

เยาวชน เลือดเนื้อไทย เป็นคนดี........................ช่วยกันชี้ แนะนำทาง ห่างจากภัย

...............................******************************* ......................................

ขอให้ทุกคน ได้โปรดน้อมรำลึกถึงคติสอนใจ คุณค่าความงดงามของภาษาไทยที่จะช่วยจรรโลงเอกลักษณ์ของชาติ ช่วยกันใช้ภาษา สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์ ให้เข้าใจกัน...และที่สำคัญเช่นกันก็คือ จงมาร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันและรณรงค์เพื่อลดปัญหายาเสพติด ทุกวิถีทาง ที่เรามีโอกาส ช่วยกันคนละไม้ละมือ ตามกำลังความสามารถ ด้วยหัวใจดีงาม ที่มุ่งอยากเห็นลูกหลานเยาวชน ได้ห่างไกลยาเสพติด... เมื่อทุกคนได้ตระหนักถึงโทษภัยอันมหันต์ ก็จะได้มีวิธีป้องกัน กำจัดให้สิ้นไป ลูกหลานเรา

ก็จะได้ปลอดภัย เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ปกป้องประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตราบนานเท่านาน

N เหวินๆ
IP: xxx.168.9.137
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ วันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด

เพราะฉะนั้น วันนี้ N เหวินๆ เลยจะมาบอกถึงภัยร้ายแรงของสารเสพติด

1. ทำร้ายสุขภาพของตัวเองและคนอื่น

2.เป็นภัยต่อสังคม

3.สำหรับนักเรียนจะทำให้เสียการเรียน สมองเสื่อม

4.อายุสั้น และถ้าเสพหรือสูบยาเสพติดจะแก่เร็ว........

เอกพันธ์ โสนาชัย
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สักวา ยาเสพติด พิษชั่วร้าย

บ่อนทำลาย ชนชาติ ศาสนา

ถ้าแม้นใคร หลงผิด ไปติดยา

เท่ากับพา ชิวิต มืดมิดลง

ทั้งยาม้า มหาภัย แพร่ไปทั่ว

ใครขืนมัว เสพมัน พลันลุ่มหลง

อีกตู้เกม ตู้ม้า พาพะวง

เหมือนเจาะจง ผลาญพร่า ฆ่าเด็กเอย

พิมพิสอน ทิพวัจนา
IP: xxx.26.179.172
เขียนเมื่อ 

ยาเสพติด...เป็นพิษทำลายชาติ...ชีวิตจะพังพินาศ...ถ้าเสพยาเสพติด....

ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนคิดให้ดี ดี นะคะว่า ยาเสพติดมันดีกับชีวิตเราไหม ถ้าใครคิดจะลอง ก็ควรไตร่ตรองให้ดีนะคะ

ณัฐพล พรมยาลี ม.6/1
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

เฮโรอีนฝิ่นกัญชายาเสพติด มีพิษภัยใครไม่รู้ดูโง่เขลา

ทั้งสุรายาบ้าสิ่งมึนเมา บุหรี่เหล้าเย้ายวนชวนให้ลอง

แม้นหากใครมีความคิดประจำจิต หยุดยั้งคิดเว้นหลีกไกลไม่มัวหมอง

เสียทรัพย์สินสิ้นเปลืองเคืองเงินทอง ลองตริตรองสักนิดพิจารณา

ภาวิณี
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

รักลูกหลาน ร่วมต่อต้าน ยาเสพติด

หยุดผลิต หยุดใช้ยา หยุดการขาย

เป็นยาพิษ ปลิดชีวา พาวอดวาย

ประดุจตาย ในยามเป็น อย่าเห็นดี

เยาวชน คนมีฝัน อันบรรเจิด

อย่าเตลิด ลุ่มหลงคำ เพื่อน พ้อง พี่

ใครชักชวน ชวนชักใย ให้ร่วมพี้

ตอบโดยดี สามคำชัด Just Say No

อานนท์ อาศาจิตร
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

ยาเสพติดนั้นมีดีไฉน เราคนไทยถึงได้เสพถึงได้ขาย

เสพเข้าไปแล้วชีวิตเราก็ตาย แถมทำลายชาติไทยอีกถ้าขายกัน

มาร่วมแรงรณรงค์กันดีกว่า เลิกเสพติดทั้งวันหน้าอย่าเปลี่ยนผัน

ให้เมืองไทยเป็นไทยทุกทุกวัน เทิดในหลวงองค์ราชันของคนไทย

ณัฐพงษ์ เวียงแก้ว ม.6/1
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

มาร่วมแรงรณรงค์กันดีกว่า เลิกเสพติดทั้งวันหน้าอย่าเปลี่ยนผัน

ให้เมืองไทยเป็นไทยทุกทุกวัน เทิดในหลวงองค์ราชันของคนไทย

อภิญญา ชูพรมวงค์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

เฮโรอีนฝิ่นกัญชายาเสพติด

มีพิษภัยใครไม่รู้ดูโง่เขลา

ทั้งสุรายาบ้าสิ่งมึนเมา

บุหรี่เหล้าเย้ายวนชวนให้ลอง

แม้นหากใครมีความคิดประจำจิต

หยุดยั้งคิดเว้นหลีกไกลไม่มีหมอง

เสียทรัพย์สินสิ้นเปลืองเคืองเงินทอง

ลองตริตรองสักนิดพิจารณา

อภิญญา ชูพรมวงค์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

เฮโรอีนฝิ่นกัญชายาเสพติด

มีพิษภัยใครไม่รู้ดูโง่เขลา

ทั้งสุรายาบ้าสิ่งมึนเมา

บุหรี่เหล้าเย้ายวนชวนให้ลอง

แม้นหากใครมีความคิดประจำจิต

หยุดยั้งคิดเว้นหลีกไกลไม่มีหมอง

เสียทรัพย์สินสิ้นเปลืองเคืองเงินทอง

ลองตริตรองสักนิดพิจารณา

อภิญญา ชูพรมวงค์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

เฮโรอีนฝิ่นกัญชายาเสพติด

มีพิษภัยใครไม่รู้ดูโง่เขลา

ทั้งสุรายาบ้าสิ่งมึนเมา

บุหรี่เหล้าเย้ายวนชวนให้ลอง

แม้นหากใครมีความคิดประจำจิต

หยุดยั้งคิดเว้นหลีกไกลไม่มีหมอง

เสียทรัพย์สินสิ้นเปลืองเคืองเงินทอง

ลองตริตรองสักนิดพิจารณา

ฟาริดา จำลองเพ็ง
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

เขาว่าเรื่อง "ความรัก" ไม่มีคำว่าถูกและผิด คุณไม่ผิด … ที่ไปรักเขาคนนั้น

และเขาเองก็คงไม่ผิด … ที่ไม่ได้รักคุณ

ในทางตรงข้าม …

คุณไม่ผิดที่ไม่ได้รักเขาคนนั้น

และเขาก็ไม่ผิดที่มารักคุณเช่นกัน

นฤมล โพธิ์พิมพ์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

โฉมอำพันมาลาน้ำตาไหล เห็นชาวในพระสนมมาคับคั่ง

ค่อยหยุดยืนฝืนองค์ทรงประทัง เหลียวมาสั่งสาวสวรรค์กำนัลใน

จงปกป้องครองกันเป็นผาสุก อย่ามีทุกข์เศร้าสร้อยละห้อยไห้

เรามีกรรมจำลาเจ้าคลาไคล หักพระทัยออกจากทวารา

อานนท์ อาศาจิตร
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

ยาเสพติดทำลายเยาวชน บั่นทอนความเป็นคนให้สูญให้สูญหาย

หากผู้ใดคิดเสพอาจถึงตาย อนาคตดับสลายเพราะติดยา

ยาเสพติดมีโทษทุกชนิด มากล้นด้วยสารพิษไร้คุณค่า

ทำให้คนโง่เขลาเบาปัญญา เพราะฉะนั้นจึงอย่าติดยาเอย

ภาวิณี สุวรักษ์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ... วันนี้ดิฉันก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกัน

....อีก 2 วันก็จะถึงวันที่ 1 กรกฎาคม แล้วนะค่ะซึ่งวันที่1 กรกฎาคม ก็มีความสำคัญคือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ซึ่งผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 โดยที่ท่านได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจคนไทยให้มีใจรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู ถึงแม้ว่าท่านจะสวรรคตไปนานแล้วแต่คุณประโยชน์ของท่านยังคงอยู่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อีกทั้งกิจการลูกเสือของท่านก็มีผู้สานต่อและมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน...

ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสถาปนาลูกเสือ มีดังนี้

1. ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย

2. จัดนิทรรศการ เผยแผ่ ประวัติความเป็นมาของลูกเสือและผลงานต่างๆ

3.ร่วมกิจกรรมต่างๆในวันลูกเสือ

4.เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

..........และสุดท้าย..ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ.......

เอกพันธ์ โสนาชัย
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

อัญเชิญเทพบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้า

ประสิทธิ์สถาพรชัยให้สุขศรี

ขอให้ชาวร้อยฝันทุกท่านมี

สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกวี่วัน

สรรพโศกโรคร้ายให้หายหมด

เกียรติยศพร้อมพรั่งบันดาลขวัญ

เกียรติศักดิ์พูนเพิ่มเสริมชีวัน

สบสุขสันต์วันดีปีใหม่เทอญ

ภาณุมาศ เบ้าทองหล่อ
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดค่ะเพื่อนๆทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทำนาแล้วน่ะ มีใครทำนากันบ้างค่ะพรุ่งนี้ดิฉันก็ได้ไปทำนาช่วยพ่อแม่แล้วถ้าเพื่อนคนไหนว่างไปช่วยหน่อยนะค่ะ วันที่3 กรกฎาคม ก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วเพื่อนคนไหนมีสิทธ์เลือกตั้งแล้วค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธื้กันเยอาะนะค่ะ

สุภาณี
IP: xxx.205.232.243
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญชวนชาวไทยมาเลือกตั้ง อย่ามานั้งนิ่งดูดายจะได้ไหม

เราคนไทยต้องห่วงประเทศไทย อย่าได้ทำให้ชาติต้องล้มจม

สุภาณี
IP: xxx.48.138.19
เขียนเมื่อ 

สวัสดดีค่ะทุกคน

ในช่วงนี้เป็นช่วงในการทำไร่ทำนา....เหนื่อยหน่อยนะค่ะสำหรับชาวนาทุกคน

ดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ.....

สำหรับพรุ่งนี้ วันที่ 3 กรกฎาคม เป็นวันเลือกตั้งก็ขอให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ด้วยนะค่ะเลือกคนดีเพื่อมาพัฒนาประเทศต่อไป

กฤษดา พ่ภักดี
IP: xxx.26.178.44
เขียนเมื่อ 

การสูบบุหรี่นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิดอีกด้วย คือ หากเด็กได้รับควันบุหรี่ จะป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูชั้นนอกอักเสบเพิ่มมากขึ้น หากหญิงมีครรภ์ได้รับควันบุหรี่ จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มน้อยกว่าปกติ รวมทั้งมีโอกาสแท้ง และคลอดก่อนกำหนด อีกทั้งยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่อาจทำให้สมองช้ากว่าปกติ มีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ

สุภาณี
IP: xxx.206.216.209
เขียนเมื่อ 

ใกล้ถึงวันเข้าพรรษาแล้ว...............ก็ให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาด้วยนะค่ะ

พิมพิสอน ทิพวัจนา
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

หนทางที่ยาวไกล............................ก็ยังไหวหากไม่ท้อ

สองขายังก้าวต่อ.............................ไม่นอนรอโชคชะตา

ทุกอย่างเราลิขิต.............................ถูกหรือผิดกำหนดมา

เร่งเดินไปข้างหน้า..........................จะได้มาซึ่งเส้นชัย

ย่างเท้าทีละนิด...............................จะพิชิตเทือกเขาใหญ่

ในฝันยังมีไฟ...................................และหัวใจยังใฝ่หวัง

วราพร พลอยพุฒ
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ชาวศรีสองรักทุกคนนี้ก็ไกล้ถึงวันเข้าพรรษาแล้วดิฉันก็อยากจะเชิญชวนชาวค่ายศรีสองรักให้ไปทำบุญในวันเข้าพรรษา

เพื่อแสดงถึงชาวพุทธที่ดี

ฟาริดา จำลองเพ็ง
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ชาวค่ายศรีสองรักกันทุกคนไกล้ถึงวันอาสาฬหบูชา ดิฉันก็อยากจะชวนชาวค่ายศรีสองรักไปร่วมทำบุญตักบาตรกันนะคะ

และก็อย่าลืมไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ ทำนากันนะคะ

นิภาภรณ์ สองเสียง
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ชาวค่ายศรีสองรักกันทุกคนก็ไกล้จะเข้าพรรษากันแล้วนะคะอยากจะให้ทุกๆคนช่วยกันงดเหล้าหันมาเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา จิตใจจะได้โปลงใส มีความสุขน่าชื่นตาบานกันทุกคนนะคะ ชาติจะไม่ล่มจมถ้าทุกคนสามัคคี

สายทิพย์
IP: xxx.49.242.74
เขียนเมื่อ 

อาสาฬหบูชา

อาสาฬหเป็นชื่อเดือน ๘ อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูชา แปลว่า

การบูชาพระ ในวันเพ็ญเดือน ๘ ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน ถ้าปีใดมีเดือน

๘ สองครั้ง ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง

วันอาสาฬหบูชา

เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก

คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร คือพระสูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งพระธรรม

ทรงแสดงถึงการประพฤติปฏิบัติที่สุดโต่งเกินไป ๒ ประการ คือ

การหมกมุ่นในกามคุณ (กามสุขัลลิกานุโยค) และการทรมานตนให้ลำบาก

(อัตตกิลมถานุโยค) ต่อมาทรงแสดงทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา

และแสดงอริยสัจ ๔

เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก

มีพระอริยสงฆ์สงฆ์สาวกองค์แรกเกิดขึ้นในโลก ดาบสโกณทัญญะ

ได้ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนา ได้ธรรมจักษุ ว่า" ยังกิญจิ

สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมัง " สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา ได้บรรลุโสดาปัตติผล

เป็นพระอริยบุคคลชั้นแรกในพระพุทธศาสนา และได้ทูลขอบวชต่อพระพุทธเจ้า

พระองค์ทรงประทาน เอหิภิกขุอุปสัมปทา

นับเป็นพระภิกษุปฐมสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา

เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ

พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ คือมีพระพุทธเจ้า พระธรรม

และพระอริยสงฆ์ ครบ

พระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นั้น ลึกซึ้ง

ยากแก่การที่สัตว์ผู้มีธุลีคือกิเลสในดวงตามากจะเข้าใจตามได้

ในขั้นแรกทรงจะไม่แสดงธรรม ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นใหญ่ในมหาพรหม

ทราบพระปริวิตกของพระศาสดา

จึงได้เสด็จลงมาเฝ้าเพื่อทูลอาราธนาให้ทรงแสดงพระธรรม

อาศัยพระมหากรุณาของพระองค์

ที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกัปป์ ก็เพื่อ

ที่จะพาหมู่สัตว์ข้ามห้วงโอฆะกันดาร อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้ง

ทรงพิจารณาสรรพสัตว์ทั้งหลายดุจดอกบัว ๔ เหล่า คือ

๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ ได้แก่

ผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถรู้ธรรมวิเศษได้ทันทีทันใดในขณะที่มีผู้สอนสั่ง

เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้ว

พร้อมที่จะบานเมื่อได้รับแสงพระอาทิตย์ในวันนั้น

๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ ได้แก่

ผู้ที่สามารถจะรู้ธรรมวิเศษได้ ต่อเมื่อท่านขยายความย่อให้พิสดารออกไป

เปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอระดับน้ำ จักบานในวันรุ่งขี้น

๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ได้แก่ ผู้ที่พากเพียรพยายาม ฟัง คิด

ถาม ท่องอยู่เสมอ ไม่ทอดทิ้ง จึงได้รู้ธรรมวิเศษ

เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ำ ได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้ำ

แต่จะโผล่แล้วบานขี้นในวันต่อๆไป

๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ได้แก่ ผู้ที่แม้ฟัง คิด ถาม

ท่องแล้ว ก็ไม่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้

เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำติดกับเปือกตม

รั้งแต่จะเป็นภักษาหารแห่งปลาและเต่า

พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้ โดยทั่วไป คือ ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล

เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และสวดมนต์

และเราควรพิจารณาถึงชีวิตเราว่าได้เจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้

เพียงใด เรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใส

เพียงใด

พิมพิสอน ทิพวัจนา
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

กลอนวันแม่

*** ขอกล่าวเป็น...บทกลอน...สอนใจท่าน

เก้าเดือนนั้น...แม่ถนอม...พร้อมรักษา

รอวันครบ...กำหนดคลอด...ตลอดมา

สู้ฟันฝ่า...เพื่อลูกรัก...จักได้ชม

ท้องเริ่มปวด...รวดร้าว...ราวใจขาด

เจ็บขนาด...เพียงไหน...ใจไม่หวั่น

เหงื่อไหลโชก...ท่วมกาย...แทบวายพลัน

เพื่อลูกนั้น...ได้กำเนิด...เกิดออกมา

เสียงอุแว้...แม่ได้ยิน...สิ้นความปวด

ความเจ็บพรวด...พลันหาย...คลายหมดสิ้น

หญิงหรือชาย...รักสุดใจ...ให้ยลยิน

ดวงชีวิน...ของแม่...แต่นี้ไป

ยามลูกหิว...ร้องไห้แง...มาแม่ป้อน

ดื่มนมก่อน...จากอกแม่...ดีแท้หนา

ยามมีไข้...เฝ้าถนอม...พร้อมหายา

แม่อุ้มพา...หาหมอ...ไม่รอรี

จนเติบใหญ่...แม่ก็ให้...การศึกษา

เพื่อได้มา...อนาคต...อันสดใส

ยอมอดอยาก..ให้ลูกนี้...มีสุขใจ

เป็นผู้ใหญ่...ในวันหน้า...นะคนดี

จบออกมา...มีงานทำ...ไม่ลำบาก

ความทุกข์ยาก...คลายหมดสิ้น...ให้บินหนี

มีความสุข...พร้อมครอบครัว...ชั่วชีวี

พบสิ่งดี...แม่ตั้งใจ..ให้เป็นทุน

ลูกขอกราบ...แนบลง....ตรงเท้าแม่

ที่ดูแล...ลูกเติบใหญ่...ให้คำสอน

พระคุณแม่...มีมากล้น...จนเกินกลอน

กราบวิงวอน...คุณพระป้อง...คุ้ม..ครอง..เทอญ.

วราพร พลอยพุฒ
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ชาวค่ายศรีสองรักทุกคนวันนี้ดิฉันมีกลอนเกี่ยวกับยาเสพติดมาฝากค่ะ

เฮโรอีนฝิ่นกัญชายาเสพติด

มีพิษภัยใครไม่รู้ดูโง่เขลา

ทั้งสุรายาบ้าสิ่งมึนเมา

บุหรี่เหล้าเย้ายวนชวนให้ลอง

แม้นหากใครมีความคิดประจำจิต

หยุดยั้งคิดเว้นหลีกไกลไม่มีหมอง

เสียทรัพย์สินสิ้นเปลืองเคืองเงินทอง

ลองตริตรองสักนิดพิจารณา

ช่วงนี้เป็นช่วงทำนาขอให้เพื่อนๆชาวค่ายช่วยพ่อแม่ด้วยนะค่ะ

สายใจ
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

ลูกเอ๋ย...

เมื่อลูก  ต้องการให้คนอื่นรักลูก

ลูกก็ต้องรักคนอื่นก่อน

แลัลูกก็ต้องทำตัวลูกเองให้น่ารักด้วย

 

พิมพิสอน ทิพวัจนา
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

แม่รักฟูมฟักลูก ชี้ทางถูกช่วยปลูกฝัง

มือแม่มีพลัง หวังลูกเป็นเช่นคนดี

กอดใครไม่อุ่นเหมือน แม่ดุจเพื่อนเกลื่อนปรานี

ห่วงใยไร้ราคี มีแต่เฝ้าเนาอาทร

ลูกทุกข์แม่ปลุกปลอบ แม่ยังมอบคำสั่งสอน

หวังลูกสุขอมร พรของแม่แผ่เมตตา

“วันแม่” กลางแดนั้น ทุกทุกวันมั่นบูชา

กราบกรานมิ่งมารดา จ้าแจ่มซึ้งซึ่งพระคุณ

ภาณุมาศ เบ้าทองหล่อ
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ.....

เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนของวันแม่แล้วดิฉันว่าเรามาทำความดีเพื่อคุณแม่ของเรากันเถอะค่ะ แต่ดิฉ้นว่าไม่จำเป็นหรอกนะค่ะที่จะมาทำความดีเฉพาะวัีนแม่ เรามาทำความดีให้กับแม่ของเรากันทุกๆๆๆๆๆคนกันเลยนะค่ะ

แล้วก็สุดท้ายนี้ดหนอยากบอกแม่ว่ารักแม่นะค่ะ

ภาณุมาศ เเบ้ทองหล่อ
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆๆๆๆๆๆๆคน

วันนี้ดิฉันมีกลอนวันแม่มาให้อ่านด้วยค่ะลองอ่านดูนะค่ะเพื่อนๆ

******* กลอนวันแม่ ********

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่กว่าใครผอง แม่อุ้มท้องลูกรักนานหนักหนา

ให้กำเนิดเฝ้าเลี้ยงดูตลอดมา ในโลกาหาใครมาเทียมทัน

วันลูกเกิดอกแม่เจ็บเหมือนเหน็บศร แต่ก็ซ่อนความดีใจไม่เหหัน

น้ำตาแห่งความดีใจไหลเร็วพลัน สุดตื้นตันดวงใจได้ลูกยา

นมสองเต้าของแม่แน่แนบจิต แม่อุทิศเลือดเนื้อเพื่อลูกหนา

น้ำนมแม่กลั่นจากอกยกออกมา ให้ลูกยาดื่มด่ำอย่างหนำใจ

สานทิพย์
IP: xxx.49.226.172
เขียนเมื่อ 

................ ภาษาไทย...............

* ความเป็นไทย ไม่สูญ จากโลกนี้

ตราบที่ ภาษาไทย ไม่แปรผัน

ภาษาไทย สื่อได้ สารพัน

เข้าใจกัน ได้ทั่ว แผ่นดินไทย

* ภาษาไทย พัฒนา มาตลอด

จนมียอด วรรณคดี อันยิ่งใหญ่

สรรพกิจ วิทยา ยากปานใด

สามารถ สื่อได้ เป็นมั่นคง

* วรรณสาร ศึกษา พาพินิจ

งานประพันธ์ อันวิจิตร น่าพิศวง

สอนวิธี ใช้ภาษา ให้แม่นตรง

เพื่อดำรง ความเป็นไทย ไว้ชั่วกาล

............................................

สายทิพย์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

...................................................... "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ................................................

๒๙ กรกฎาคม "วันภาษาไทยแห่งชาติ"

รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้ เป็นวันสำคัญ ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๒

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็น นักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

๒.เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ ในวันที่

๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๓.เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกัน

ทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

๔.เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยใน

สถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

๕.เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสาร ของทุกคนในชาติ

.....................................................................................................................................................................

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

อานนท์ อาศาจิตร
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

๒๙ กรกฎาคม "วันภาษาไทยแห่งชาติ"

วันนี้เป็นวันภาษาไทยผมก็อยากเชิญชวนให้ชาวค่ายศรีสองรักทุกคนร่วมกันรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะครับ

เพราะปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเริ่มใช้ภาษาไทยที่ผิดๆไปมาก อย่างเช่นคำว่า ครับ ก็กลายเป็น คับ ผมจึงอยากให้เราช่วยกันอนุรักษ์

ภาษาไทยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างขึ้นให้เราใช้จนถึงปัจจุบันและต้องใช้ในอนาคตวันข้างหน้าค้วยครับ...

กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา,หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ,การอภิปรายทางวิชาการ,การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน เป็นต้น ภาษาไทยถือเป็นภาษาแห่งชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ เพราะบางประเทศไม่มีแม้กระทั่งภาษาที่เป็นของตัวเอง ดังนั้นเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษา หากเราคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้ สักวันหนึ่งอาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้นะครับ

เรือจ้างลำที่43
IP: xxx.28.35.240
เขียนเมื่อ 

ทักทายชาวแสด น้ำเงินทุกๆๆคนนะคะ พี่บีเองน้าาาาา

ไม่ได้เข้ามานานโขอยู่เหมือนกัน หวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะ ช่วงนี้ได้ยินข่าวว่ามีกิจกรรมมากมายเชียว ที่โรงเรียนของเรา

เป็นกำลังใจให้กับน้องๆๆที่ทุ่มเทกับกิจกรรม ตลอดจนพ่อครู แม่ครูทุกท่านนะคะ ....... มีเวลา โอกาสดีๆๆที่มาทำตรงนี้ให้น้องๆๆเก็บเกี่ยวมันให้มาก เพราะว่ากิจกรรมแต่ละอย่างมันให้อะไรมากกว่าที่น้องๆๆคิด ..การเรียนทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น....พี่อยู่ทางนี้ก็ทั้งเรียน ทั้งกิจกรรม ถามว่าเหนื่อยไหม มันหาคำตอบไม่ได้หรอดค่ะ เพราะถึงจะเหนื่อยแต่เอาสิ่งที่ดีๆๆที่เราได้จ่กมัน มาบวก ลบ คูณ หารดูแล้ว ผลลัพธ์มันทำให้เรายิ้มได้ ว่าไหมคะ

รักและคิดถึงพ่อครู แม่ครู เหลือเกิน คิดถึงน้องๆไม่แพ้กัน

อยู่ทางนี้ จะตั้งใจเต็มที่ ให้สมศักดิ์ศรี ของลูกพระธาตุ

จริยา สีหามายา ว่าที่ครู อังกฤษ มมส.

สายเลือด แสดน้ำเงิน

แม่ครู
IP: xxx.49.157.106
เขียนเมื่อ 

ครูบีจ๊ะ

แม่ครูขอขอบใจลูกมาก ที่ยังไม่ลืมน้องๆ และพื้นที่ตรงนี้

อยากจะให้พวกลูกๆ ที่อยู่คนละหนละแห่ง คอยเป็นกำลังใจกันและกันอย่างนี้ตลอดไป คอยดูแลส่งข่าว ส่งสิ่งที่ดีงามมาให้กัน

เพราะว่า ความรู้มิได้มีแต่เฉพาะในโรงเรียน ประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น อยู่รายรอบตัวเรา ที่ในชีวิตประจำวันของเราจะได้สัมผัส

จะต้องได้ปะทะวิสาสะตลอด... ขึ้นอยู่กับว่าใครจะหยิบฉวย จะเอามาประยุกต์ เอามาใช้ดำเนินชีวิตให้มีประโยชน์ ทั้งต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น

ให้เหมาะสม ให้ดีงาม..."ถ้าได้ทั้งเหมาะสมและดีงาม" สิ่งนั้นแหละ เรียกว่า สมควรและมีคุณค่าต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ...

สังคมต้องการ ประเทศชาติต้องการ โลกต้องการ...แล้วก็จะได้จรรโลงคุณค่าสิ่งนี้ไว้ได้...หากทุกคนร่วมมือ คิดเห็นตรงกัน นะคะ

.............. ที่พวกลูกๆทำ ร่วมกันทำ ด้วยน้ำใจต่อกัน ก็ขอชื่นชม ขอขอบใจลูกมากๆ ที่สุด ที่ตอบแทนคุณของสถาบัน ตอบแทนความรักความห่วงใยของครู......... ใครจะเป็นอย่างไรก็สุดแต่ความคิดของแต่ละคน แต่ครูคนนี้ได้เห็นลูกศิษย์ ดำเนินตามรอย "ที่ครูพาเดิน... ทำตามที่ครูเคยชี้แนะ" ด้วยจิตสำนึก ด้วยใจของตัวเอง อย่างไม่มีเงื่อนไข แม่ก็ปลาบปลื้ม ภูมิใจที่สุดแล้ว และสิ่งนี้ก็คือรางวัลของความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด...ไม่ต้องรอว่าใครจะมาให้รางวัลอะไรเรา...เราได้เกียรติยศ ได้ความสุขใจ จากความรักความผูกพันธ์กันอย่างแนบแน่น...ความเป็นครูเป็นศิษย์ยังมีให้กันตลอดไป...แล้วความเป็นแม่ลูก ก็จะติดตามห่วงใยทุกเวลา ยินดีรับฟัง และปัดเป่าความทุกข์ของลูกๆเสมอ ถ้านับถือไว้วางใจ ครูคนนี้ จะไม่มีวันยอมเห็นลูกล้มเหลว"ในเส้นทางสายดีนี้ อย่างเด็ดขาด" จงมั่นคง มั่นใจ! เราจะเดินไปด้วยกันนะจ๊ะ

แม่ครู
IP: xxx.49.157.106
เขียนเมื่อ 

ขอแก้คำนะคะ

จากคำว่า "ความผูกพันธ์" แก้ไขเป็น "ความผูกพัน" จึงถูกค่ะ

....................... ด้วยรักและห่วงใยลูกศิษย์ทุกคน...................................

N เหวินๆ
IP: xxx.183.27.40
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ วันที่12 สิงหาคมนี้ เป็นวันแม่แห่งชาติ

และวันนี้มีกลอนที่ซึ้งๆ ชวนนึกถึงพระคุณแม่มาฝากค่ะ

ในวันนั้นที่ลูกมีความทุกข์

แม่ช่วยปรุกแรงใจให้เข้มแข็ง

ทำให้ลูกก้าวไปไม่อ่อนแรง

รักแสนแพงล้ำค่าแม่รักเรา

   ในวันนี้ที่ลูกมีความสุข

แม่หมดทุกข์ปลื้มใจให้สุขสันต์

ทำเพื่อลูกปลูกรักตลอดชีวัน

รักแม่นั้นพันธ์ผูกลูกรักแม่

  ..... แล้วอย่าลืมบอกรักแม่นะคะ.......

 

สุภาวดี ใสอินทร์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

แม่...เป็นครูผ้สอนตอนต้น แม่...ทุกคนอุดมพรหมวิหาร

แม่...มีเมตตา กรุณา มุทิตาการ แม่...มีญาณอุเบกขาเป็นอารมณ์

แม่...เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด แม่...หวังบุตรธิดาอย่าชื่นชม

แม่...กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชม แม่จึงสมภาษิตมิตรในเรือน

บรรณทม เกลี้ยงกลิ่น
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะค่ะ

และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบณ์ภัยน้ำท่วมทุกคนค่ะ

*ระวังพายุที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่นะค่ะ*

*พายุมุ้ยฟ้านะค่ะทุกคน*

ฟาริดา จำลองเพ็ง
IP: xxx.180.170.75
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะชาวค่ายศรีสองรัก 12 สิงหาคมนี้เป็นวันแม่แห่งชาติดิฉันก็ขอให้ชาวค่ายทุกคนได้ไปกราบแม่ของตัวเองด้วยนะค่ะ

เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านทีท่านเลี้ยงเรามา

สุภาณี จงสีหา
IP: xxx.180.170.75
เขียนเมื่อ 

มะลิหอมน้อมวางข้างข้างตัก

กรุ่นกลิ่น “รัก” บริสุทธิ์ผุดผ่องใส

แทนทุกคำทุกถ้อยร้อยจากใจ

เป็นมาลัย “กราบแม่” พร้อมน้อมบูชา

น.ส.สุภาวดี ใสอินทร์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

อุ่นอันใดในหล้าที่ว่าอุ่น

ไม่ละมุมทดแทนเท่าแขนแม่

ที่ตวัดโอบร่างอย่างดูแล

ยามลูกแพ้ด้วยฤทธิ์พิษสังคม

มือแม่นั้นโอบมาจากบ่าซ้าย

แนบเรือนกายกลางหลังฝังความขม

ตบเบาเบาหมายให้ไล่ความตรม

ดุจสายลมอบอุ่นละมุนละไม

น้ำตาลูกรินลงอยู่ตรงหน้า

แม้เหนื่อยล้าเจ็บท้อเพียงขอให้

รอยกอดนั้นลึกล้ำมาค้ำใจ

ตลอดไปชั่วกาลนานนิรันดร์

ลูกวันนี้อยู่อย่างห่างคนกอด

คำพร่ำพลอดห่วงใยไกลเกินฝัน

แขนที่โอบแนบสนิทติดชีวัน

ก็มีอันจากไปในเวลา

ลูกจะรอวันหนึ่งถึงวันนั้น

วันที่ฝันอบอุ่นยังกรุ่นฟ้า

วันที่ต้องทดท้อต่อชะตา

วันเหว่ว้ามาเตือนเยือนชีวี

ลูกจะหยิบมือแม่วางกลางศีรษะ

อย่าปล่อยนะวางไว้ตรงใจนี่

ด้วยความรักศรัทธาและปรานี

ให้ลูกนี้ยืนหยัดในบัดดล...

ปนัดดา ด้านสิงห์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

แม่จ๋า...แม่คือยอดสตรีที่ประเสริฐ

แม่...เลอเลิศหนึ่งในใจไม่เป็นสอง

แม่...สูงค่ากว่าหยาดเพชรเกร็ดสีทอง

เกินยกย่องด้วยล้านคำ...พร่ำพรรณนา

ปนัดดา ด้านสิงห์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

"แม่"...เปรียบเป็น เช่นผู้ให้ ชีวิตลูก

เฝ้าพันผูก ลูกแต่เล็ก ไร้เดียงสา

"แม่"...คือผู้ สรรค์สร้างสิ่ง เพื่อลูกยา

โน้มนำพา สิ่งดีงาม ตามดูแล

"แม่"...เป็นผู้ ประเสริฐนัก ประจักษ์ยิ่ง

หามีสิ่ง ใดเปรียบ เสมอแข

"แม่"...ฉันนั้น เทิดทูนยิ่ง เหนือดวงแด

รักแน่แท้ รักแม่นั้น นิรันดร์กาล

"ลูก"...สำนึก บุญคุณ การุณยิ่ง

ทุกทุกสิ่ง เกินจำนรรจ์ เกินกล่าวขาน

"ลูก"...เรียนรู้ จากครูแม่ แต่บริบาล

เมื่อวันวาน ลูกยังจำ มิลืมเลือน

"ลูก"...ขอมอบ ดอกมะลิ กราบตักแม่

ขอดูแล ให้แม่สุข หาใครเหมือน

"ลูก"...ก้มกราบ ด้วยจิต อย่าบิดเบือน

วันปีเคลื่อน ขอแม่สุข ทุกข์คลาดคลา

ปาริชาติ
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

ยามที่แม่สั่งสอนพร่ำวอนลูก....เรื่องผิดถูกลูกก็ว่าแม่จู้จี้

ต่อเมื่อลูกเติบใหญ่จึงได้ดี......เพราะคำที่แม่พูดไว้ไม่ผิดคำ

เมื่อยังเด็กลูกไม่เห็นคุณค่าแม่....เป็นบาปแท้ที่ลูกเถียงแม่เช้าค่ำ

ลูกกระทำความผิดนี้ประจำ.....ขอกล่าวคำขอโทษโปรดอภัย

วราพร พลอยพุฒ
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะชาวค่ายศรีสองรักทุกคนนี้ก็จะไกล้ถึงวันแม่กันแล้วนะคะนั้นก็คือวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเราคนไทยถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่ลูกทุกคนจะแสดงความรักต่อแม่ผู้ให้กำเนิด ผู้เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ผู้สอนคนให้เป็นคน ดิฉันก็อยากจะให้ลูกๆทุกคนแสดงความรักต่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเราไม่เฉพาะวันแม่เท่านั้นขอให้แสดงความรักในทุกๆวันนะคะ

อานนท์ อษศาจิตร
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบ

มิอาจเปรียบแม้ภูผาชลาสินธุ์

น้ำนมที่กลั่นให้ลูกได้ดื่มกิน

ลูกถวิลถึงคุณค่าว่าอนันต์

แม่เหน็ดเหนื่อยเริ่มแต่แม่ตั้งท้อง

เฝ้าประคองทั้งดวงใจไม่เหหัน

ทำทุกอย่างเพื่อลูกยาสารพัน

แม้คืนวันผันผ่านนานนับปี

ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ได้เรียนรู้

แม่เฝ้าดูอยู่ข้างกายไม่หน่ายหนี

อยากเห็นลูกสุขสบายในชีวี

เป็นคนดีที่สังคมนั้นชมเชย

เหงื่อท่วมกายไม่เคยท้อแม้อ่อนล้า

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแม่เมินเฉย

ลูกซาบซึ้งในบุญคุณมิลืมเลย

ขอชดเชยแทนทดจนหมดใจ…..

อานนท์ อาศาจิตร
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบ

มิอาจเปรียบแม้ภูผาชลาสินธุ์

น้ำนมที่กลั่นให้ลูกได้ดื่มกิน

ลูกถวิลถึงคุณค่าว่าอนันต์

แม่เหน็ดเหนื่อยเริ่มแต่แม่ตั้งท้อง

เฝ้าประคองทั้งดวงใจไม่เหหัน

ทำทุกอย่างเพื่อลูกยาสารพัน

แม้คืนวันผันผ่านนานนับปี

ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ได้เรียนรู้

แม่เฝ้าดูอยู่ข้างกายไม่หน่ายหนี

อยากเห็นลูกสุขสบายในชีวี

เป็นคนดีที่สังคมนั้นชมเชย

เหงื่อท่วมกายไม่เคยท้อแม้อ่อนล้า

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแม่เมินเฉย

ลูกซาบซึ้งในบุญคุณมิลืมเลย

ขอชดเชยแทนทดจนหมดใจ…..

N' เหวินๆ
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นวันที่10สิงหาคมแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปีค่ะ

วันนี้จะมาเสนอ กลอนวันแม่ที่หนูเป็นคนแต่งเองค่ะ ชื่อกลอนว่า '' แม่จ๋า หนูขอโทษ''

       ยามที่แม่พร่ำวอนสั่งสอนลูก        เรื่องผิดถูกลูกก็ว่าแม่จู้จี้

  แต่เมื่อลูกเติบใหญ่จึงได้ดี               เพราะสิ่งที่แม่พูดไว้ไม่ผิดคำ

       เมื่อยังเด็กลูกไม่เห็นคุณค่าแม่      เป็นบาปแท้ที่ลูกเถียงแม่เช้าค่ำ

  ลูกกระทำความผิดนี้ประจำ               ลูกขอกล่าวคำ '' ขอโทษ โปรดอภัย''

          วันแม่ปีนี้ ฉันอยากให้ลูกทุกคนบอกรักแม่ไม่ใช่เฉพาะวันแม่ แต่ทุกๆๆวันเลยค่ะ   

บรรณทม
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

คุณแม่ที่แสนดี 

 คำว่ารัก ที่ประจักษ์ คือรักแม่

รักแน่แท้ ไม่มีแปร และเปลี่ยนผัน

คอยเลี้ยงลูก คอยดูแล อยู่ทุกวัน

แต่ลูกนั้น ก็ยังทำ แม่เสียใจ

แม่ส่งเรียน ด้วยความเพียร หวังเรียนจบ

กลับไปหลบ อยู่ที่ไหน ใครไม่เห็น

ถึงตอนเช้า ไม่เข้าเรียน จนถึงเย็น

สุดลำเค็ญ น้ำตาแม่ คอยแลทาง

ถึงวันนี้ ลูกคนนี้ ขอไถ่โทษ

แม่ไม่โกรธ แม่ไม่ว่า น้ำตาไหล

ลูกที่เลว ขอทำดี ให้ภูมิใจ

  • แต่สุดท้าย ลูกคนนี้ รักแม่เอย

 

บรรณทม
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

ผู้ยิ่งใหญ่ให้ชีวิต

แม่คือผู้ยิ่งใหญ่ให้ชีวิต

ให้ความคิดให้ความรู้เป็นครูสอน

ให้ปัญญาให้ทรัพย์สินให้กินนอน

เอื้ออาทรปกป้องคุ้มผองภัย

ตั้งแต่เล็กจนใหญ่ไม่ไกลห่าง

ทุกก้าวย่างตามติดคอยชิดใกล้

ไม่เห็นหน้าแม่ร้อนรุ่มเหมือนสุมไฟ

ยามห่างไกลท่านห่วงหาทุกนาที

พระคุณแม่ล้นฟ้ามหาสมุทร

ใหญ่จนสุดเกินจะทำเป็นคำชี้

แม่รักลูกรักเราเท่าชีวี

สิ่งไหนดีแม่ให้ลูกรักผูกพัน

ที่สิบสองสิงหาฟ้าวันแม่

สองตาแลเหลียวมองหาของขวัญ

มะลิน้อยพวงนี้แทนชีวัน

ลูกหมายมั่นมากราบตักรักแม่เอย...

ปาริชาติ กล้วย
IP: xxx.26.183.212
เขียนเมื่อ 

คุณแม่ที่แสนดี

คำว่ารัก ที่ประจักษ์ คือรักแม่

รักแน่แท้ ไม่มีแปร และเปลี่ยนผัน

คอยเลี้ยงลูก คอยดูแล อยู่ทุกวัน

แต่ลูกนั้น ก็ยังทำ แม่เสียใจ

แม่ส่งเรียน ด้วยความเพียร หวังเรียนจบ

กลับไปหลบ อยู่ที่ไหน ใครไม่เห็น

ถึงตอนเช้า ไม่เข้าเรียน จนถึงเย็น

สุดลำเค็ญ น้ำตาแม่ คอยแลทาง

ถึงวันนี้ ลูกคนนี้ ขอไถ่โทษ

แม่ไม่โกรธ แม่ไม่ว่า น้ำตาไหล

ลูกที่เลว ขอทำดี ให้ภูมิใจ

แต่สุดท้าย ลูกคนนี้ รักแม่เอย

เอกพีนธ์ โสนาชัย
IP: xxx.49.233.67
เขียนเมื่อ 

...เรียงความเรื่องแม่...

...จุดเริ่มต้นเรื่องราวปวดร้าวยิ่ง

ได้แต่นิ่งเกินจำหลักวาดอักษร

ครูให้เขียนการบ้านเรื่องมารดร

หนูสะท้อนทุกครั้ง...หลั่งน้ำตา

จักให้เขียนเริ่มต้นจนใจแท้

คำว่า “ แม่ ”..ยิ่งใหญ่จริงไหมหนา

ตั้งแต่จำความได้ในจินตนา

ภาพใบหน้า..แม่นั้นเป็นฉันใด

ตั้งแต่หนูลืมตามาดูโลก

พบแต่โศก..หดหู่ครูรู้ไหม

รสสัมผัสอันอบอุ่นที่คุ้นใจ

เป็นอย่างไรไม่รู้..หนูไม่มี

เห็นคนอื่นพร้อมพรั่งทั้งแม่พ่อ

เฝ้าพะนอเอาใจให้สุขี

ยามหกล้มช่วยยื้อยุดฉุดชีวี

ปลอบฤดีเรียกขวัญพลันกลับคืน

เฝ้าประคองสองมือแม่ดูแลลูก

รักพันผูกห่วงใยมิใช่ฝืน

ต่างกับหนูยามช้ำต้องกล้ำกลืน

ก้อนสะอื้นในอกจนตกใน

ไร้คำปลอบยามหม่นต้องทนทุกข์

ไร้คำปลุกยามพรั่นหวาดหวั่นไหว

ไร้ที่พึ่งพักพิงอิงทางใจ

ไร้สิ่งใดที่ใครเขามีกัน..

ยามจะนอนไร้ลำนำบทขับกล่อม

ที่รายล้อมคือความเหงาเศร้าโศกศัลย์

กอดตัวเองอุ่นกายในบางวัน

แต่ใจนั้นหนาวอยู่มิรู้คลาย

แทนความนัยตอกย้ำเด็กกำพร้า

คือน้ำตาหยาดรินมิสิ้นสาย

อยากจะเขียนเสกสรรค์คำบรรยาย

สื่อความหมายคล้ายสมองต้องตีบตัน

จึงยากเค้นอักษรป้อนความหมาย

ที่เรียงรายคือน้ำตามาปลอบขวัญ

แทนหยาดหมึกจารึกไว้นัยสำคัญ

ถึงแม่นั้น..คือน้ำตาที่พร่านอง

จารจากใจถึงแม่จ๋า..ว่าลูกรัก

ชาตินี้ลูกบุญน้อยนักจักสนอง

หากชาติหน้าถ้ามีให้สมปอง

ทุกครรลองพร้อมหน้ากันสวรรค์ดล

กระดาษเปล่าเล่าความด้วยน้ำตา

แทนอักษราเรียงความติดตามผล

ส่งคืนครูด้วยใจหากได้ยล

หนูหมองหม่นทุกทีที่เรียงความ..

เอกพันธ์ โสนาชัย
IP: xxx.49.233.67
เขียนเมื่อ 

วันแม่แห่งชาติ หรือ วันแม่ แต่เดิมนั้นคือ วันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปี และได้มีการจัดงาน วันแม่แห่งชาติขึ้น

ครั้งแรก ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนจัดงานวันแม่ใหม่ให้ถือเอา

วันเสด็จพระราช สมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็น วันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม

ทั้งนี้ เมื่อวันแม่แห่งชาติ ของทุกๆ ปีเวียนมาถึง หน่วยงานต่างๆ ก็จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม ไม่ว่าจะเป็นการประกวดทำ การ์ดวันแม่ กลอนวันแม่ คำขวัญวันแม่ เรียงความวันแม่รวมถึงประดับธงชาติ

ตามอาคารบ้านเรือน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติใน วันแม่แห่งชาติ และในวันนี้โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมก็ได้จัดกิจกรรม

วันแม่ มีการแสดงละครและการประกวดผลงาน เช่น วาดภาพ เรียงความ แต่งกลอน เป็นต้น และสุดท้ายนี้ขอให้ชาวค่ายศรีสองรัก

ทุกคนรักแม่ให้มากๆ นะครับ ก่อนจะสายไป

เอกพันธ์ โสนาชัย
IP: xxx.49.225.67
เขียนเมื่อ 

คำขวัญพระราชทาน เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ

จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คำขวัญวันแม่ ปี 2551

"เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน

ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น

หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน

จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย"

คำขวัญวันแม่ ปี 2550

“ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ

คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน

ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน

ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย”

คำขวัญวันแม่ ปี 2549

“รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง

รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์

ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน

รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย”

คำขวัญวันแม่ ปี 2548

“ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า

เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่

ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย

ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน”

คำขวัญวันแม่ ปี 2546

“สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่

มิใช่แค่วันใดให้นึกถึง

สม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง

เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน”

คำขวัญวันแม่ ปี 2545

“แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน

บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ

พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน

แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป”

คำขวัญวันแม่ ปี 2544

“พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต

ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา

หมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยา

รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง”

นฤมล โพธิ์พิมพ์
IP: xxx.26.183.212
เขียนเมื่อ 

มะลิหอมน้อมวางข้างข้างตัก

กรุ่นกลิ่น "รัก" บริสุทธิ์ผุดผ่องใส

แทนทุกคำทุกถ้อยร้อยจากใจ

เป็นมาลัย "กราบแม่" พร้อมน้อมบูชา

กี่พระคุณจากใครอื่นนับหมื่นแสน

อาจทนแทนเปรยเปรียบเทียบคุณค่า

แต่พระคุณ"หนึ่งหยดน้ำนมมารดา"ทั้งสามภพจบหล้า...หาเทียมทัน

ลูกไม่อาจเอ่ยแสดงแถลงถ้อย

หรือเรียงร้อยพจนามาเสกสรรค์

เพื่อบรรยายพระคุณนี้ที่ "อนันต์"

จึงตั้งมั่น "กตัญญุตา" ตลอดไป

หนึ่งคำ "รัก" ลูกรักแม่ แม้ค่าน้อย

ต่างเพชรพลอย ตีราคาค่ามิได้

แต่แม่จ๋า... "รักที่หนึ่ง" ของหัวใจ

มิใช่ใคร "ลูก รัก แม่" แน่นิรันดร์

อภิญญา ชูพรมวงค์
IP: xxx.180.169.44
เขียนเมื่อ 

อุ่นไอรัก...จากแม่

กลิ่นความรักหอมนวลอวลไออุ่น

มือละมุนเนียนนุ่มอุ้มโอบขวัญ

ทะนุถนอมตระกรองกอดยอดชีวัน

ประครองป้องผองภยันอันตราย

กี่สิบถ้อยร้อยคำรำพันพรอด

ที่ถ่ายทอด "คำรัก" หลากความหมาย

กี่เปรียบเปรยสรรหามาบรรยาย

ฤาเทียบสายใยรักจาก...มารดา

ครั้งที่ลูกยังเป็นเด็ก เล็กเล็กอยู่

แม่คือ "ครู" สอนอ่านเขียนเรียนภาษา

ให้คำเตือน...เสมือนแสงแห่งปัญญา

ให้วิชาคือ "รู้คิด" ที่ติดตน

ยามลูกเหนื่อยอนาทรแสนอ่อนล้า

ต้องการคำปรึกษาหาเหตุผล

แล้วหันมองรอบกาย...คล้ายมืดมน

ยังพบคนหนึ่ง...คือแม่...คอยแลมอง

แม่จ๋า...แม่คือยอดสตรีที่ประเสริฐ

แม่...เลอเลิศหนึ่งในใจไม่เป็นสอง

แม่...สูงค่ากว่าหยาดเพชรเกร็ดสีทอง

เกินยกย่องด้วยล้านคำ...พร่ำพรรณนา

หอมกลิ่นความรักนวลอวลไออุ่น

ระลึกคุณ แม่โอบอุ้มคุ้มเกศา

มือของลูกจึงเรียงร้อยถ้อยวาจา

พิมพิสอน ทิพวัจนา
IP: xxx.180.169.44
เขียนเมื่อ 

มะลิหอมน้อมวางข้างข้างตัก

กรุ่นกลิ่น "รัก" บริสุทธิ์ผุดผ่องใส

แทนทุกคำทุกถ้อยร้อยจากใจ

เป็นมาลัย "กราบแม่" พร้อมน้อมบูชา

กี่พระคุณจากใครอื่นนับหมื่นแสน

อาจทนแทนเปรยเปรียบเทียบคุณค่า

แต่พระคุณ"หนึ่งหยดน้ำนมมารดา"ทั้งสามภพจบหล้า...หาเทียมทัน

ลูกไม่อาจเอ่ยแสดงแถลงถ้อย

หรือเรียงร้อยพจนามาเสกสรรค์

เพื่อบรรยายพระคุณนี้ที่ "อนันต์"

จึงตั้งมั่น "กตัญญุตา" ตลอดไป

หนึ่งคำ "รัก" ลูกรักแม่ แม้ค่าน้อย

ต่างเพชรพลอย ตีราคาค่ามิได้

แต่แม่จ๋า... "รักที่หนึ่ง" ของหัวใจ

มิใช่ใคร "ลูก รัก แม่" แน่นิรันดร์

ภาวิณี สุวรักษ์
IP: xxx.26.167.191
เขียนเมื่อ 

พระคุณแม่เอ่อล้นพสุธา เกินตำราบันทึกที่อ่านเขียน

พระคุณแม่สอนให้รู้พากเพียร เป็นบทเรียนคติประจำใจ

สิบสองสิงหาคมเราควรรู้ วันเชิดชูพระคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่

ผู้ที่สร้างชีวิตและจิตใจ โดยอาศัยพื้นบานคือคววามดี

มะลิน้อยร้อยจากใจมอบให้แม่ ผู้ฟูมฟักดูแลไม่หน่ายหนี

ผู้พร่ำพรมปลอบโยนทุกชีวี รู้วิถีดำเนินเผชิญภัย

แม่ผู้ให้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นผู้จุดประกายคลายนิสัย

ผู้ชี้นำให้ลูกนั้นห่างไกล สิ่งใดใดที่ดูยังไม่ควร

แม่รักลูกลูกรักแม่แน่วแน่จิต สิ่งที่ผิดลูกไม่คิดจะคืนหวน

ทำสิ่งใดจะคิดพินิจครวญ ขอเชิญชวนรักแม่แน่นิรันดร์

ณัฐพงษ์ เวียงแก้ว
IP: xxx.26.167.191
เขียนเมื่อ 

หนึ่งสตรีไหนเล่าจะเท่าแม่

ผู้ฟูมฟักดูแลไม่ห่างหาย

แม้จะเหนื่อยทุกข์ยากลำบากกาย

ก็มิวายทำเพื่อลูกได้สุขใจ

แม่มีพระคุณต่อเรามาก เพื่อนๆ อย่าลืมบอกรักแม่กันทุกวันนะครับ..........

อภิญญา ชูพรมวงค์
IP: xxx.26.167.191
เขียนเมื่อ 

ไม่ได้หวังอะไรจากใครมาก

หวังเพียงแม่รับปากลูกหากเหงา

อย่านำสิ่งเสพติดมาบรรเทา

ให้ลูกเอาความรักแม่ไว้แก่ตัว

เพียงเท่านี้แม่นั้นหายห่วง

กลัวลูกนั้นโดนลวงกับสิ่งหลง

ลูกจงคิดถึงรักแม่แลมั่นคง

อย่าพะวงกับสิ่งชั่วมั่วอบาย

Black
IP: xxx.183.26.3
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับทุกคน............

นฤมล โพธิ์พิมพ์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกวัน

หากมีเรื่องร้ายเข้ามาก็ขอให้ผ่านพ้นไป

ขอให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะค่ะ

นฟมล โพธิ์พิมพ์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

ปลอบใจ..ตัวเอง..ในวันเหงา

วันที่เศร้า..วังเวง..แสนสับสน

วันที่ต้องการ..คนดูแล..เพียงซักคน

เพื่อผ่านพ้น..วันนี้..ที่เดียวดาย

จะมีไหม..คนนั้น..ที่ใฝ่หา

...มาช่วยซับ..น้ำตา..คนอ่อนไหว

ให้คนๆนี้..มีสุข..ลืมทุกข์ใจ

จะมีไหม..คนที่ใช่..เพียงสักคน

นฤมล โพธิ์พิมพ์
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดภาคใต้

ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งเกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีเหตุการณ์ลอบทำร้าย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวในลักษณะต้องการแบ่งแยกดินแดนบริเวณปัตตานีมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว

แต่ความไม่สงบดังกล่าวเริ่มบานปลายขึ้นหลังจากปี พ.ศ. 2547[4]

ขอให้ทุกคนหันมาให้กำลังใจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะค่ะ

สุภาณี
IP: xxx.207.34.9
เขียนเมื่อ 

ช่วงนี้ฝนตกขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะเดี๋ยวจะไม่สบาย....

และเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่น้ำท่วมมีกำลังใจสู้ๆๆต่อปัยนะค่ะ

ภาวิณี สุวรักษ์
IP: xxx.180.175.144
เขียนเมื่อ 

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากจริงๆค่ะ ถนนก็ลื่นมากด้วยจะเดินทางไปไหนมาไหน

ก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างระมัดระวังด้วยนะค่ะ ใจเย็นเห็นจะเป็นคุณกว่าใจร้อนเยอะเลยค่ะ

และอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างให้แข็งแรงอยู่เสมอนะค่ะจะได้ไม่เกิดโรคภัยต่างๆ

ดังคำที่ว่า "ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ "ค่ะ สำหรับจังหวัดที่น้ำท่วมดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ

น้ำมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองค่ะ ทุกข์-สุข อยู่ที่ใจเรา ท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยนะค่ะ

............หมั่นทำสมาธิฝึกจิตใจให้สงบอยู่เสมอแล้วจะหาทางออกที่ดีได้........ดีกว่าหันไปพึ่งพายาเสพติดนะค่ะ

สายทิพย์
IP: xxx.229.97.230
เขียนเมื่อ 

********************************************

เสียงปืนที่ดังลั่น ตัวแม่นั้นต้องสิ้นใจ

ลูกน้อยที่กอดไว้ กระดอนไปเพราะแรงปืน

ฝืนใจเข้ากอดแม่ หวังแก้ให้แม่ฟื้น

แม่จ๋าเพราะเสียงปืน จึงไม่คืนชีวิตมา

โทษใดให้ประหาร ศาลไหนพิพากษา

หากลูกท่านเป็นสัตว์ป่า ใครเข่นฆ่าท่านยอมไหม

ชีวิตใครก็รัก ท่านประจักษ์บ้างหรือไม่

โปรดเถิดจงเห็นใจ สัตว์ป่าไซร้ก็เหมือนกัน

..............(สืบ นาคะเสถียร)..................

*** วันนี้ 1 กันยายน 2554 เป็นวันครบรอบ 21 ปี ที่สืบ นาคะเสถียร เสียชีวิต

วันนี้...เมื่อปีพ.ศ. 2533 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้พลีชีพเพื่อรักษาผืนป่า...เพื่อรักษาปณิธานอันแน่แน่วที่จะดำรงธรรมชาติ และรักษาผืนป่าให้คงอยู่ ให้ชีวิตสัย์น้อยใหญ่ได้มีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้คู่กับผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์...ชีวิตของลูกผู้ชายที่เป็นทั้งนักอนุรักษ์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เสียสละทุ่มเทชีวิตทั้งชืวิต และสุดท้ายก็เอาชีวิตเข้าแลกไว้ให้ได้มาซึ่งปณิธาน...แม้ท่านได้จากไปนาน แต่ก็ได้จุดประกายให้เกิดกระแสอนุรักษ์หวงแหนให้มีอยู่ในใจคนไทยที่เห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และสัตว์... ต่างก็ควรจะดำรงอยู่ได้โดยไม่ถูกทำลาย ทำร้าย จากเงื้อมมือของมนุษย์...เราควรใช้ความเมตตาต่อกัน และรักษาธรรมชาติอันงดงามไว้สืบไป ต่อจาก"สืบ นาคะเสถียร" เพื่อตอบแทนความเสียสละของวีรบุรุษท่านนี้ นะคะ เพราะท่านคงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนที่รู้จักเกียรติประวัติ

สายทิพย์
IP: xxx.229.97.230
เขียนเมื่อ 

********************************************

เสียงปืนที่ดังลั่น ตัวแม่นั้นต้องสิ้นใจ

ลูกน้อยที่กอดไว้ กระดอนไปเพราะแรงปืน

ฝืนใจเข้ากอดแม่ หวังแก้ให้แม่ฟื้น

แม่จ๋าเพราะเสียงปืน จึงไม่คืนชีวิตมา

โทษใดให้ประหาร ศาลไหนพิพากษา

หากลูกท่านเป็นสัตว์ป่า ใครเข่นฆ่าท่านยอมไหม

ชีวิตใครก็รัก ท่านประจักษ์บ้างหรือไม่

โปรดเถิดจงเห็นใจ สัตว์ป่าไซร้ก็เหมือนกัน

..............(สืบ นาคะเสถียร)..................

*** วันนี้ 1 กันยายน 2554 เป็นวันครบรอบ 21 ปี ที่สืบ นาคะเสถียร เสียชีวิต

วันนี้...เมื่อปีพ.ศ. 2533 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้พลีชีพเพื่อรักษาผืนป่า...เพื่อรักษาปณิธานอันแน่แน่วที่จะดำรงธรรมชาติ และรักษาผืนป่าให้คงอยู่ ให้ชีวิตสัย์น้อยใหญ่ได้มีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้คู่กับผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์...ชีวิตของลูกผู้ชายที่เป็นทั้งนักอนุรักษ์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เสียสละทุ่มเทชีวิตทั้งชืวิต และสุดท้ายก็เอาชีวิตเข้าแลกไว้ให้ได้มาซึ่งปณิธาน...แม้ท่านได้จากไปนาน แต่ก็ได้จุดประกายให้เกิดกระแสอนุรักษ์หวงแหนให้มีอยู่ในใจคนไทยที่เห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และสัตว์... ต่างก็ควรจะดำรงอยู่ได้โดยไม่ถูกทำลาย ทำร้าย จากเงื้อมมือของมนุษย์...เราควรใช้ความเมตตาต่อกัน และรักษาธรรมชาติอันงดงามไว้สืบไป ต่อจาก"สืบ นาคะเสถียร" เพื่อตอบแทนความเสียสละของวีรบุรุษท่านนี้ นะคะ เพราะท่านคงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนที่รู้จักเกียรติประวัติ

สายใจ
IP: xxx.49.43.109
เขียนเมื่อ 

"หากมีทุกข์ ก็อย่าลืม ว่าเคยสุข

อย่ายึดผูก ติดใจ ให้หวั่นไหว

ทิ้งเรื่องร้าย ความหลัง ก้าวต่อไป

เมื่อทุกข์ได้ ย่อมสุขได้ ในสักวัน"

........................................

ขอให้ทุกๆคน เปี่ยมด้วยกำลังใจนะคะ

N " เหวินๆ
IP: xxx.183.235.222
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ช่วนนี้ใกล้สอบแล้ว นักเรียนทุกคนคงกำลังหมั่นอ่านหนังสือสอบกลางภาคแล้ว

วันนี้มีคำคม ที่นำชื่อเพลงกับการสอบมาฝากกัน

                              บทเพลง กับ การทำข้อสอบ                                 

        ก่อนสอบ 2 สัปดาห์            -            ปล่อยไปตามหัวใจ              

        ก่อนสอบ 1 สัปดาห์            -               เบา   เบา                        

        ก่อนสอบ 1 วัน                  -             พรุ่งนี้ไม่สาย                      

          วันสอบ                          -            วันที่ฉันกลัว                      

           ขณะสอบ                      -             เข้าใจแต่ทำไม่ได้               

          ปากกาไม่ออก                 -             ไม่รู้จะอธิบายยังไง              

          ก่อนส่งข้อสอบ                -             คำตอบสุดท้าย                  

         เดินออกจากห้องสอบ         -           หมดเวลาแก้ตัว                    

            หลังสอบ                     -           ยังไม่พ้นขีดอันตราย             

          ระหว่างรอผลสอบ            -            ระยะทำใจ                        

     ก่อนประกาศผลสอบ 1 วัน         -          ระยะสุดท้าย                      

     ก่อนประกาศผลสอบ 5 นาที     -         ยังไม่พร้อมฟัง                     

      ประกาศผลสอบ                   -         ทำได้เพียง                        

     ประกาศผลสอบเพื่อน             -            ไม่ใช่อิจฉา                     

      หลังประกาศผลสอบ             -        ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 

     ขณะหลังจากนั้น                   -           ฉากเรียกน้ำตา               

                              .......................................                        

 

สายทิพย์
IP: xxx.49.232.13
เขียนเมื่อ 

.............หลักมนุษยสัมพันธ์..........

*มนุษย์สัมพันธ์ หมั่นจำ คำแถลง

ขอให้แจ้ง ในกลอน อักษรสาร

หนึ่ง..ทักทายปราศรัย ใจสราญ

สอง..ชื่นบาน ยิ้มรับ กับทุกคน

สาม..เรียกชื่อ ใครใคร ได้ถูกต้อง

สี่..สนอง ช่วยเหลือ เพื่อนุสนธ์

ห้า..จริงใจ พูดจา กระทำตน

หก..ยังสนใจ ผู้อื่น ชื่นอนันต์

เจ็ด..เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และยกย่อง

แปด..ก็ต้องเอา ใจเขา ใส่เรานั่น

เก้า..รับฟัง เหตุผล ยุบลกัน

สิบ..จงหมั่น บริการ งานทั่วไป

*หลักทั้งสิบ นี่หรือ ก็คือศาสตร์

แสนประหลาด เสริมสร้าง ทางสดใส

สำเร็จกิจ ที่ประสงค์ จำนงใจ

เพราะท่านได้ เข้าถึงจุด มนุษยสัมพันธ์

............... ********* ....................

"ด้วยรักและห่วงใย เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ"

คนไทยหัวใจผูกพัน
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะสมาชิก

ฝนตกน้ำท่วมไปทั่วบ้านเลยนะ

หลายจังหวัดท่วมหนักมิดหลังคา ต้นข้าวก็เสียหมด

บ้านหนูก็ท่วม เดือนที่แล้วน้ำหลากท่วมนาข้าว อาทิตย์เดียวน้ำลด ก็ยังรอดตายอยู่ส่วนมาก

แต่ต้นเดือนมาถึงขณะนี้ ฝนตกแทบทุกวัน บางทีก็ตกทั้งวัน นาถูกน้ำท่วมอีก คงไม่ลดเร็วเพราะมันเจิ่งนองกว้างไปหมด

ห้วยหนองคลองบึง แม่น้ำสายหลักไม่มีที่จะไป ความลำบากเดือดร้อนมีทั่วบ้าน ทั่วโลก.....เราจะทำอย่างไร?

............... "ทำใจ" ยอมรับภัยธรรมชาติ ยอมรับว่ามนุษย์เราทำลายธรรมชาติมามาก

"น้ำมือมนุษย์" ที่ว่ากันว่าฉลาดเหนือสัตว์อื่นใด การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาทางด้านวัตถุ ที่เรียกกันว่าเจริญแล้ว...

ก้าวล้ำยุค...เชอะ! ที่แท้ ก็เข้าสู่ความเสื่อม คอยวันสลาย...เร็วกว่าคาดหมายเอาไว้..........

ถ้าไม่หยุดยั้งความแก่งแย่ง ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ เห็นแก่ความสุข สะดวกสบาย ตักตวงเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ครั้งแล้วครั้งเล่า วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า..เป็นอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้ว...เป็นธรรมดาที่ธรรมชาติต้องเสื่อมเพราะถูกทำลาย

ถูกทำร้าย ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สมดุลย์............

..... เหลือเวลาน้อยมาก แต่ถ้าทุกคนตั้งใจ เตรียมใจเสียแต่วันนี้...ตั้งแต่เด็กๆ ในวัยเยาว์ เราต้องเข้าใจกฏเกณฑ์ และรักษากติกา

รักษาศาสนา ระบอบประเพณี...เพราะทุกคนจะมีความสำนึก มีความรับผิดชอบ มีสติ มีน้ำใจห่วงใยคนรอบข้าง สังคม แผ่กว้างออกไป...จนทั่วโลก...โลกก็จะได้รับการดูแลเพราะมนุษย์ร่วมมือกัน เอาใจใส่ต่อทุกสิ่งทุกอย่าง..."น้ำใจไมตรี และมิตรภาพ" จะเยียวยาโลกได้ดีที่สุด......... แม้แต่ปัญหาอุทกภัยในวันนี้...เราต้องใช้หลักเมตตาธรรม มาสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน แล้วใช้สติปัญญาค่อยแก้ปัญหาไป...อย่างเข้มแข็ง มีความหวัง มีพลังใจมากๆนะคะ....อย่างน้อยก็มีหนู มีสมาชิกของเวทีนี้ ที่คอยห่วงใยกัน...แม้จะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ แต่ก็ขอให้"กำลังใจ" กันนะคะพี่น้อง

.......................................... เด็กหญิงรักชนก คำทะริ ม.3/1 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม.เขตที่20

สายทิพย์
IP: xxx.49.249.46
เขียนเมื่อ 

****************************

...คนที่จะช่วยเราได้ คนเดียวในโลกนี้ คือ "ตัวเราเอง"

เราต้องทำให้ตัวเองรู้สึก "มีค่า"

จะทำให้เรามีความภูมิใจในตัวเอง "รักตัวเอง"

*การทำให้ตัวเรามีค่า ง่ายๆ2 วิธี

=วิธีแรก คือ หาเป้าหมายให้กับชีวิต และเริ่มลงมือทำเพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายนั้น

เป้าหมายในชีวิตคนเราอาจมีสองอย่าง

หนึ่ง..เป้าหมายของทางธรรม คือการเดินทางสู่การพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

สอง..เป้าหมายทางโลก คือการทำหน้าที่ตนเองให้สมบูรณ์ทุกบทบาท

ชีวิตของเราจึงมี"งานที่ท้าทายและยิ่งใหญ่" อยู่ในตัวเองทุกคน

=วิธีที่สอง คือการเป็นผู้ให้

จะทำให้เรามีความสุขจากภายในที่จะรักษาอาการ"ทุกข์" ได้เป็นอย่างดี

สายธาร
IP: xxx.206.16.119
เขียนเมื่อ 

มีเมตตาต่อเขาผู้เป็นทุกข์นั้นดีนัก

แต่อย่าลืมเมตตาตน

ตนเองปล่อยให้ใจตัวเองเป็นทุกข์เพราะเมตตาเขา

ไม่มีอำนาจใดจะไปสู้กับอำนาจกรรมของใครได้

เมื่อเชื่อในเรื่องอำนาจกรรมเช่นนี้

ใจที่มีเมตตาก็จะเป็นการเมตตาอย่างถูกต้อง อย่างมีปัญญา

ไม่พาใจตนเองไปสู่ความเร่าร้อนด้วยความเมตตาที่ไม่ถูกต้อง

...................................................................................................

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คำสัญญา...songpol
IP: xxx.175.78.136
เขียนเมื่อ 

ก่อนจากกัน.......ขอสัญญา

ฝากประทับตรึงตรา.....จนกว่าจะพบกันใหม่

โบกมืออำลา.....สัญญาด้วยหัวใจ

เพราะความรัก.....ติดตรึงห่วงใย.....ด้วยใจผูกพันมั่นคง...

ด้วยความดี.....นั้นฝังตรึง

จากไปแล้วคำนึง.....ตรึงประทับดวงใจ

อย่าได้ลืมเลือน.....สัญญากันไว้อย่างไร

ขอให้เรามั่นคงจิตใจ.....ก้าวไปสรรค์สร้างความดี...

โอ้เพื่อนเอ๋ย......เคยร่วมสนุกกันมา

แต่เวลา.....ต้องพาให้เราจากกัน

ไม่นานหรอกหนา......เราคงได้มาพบกัน

ไม่มีสิ่งใดขวางกั้น.....เพราะเรามั่นในสัญญา

หากแผ่นดิน.....ไม่ฝังกาย

จะสุขจะทุกข์เพียงใด.....น้อมกายยิ้มสู้ฟันฝ่า

ร้อยรัดดวงใจ.....มั่นในคำสัญญา

สร้างสรรค์เพื่อมวลประชา.....นี่คือสัญญาของเรา .....

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน จงสู้ๆๆ ต่อไปนะครับ

น.ส.สุภาวดี
IP: xxx.93.193.21
เขียนเมื่อ 

สรรพสิ่งอิงอาศัยได้ร่วมสุข

ไม่รานรุก บุกแผ้ว แนวสิงขร

ฤดูกาล สานส่งตรงแน่นอน

หนาว ฝน ร้อน ใยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม

N' เหวินๆ
IP: xxx.183.235.110
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ    ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมกันแล้ว  นักเรียนส่วนใหญ่อาจจะทำงานบ้าง   อยู่บ้านบ้าง  แต่อยากใก้ทุกคนอย่าเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด  เพราะว่ามันจะทำให้เราเสียสุขภาพ น่ะคะ  อีกอย่างช่วงนี้เป็นช่วง  ที่กำลังจะจบในช้นต่างๆ

อย่าลืมน่ะคะ  ปิกเทอมนี้ ทำงานไว้  เพื่อห่างไกลยาเสพติดน่ะคะ  ^________^

 

บงกช
IP: xxx.31.1.5
เขียนเมื่อ 

.......... ******* .........

อุปสรรค แค่ไหน ก็ไม่หวั่น

คืนและวัน จะโหดร้าย สักเพียงไหน

ร้อยและพัน ปัญหา จะฝ่าไป

เพียงมีเธอ ยิ้มให้ ที่ปลายทาง

................. ***...................

สายทิพย์
IP: xxx.229.167.117
เขียนเมื่อ 

*ลมหนาว...เริ่มมาเยือนแล้ว

แต่ยังแว่ว เสียงฝน มาสั่งฟ้า

ฝนเอ๋ยฝน จงนำเอาความทุกข์พา

ผ่านอย่าช้า ทันที ต่อนี้ไป

*ทั่วทุกเขต ประเทศไทย ไม่ไหวแล้ว

ท่วมทุกแนว แล้วหนอ ท้อหวั่นไหว

ทั้งทะเลาะ เบาะแว้ง สับสนไป

สุขภาพ ทั้งกายใจ ย่ำแย่ลง

*รอวันรุ่ง พรุ่งนี้ ที่ดีกว่า

ได้นำพา ความสุข มาหนุนส่ง

ให้น้ำลด หมดตัวแล้ว คงต้องปลง

แต่มั่นคง ความหวัง มันต้องมี

....................***.....................

สายทิพย์
IP: xxx.49.227.247
เขียนเมื่อ 

.....................*****.................

อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤา........

..............................................................

สถานการณ์ในช่วงปลายสิงหาคม กระทั่งถึงวันนี้ อุทกภัยได้เกิดขึ้นในประเทศไทย เกิดขึ้นทั้งภาคเหนือ อีสาน กลางใต้

เริ่มจากไม่กี่จังหวัด เราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา...แต่อุทกภัย กลับหนักหน่วงขึ้นทุกวันๆ โดยเฉพาะในจังหวัดที่ราบลุ่มภาคกลางในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...หากไม่ลืมนครสวรรค์ อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท ทั้งจะปทุมธานีที่ยังไม่น่าไว้ใจ....ภาพที่เห็นน้ำจรดฟ้าสุดลูกตา...อยุธยาทั่วทุกตารางนิ้ว ไม่รอดพ้นจากภัยพิบัติจากสายน้ำ ที่หลากหลาย

เชี่ยวกรากก็ปานนั้น พี่น้องหลายหมื่นแสนครัวเรือนต้องลำบากในการใช้ชีวิต ต้องสูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียบ้านเรือน...พรัดพรากจากสิ่งที่รัก มีชีวิตลำเค็ญ เป็นแรมเดือน......นี่เป็นครั้งแรกที่เราคนไทยต้องจดจำ ภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ .....หลายๆประเทศ

ก็ประสบพบเจอเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า คลื่นความร้อน วาตภัย ที่ธรรมชาติ"เอาคืน" อย่างสุดที่มนุษย์เราจะป้องกัน หรือไม่ทันตั้งหลักเลย... แถวอเมริกากลาง ณ วันนี้ ก็ไม่ต่างจากเรา ต้องประสบภัยจากพายุ และอุทกภัย หลายประเทศ สูญเสียชีวิตไปก็ไม่น้อย.... ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาๆ เสียแล้ว.....เราต้องเตรียมใจรับ สุดแต่ว่าใครจะรับมือได้ รับมือไหว จะหลีกเลี่ยงไม่ได้............ เวลานี้ สิ่งที่ทำได้ นอกจากการช่วยเหลือจุนเจือกัน ให้กำลังใจกันแล้ว ดิฉันก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ ในความเป็นอนิจจัง ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง มีเกิด และต้องดับสิ้นไป.......หากไม่หลงเพลิน ไม่ลืมตัวไปกับวัฏสงสารนัก เราก็พอจะตระหนักแก่ใจ หาทางปล่อยวาง ในความโลภหลง หายมัวเมากอบโกยผลประโยชน์และความสุขอันเกิดจากกิเลสที่ไม่สิ้นสุด....อยากให้ทำตน"ให้พอ ให้เอื้อเฟื้อเมตตา ต่อกัน" มีมาก มีล้นเหลือ ก็จุนเจือผู้ที่ด้อยกว่า ที่ลำบากเดือดร้อนกว่า...แชร์น้ำใจให้กันและกัน ความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่างจะได้ไม่เกิดขึ้น...หัวใจเราจะได้แข็งแรง เต็มเปี่ยมด้วยความรักห่วงใยกัน "เหมือนกับที่ทุกท่าน กำลังมีให้กัน น้ำใจคนไทย ที่เคยสามัคคีกัน ไม่ทิ้งกันยามยาก จับมือกันต่อสู้ข้าศึก ปู่ย่าตาทวด บรรพบุรุษของพวกเราท่านรักษาสิ่งที่มีค่าในข้อนี้ จึงเหลือบ้านเมือง เหลือความเป็น"ชาติไทย ประเทศไทย" อยู่ถึงรุ่นเรา .....ขอสดุดีใจงามๆทุกดวง ที่ไม่ละเลยนิ่งเฉย ที่ได้เสียสละด้วย แรงทรัพย์ แรงกาย แรงใจ มอบแก่พี่น้องร่วมชาติ ที่ประสบความทุกข์ และขอให้มอบต่อกันและกัน ในความห่วงใย ความเห็นใจกันทุกฝ่าย ให้ระลึกเสมอกับคำว่า"ขอบคุณ ๆ ๆ ๆ ต่อกัน และรักกันไว้" จะดีที่สุด ที่จะระงับภัยทั้งปวงได้ ดุจพุทธพจน์ที่ล้ำค่าว่า "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก" เถิดนะคะ

สายทิพย์
IP: xxx.49.225.251
เขียนเมื่อ 

กรุงเทพมหานครฯ

ณ วันนี้ พี่น้องในเมืองหลวงต้องกลายเป็นผู้อพยพลี้ภัยน้ำท่วม ที่มนุษย์ไม่สามารถต้านพลังมหาศาลของน้ำได้

ต้องยอมรับ ต้องทำใจ เพราะธรรมชาติเริ่มชักจะเอาคืนมนุษย์หนักข้อขึ้นทุกที ทุกที ไปทั่วโลกแล้วก็ว่าได้

ประเทศไทยยังดีที่ว่าชาวไทยยังไม่ถึงขั้นสิ้นไร้ไม้ตอกถึงขั้นวิกสัญญีแก่งแย่งชิงกันเอาตัวรอดเพราะเรายังคงมีสิ่งหนึ่งให้ต่อสู้

ฝ่าฟันปันหาได้ "คือการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน" เพราะเรายังมีจิตใจที่เมตตา มีจิตยึดมั่นในศาสนา มีใจที่เป็นไทยแท้แต่โบราณ

คือ"การไม่ทิ้งกัน" คนกรุงเทพฯ เคยแต่เป็นผู้คอยช่วยเหลือพี่น้องตามภาคอื่นๆไม่ว่าเหนือ อีสาน ใต้หรือปริมณฑล ที่ประสบภัย...แต่วันนี้ เมืองหลวงของประเทศต้องประสบวิกฤตที่เกินจะรักษาพระนครไว้ พลังน้ำได้หลากล้นไหลมาท่วมทั่ว ทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

สถานประกอบการ ย่านธุรกิจ โรงงาน ย่านอุตสาหกรรม เสียหายเกินคณานับ...แต่คนกรุงเทพฯ ก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างท่วมท้น

จากหัวใจพี่น้องร่วมชาติ

............การช่วยเหลือบริจาคนั้น ทุกๆสิ่งอย่างทั้งอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องนุ่งห่ม เรือ เสื้อชูชีพ

สุขาเคลื่อนที่ และเงินบริจาค ติดตามจากข่าวจากส์่ทุกรูปแบบ ก็มีจำนวนมากมายพอเพียงที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องได้

หากมีการจัดสรรค์แบ่งปันด้วยการบริหารจัดการให้ดีมีความสุจริต ปัญหาร้อยแปด ความทุกข์เดือดร้อนก็จะคลี่คลายมาก

ทีวีช่องหนึ่งได้ทำหน้าที่นำเสนอข่าวและประสานการช่วยเหลือหลายรูปแบบ เป็นสื่อกลางที่ได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือของพี่น้องประชาชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยกันบริจาคปัจจัยที่จำเป็น ที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการยังชีพ ที่เขาได้เป็นสื่อกลางช่วยเหลือปัญหาของชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่เมื่อคราวภาคใต้เกิดภัยพิบัตินำ้หลากดินโคลนถล่ม และอุทกภัยในภาคกลางก่อนจะถึงตัวเมืองหลวง...บางครั้งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างเป็นธรรมดา....ในครั้งที่ผ่านๆมา...แต่ ณ เวลานี้ ต้องขอปรบมือให้ทีมข่าวช่องสาม และผู้บริหาร ที่เดินมาถูกทางจนอยู่ในหัวใจคนทั้งประเทศ อยู่ในความต้องการของผู้ประสบภัย ที่โดดเด่นคือคุณสรยุทธ สุทัศนจินดา โต้โผข่าว ที่ได้นำเสนอเกาะติดสถานการณ์ ดิฉันขอขอบคุณมายังทีมงานที่ได้นำเสนอเรื่องราวข่าวต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถโน้มน้าวให้เกิดความช่วยเหลือเจือจุนกันอย่างกว้างขวาง จนยอดช่วยเหลือมากมายท่วมท้น

เพราะมีเครื่องมือและได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายอย่างมากมาย ทั้งกำลังคน อุปกรณ์ ปัจจัย...อย่างชัดเจน สามารถบรรเทาทุกข์ แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ดียิ่ง จนโดดเด่นล้ำหน้ากว่าภาครัฐหรือหน่วยงานใดใดก็ว่าได้ และขอชื่นชมที่ได้นำเสนอในเรื่องของการเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสมอมา ทีมข่างของคุณยอดมากในการนำเสนอทั้งภาพ เพลงประกอบ การตัดต่อ และความมุ่งมั่นของนักข่าวทุกคน ทั้งฝ่ายออกลุยที่แทบจะทุกคน...สิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการพูดย้ำๆนำเสนอว่า "ช่องสามเป็นผู้นำของบริจาคของพี่น้อง...ข้าวของนี้เป็นเงินของพี่น้องที่บริจาคมา เราได้นำไปซื้อมาช่วย..." เป็นความชื่นใจแก่ผู้ที่เสียสละทรัพย์สินมาให้ สมควรจะเน้นย้ำบ่อยๆ เพราะถึงอย่างไรช่องสามก็ได้ใจคนเกือบทั่วทั้งประเทศแล้ว ขอให้บริหารจัดการอย่างสุจริตใจให้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องสมดังเจตนารมณ์ ก็จะเป็นบุญต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน เป็นอานิสงน์ให้เกิดสิ่งมงคลได้รับความนิยมเชื่อถือสู่องค์กรของคุณ ผลประโยชน์ที่สุจริตสมควรไดัรับก็จะติดตามมาเอง ขอขอบคุณแทนพี่น้องทุกคน และขอชื่นชมดาราทุกคนที่ได้แสดงน้ำใจ แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ใช่แค่นักแสดงที่ทำได้แค่ตามบทบาทการแสดง แต่คุณมีค่า และเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ได้แบ่งปันน้ำพักน้ำแรงมาสู่แฟนๆของคุณ หลายๆคนจงภูมิใจและรับความดีงามนั้นไว้ ให้อาชีพของคุณยืนยาวมั่นคง........ ขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งต่อการทุ่มเทของทหารหาญของชาติ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งชีวิตก็ได้พลีไปเพราะการเข้าช่วยเหลือพี่น้องในอุทกภัยทั่วทุกจังหวัดที่ประสบภัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครทุกท่าน แม้ท่านที่ประสบภัยเสียเอง แต่ท่านยังสามารถช่วยเหลือผ็ุอื่นได้ อย่างเช่นคุณตัน ภาสกรนที ท่านอื่นๆที่กล่าวนามไม่หมด...แม้ท่านจะไม่ถูกเอ่ยชื่อ ไม่ได้เป็นข่าว แต่ความดี ความเสียสละของท่านจงติดตามคุ้มครองให้ท่านเกิดความผ่องใสในจิตใจ อิ่มเอมใจในจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

เหตุการอุทกภัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม ของปีนี้ ค่อยๆลุกลามมาเรื่อยจนครบทุกภาคของไทย...แล้วก็มาบรรจบหนักหนาสาหัสที่ภาคกลางแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของไทย ปัญหายิ่งใหญ่ต้องติดตามมาแน่นอน...ขอเพียง"วันนี้ให้ทุกคนทำดีที่สุด ตามหน้าที่ ตามสภาพเหตุการณ์ ตามกำลังความสามารถ...อย่าตามใจ ที่ใฝ่กิเลส ใฝ่เอารัดเอาเปรียบ ใฝ่เห็นแก่ตัว...ขอให้ทุกดวงใจยึดเอาแต่ความดีงาม เมตตากรุณา อภัยเห็นอกเห็นใจกัน มาผสานเป็นพลังยิ่งใหญ่ร่วมสู้ ร่วมเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่หลวง ตามปัจจัย ตามกำลังเถิดนะคะ...แล้ว ถึงแม้เราจะบอบช้ำเพียงใด เราก็ยังชนะภัยได้ โดยได้ช่วยเหลือกันและกันให้อยู่รอดปลอดภัยได้คู่ชาติไทยที่รักของเราต่อไปๆๆ ค่ะ

.................. "น้ำใจคนไทย ที่มีให้กัน คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้ำค่า ที่จะชนะภัยได้"

ุชีพ

โอปอล์ล
IP: xxx.26.163.120
เขียนเมื่อ 

อย่าท้อเลยนะ ฉันจะช่วยสู้

ลุกขึ้นมาดู ชัยชนะของเธอ

น้ำท่วมไม่เป็นอะไร

แต่ผมขอให้น้ำใจของคนไทยซัดยิ่งกว่าสึนามินะครับ

เป็นกำลังใจให้......สู้สู้นะครับ

สายทิพย์
IP: xxx.229.124.126
เขียนเมื่อ 

*****............

หากว่าเธอท้อแท้

หรืออ่อนแอในวันไหน

ฉันคนนี้ขอเป็นกำลังใจ

ใหเธอตลอดไปนานเท่านาน

...........................*****

สายธาร
IP: xxx.175.78.136
เขียนเมื่อ 

กำลังใจ ที่มีให้ สุดซาบซึ้ง

เปลี่ยนเป็น ข้าวขาหมูจานหนึ่ง จะได้ไหม

โปรดจงรู้ หมูอ้วนหิว แทบขาดใจ

ไม่รู้ว่า ลดความอ้วนไปทำไมกันหนอเรา

ข้าวโอ๊ต
IP: xxx.49.248.37
เขียนเมื่อ 

หวัดดีฮะ เพื่อนสมาชิก

เป็นไรไม่รู้ส่งข้อความไม่ได้ ติดตามเเพื่อนในหน้านี้ไม่ได้ คิดถึงครับ ทดลองก่อนนะครับถ้าส่งได้จะเขียนมายาวกว่านี้

ครูอารี
IP: xxx.49.232.166
เขียนเมื่อ 

.........*.....***.......*****.....*******.....*****.......***.....*.........

..............................."ค่าของครู ค่าของคน"..............................

*** คุณครูต้องเมตตา....................... และกรุณาปรานี

สอนศิษย์ให้ทำดี............................ ให้ศิษย์มีความคิดเป็น

***เหนื่อยใจที่ศิษย์ดื้อ.......................ก็ไม่ถือความทะเล้น

สั่งสอนก็ยากเย็น.............................ไม่เคยเว้นนิสัยลิง

***ถ้าหากไม่ใจดี..............................ครูคงหนีไม่สุงสิง

ปล่อยให้ใจรุ่งริ่ง...............................ทำแต่สิ่งไม่เข้าที

***เหนื่อยหิวครูก็รู้.............................ความเป็นอยู่ไปถึงที่

เสื้อผ้าเงินไม่มี................................. ครูอารีก็หาให้

***ครอบครัวแสนขัดสน...................... ครูคิดค้นช่วยเหลือได้

ทุกคนครูห่วงใย................................ เอาใจใส่เกินบรรยาย

***คอยสอนให้รู้คุณ........................... ชี้บาปบุญไม่เสื่อมหาย

สังคมก็วุ่นวาย.................................. น่าใจหายกลัวถูกกลืน

***ความรู้หนูฉลาด............................. คิิดปรู๊ดปร๊าดแสนไหลรื่น

ล้ำยุคทุกวันคืน................................. พวกเธอตื่นกระแสกัน

***ทำตัวตามสบาย........................... . พากันหมายแต่สิทธิ์นั้น

ผู้ใหญ่ไม่สำคัญ................................ สิทธิฉันมันส์เข้าไป

***ทำไรไม่ต้องยั้ง............................. จึงพลาดพลั้งใช่หรือไม่

ใครเล่าที่เสียใจ................................. ถ้าไม่ใช่ครูอารี

***พ่อแม่เป็นคนแรก........................... อย่าได้แหวกประเพณี

ชีช้ำกระหล่ำปลี..................................เพราะความที่เอาแต่ใจ

***จำเป็นต้องจู้จี้.................................เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่

สอนสั่งเพราะห่วงใย............................ก็อยากให้เธอได้ดี

***ให้แกร่งรับปัญหา............................ทางข้างหน้าไม่คงที่

เพียงเจ้าตั้งใจดี..................................ใจอารีเหมือนอย่างครู

***มีแต่คำว่าให้..................................ทั้งนิสัยและความรู้

ให้ศิษย์มุ่งมั่นดู..................................ช่วยค้ำชู"ค่าของคน"

...................................*****.......................................

ศิษ์มีครู
IP: xxx.228.15.115
เขียนเมื่อ 

"โลกสร้างคน พืชสัตว์ ประดับหล้า

ครูสร้างค่า ของคน ให้พ้นสัตว์

ครูสั่งสอน วิทยา สารพัด

โลกวิวัฒน์ เพราะครู ผู้ทรงคุณ"

( ท่านอาจารย์เฉลิมศักดิ์  รงคผลิน)

ศิษ์มีครู
IP: xxx.228.15.115
เขียนเมื่อ 

"โลกสร้างคน พืชสัตว์ ประดับหล้า

ครูสร้างค่า ของคน ให้พ้นสัตว์

ครูสั่งสอน วิทยา สารพัด

โลกวิวัฒน์ เพราะครู ผู้ทรงคุณ"

( ท่านอาจารย์เฉลิมศักดิ์  รงคผลิน)

ศุภรัตน์ ศรีสร้างคอม
IP: xxx.77.212.101
เขียนเมื่อ 

*ภาระครูเกินถ้อยจะร้อยขาน

ครูบันดาลศิษย์ให้ไกลมัวหมอง

สร้างเด็กไทยดีงามตามครรลอง

สร้างสมองสร้างพลังคลังปัญญา

*ครูคิด รู้ ทำ นำๆปใช้

ครูสอนให้สร้างสรรค์แก้ปัญหา

จากดวงใจสู่เจตน์แห่งเมตตา

ชาติก้าวหน้ามาบัดนี้เพราะมีครู

....ขอใหุคุณครูทุกคนมีแต่ความสุขค่ะ...
ดวงปี สารีโท
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

สูบทำไมบุหรี่ มันเท่ตรงไหน เผาเงินน่ะ เลิกซะจะรัก

สายทิพย์
IP: xxx.49.224.3
เขียนเมื่อ 

...................***...................

3 กุมภาพันธ์  วันที่ระลึกทหารผ่านศึก

ขอเชิดชูวีรกรรมทหารกล้า

ที่ท่านได้รักษาได้ปกป้อง

ด้วยชีวิตด้วยเลือดเนื้อเพื่อรับรอง

รักษาสันติครองไม่อำพราง

จะจดจารน้อมรำลึกไปตลอด

ชาติอยู่รอดเพราะท่านพลีอุทิศร่าง

พร้อมจิตใจกล้าแกร่งในแนวทาง

แม้ลับร่างคุณความดียังยืนนาน

......................................

สายทิพย์
IP: xxx.49.242.222
เขียนเมื่อ 

                 "เมื่อบุคคล จะทำ ความดีไซร้

                  จงตั้งใจ ทำดีนั้น มุ่งมั่นเสมอ

                  จงยินดี ในความดี ที่ทำสิเธอ

                  สั่งสมดี จักเลิศเลอ ด้วยผลดี"

์ื์N เหวินๆ
IP: xxx.77.212.173
เขียนเมื่อ 

"ความรัก" ไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนก็ไม่กันไม่รอดถ้าไม่เข้าใจกัน  

ถ้า"ความรัก"เป็นสิ่งที่สวยงามควรทำให้ความรักสวยงามต่อ

"ความรัก"เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยสายตา  แต่ว่าเราสัมผัสมันด้วย"ความรู้สึก"และ"ใจ"

"ความรัก"เราเรียกกัน มันคืออะไร  ช่วยบอกที

"ความรัก"จะสวยงามได้ อยู่ที่คนสองคนต้องเปิดใจรับมัน 

สรุป"ความรัก"  ความรักคือความรุ้สึก  แต่จะมากน้อยเพียงใด อยู่ที่ใจ "เรา"

                14 กุมภาพันธ์ นี้   ขอให้ทุกคนที่มีความรัก และไม่มีความรัก  มีความสุขกับคนเรารัก  และขอให้เจอคนที่ใช่  นะคะ

สายใจ
IP: xxx.26.162.155
เขียนเมื่อ 

อันเนื่องมาจาก วันแห่งความรัก

........................................

"ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน

ไม่ยินและไม่ยล อุปะสัคคะใดใด

ความรักเหมือนโคถึก กำลังคึกผิขังไว้

ก็โลดจากคอกไป บยอมอยู่ ณ ที่ขัง

ถึงหากจะผูกไว้ ก็ดึงไปด้วยกำลัง

ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง บหวนคิดถึงเจ็บกาย"

(ฤษีกาละ รำพึงเมื่อทราบว่าชัยเสน กับนางมัทนา เกิดความรักต่อกัน...จากเรื่องมัทนพาธา พระราชนิพนธ์ ร.6 )

คนดี
IP: xxx.55.2.75
เขียนเมื่อ 

รักตัว รักครอบครัว อย่ามั่วยา มั่วความชั่วนะเพื่อน

นัฐตพงษ์ อุทคะวาปี
IP: xxx.175.78.197
เขียนเมื่อ 

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวทีแม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่น
สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝัน
สู้อุตส่าห์สั่งสอนทุกวี่วัน
จิตมุ่งมั่นอบรมจริยา

หวังเห็นศิษย์ก้าวหน้าในชีวิต
โดยอุทิศแรงกายให้สมค่า
คำว่าครูผู้ที่ใช้ซึ่งปัญญา
แก้ปัญหานานาประการ

มีเมตตาปรานีเป็นที่ตั้ง
คอยเหนี่ยวรั้งศิษย์รักทุกสถาน
คอยชี้แนะช่วยเหลือและเจือจาน
ศิษย์จึงผ่านอุปสรรคทุกสิ่งไป

แม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อ
เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เติบใหญ่
มีวิชาความรู้ตลอดไป
เพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน

ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู
ขอเชิดชูปูชนีย์คุณมากล้น
ขอกตัญญูต่อครูทุกทุกคน
ขอกุศลแห่งความดีคุ้มครองครู ฯ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น