โครงการ ค่ายศรีสองรักอากาศสดใส

1.      คำสำคัญ : พัฒนาศักยภาพ,ระเบียบวินัย,รู้และเข้าใจ

2.      จังหวัด : เลย

3.      กลุ่มเป้าหมาย : พลทหาร ทหารประจำการและครอบครัว

4.      เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาศักยภาพพลทหาร และกำลังพล พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวของค่ายศรีสองรักให้มีความรู้ เรื่องโทษ และพิษภัยของบุหรี่และมีส่วนร่วมในการป้องกัน อันตรายจากบุหรี่และ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

5.      สาระสำคัญของโครงการ :จากการสำรวจกำลังพลแล้วพบว่า ในค่ายทหารมีผู้สูบบุหรี่มากถึงร้อยละ 40 และในจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่พบว่า ร้อยละ 30 สูบบุหรี่มากกว่าวันละ 1 ซอง ซึ่งผู้บังคับหน่วย มองเห็นว่าเป็นปัญหาสำหรับกำลังพลของค่ายศรีสองรัก ซึ่งมีภารกิจหลักคือเป็นหน่วยกำลังรบ 

                        กองพันทหารราบที่  1 กรมทหารราบที่ 8 ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการหน่วย      ทหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ประกอบด้วย          กำลังพลระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร 20 นาย นายทหารชั้นประทวน 237 นาย มี        สมาชิกครอบครัวกำลังพลในบ้านพักค่ายศรีสองรักจำนวน1000 คน (ข้อมูล ปี 2547)              และในแต่ละปี มีทหารเกณฑ์ เข้ามารับการฝึกเป็นทหารกองประจำการปีละ 300 -400             นาย  ซึ่งจะปลดประจำการออกเป็นประชาชนในสังคมประมาณ 150 – 200 นาย และ    ยังเป็น สถานที่ ที่เปิดเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบสมัครใจ ปีละ 3-4 รุ่น และยังเป็น            มีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย มาขอใช้เป็นที่ฝึกอบรมนักศึกษา นักเรียนเป็นจำนวน     มาก

                        จากเหตุผลดังกล่าว ทางผู้บังคับกองพันจึงสนใจจัดทำโครงการ ค่ายศรีสองรัก           อากาศสดใส ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพพลทหาร และกำลังพล  และเป็นแบบอย่างที่ดีของ ชุมชน ในการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งหมุนเวียนมาใช้บริการสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม            ฝึกอบรมอยู่        อย่างเป็นประจำ และอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมาย       คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และสถานที่ราชการปลอดควันบุหรี่ ให้มีความเข้มแข็งขึ้น

6.      เครื่องมือที่ใช้ : เน้นการใช้ระเบียบวินัยทหารบังคับเป็นสิ่งนำ พร้อมทั้งให้ ความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ในด้านสุขภาพ ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดจิตสำนึกให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนเน้นการใช้ทั้งสองวิธี  ส่วนในระดับพลทหารใช้ระเบียบวินัยทหารเป็นตัวนำ โดยกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการจะผ่านขบวนการการให้ความรู้ และการรณรงค์

7.      การจัดระบบ โครงสร้าง กระบวนการทำงาน : ดำเนินงานโดยทหารระดับผู้บังคับบัญชาของพลทหาร ทั้งระดับชั้นนายทหารสัญญาบัตร และระดับประทวน โดยเน้นการทำเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมทั้งใช้ปัจจัยทางครอบครัวมาช่วยเสริมในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกำลังพล

8.      ขอบเขตและระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 พย. 2546 ถึง 31 ตค. 2547 โดยดำเนินการกับพลทหารเป็นเป้าหมายหลัก และกำลังพลพร้อมครอบครัวเป็นเป้าหมายรอง

9.      การประเมินผลและผลกระทบ : ระดับพลทหาร (เป้าหมายหลัก) พบว่ากองพันทหารราบที่  1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรักสามารถเป็นสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ และมีจำนวนทหารเกณฑ์ที่สูบบุหรี่ลดลงได้ 65 % ในขณะทำโครงการ แต่การประเมินผลหลังจากปลดประจำการไม่มี

                        ระดับนายทหาร และชั้นประทวนจากการศึกษาพบว่า บทบาทของทหารระดับ  นายทหาร และชั้นประทวนที่มีหน้าที่ในโครงการนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงคือต้องทำตัวเป็น       ตัวอย่างในการไม่สูบบุหรี่ ส่งผลให้ทหารหลายคนเลิกที่จะสูบบุหรี่ตามไปด้วยด้วย         

10.  ความยั่งยืน : โดยภาพรวมความยั่งยืนปรากฏในรูปของสถานที่ ที่ปัจจุบันมีการจัดสถานที่ให้สูบ และไม่ให้สูบบุหรี่อย่างชัดเจนในอาคารของกองพัน ส่วนนโยบาย และการปฏิบัติในระดับพลทหารนั้นไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มที่ดีในระดับผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน

11.  จุดแข็ง และอุปสรรค : จุดแข็งของโครงการอยู่ที่มีการออกแบบโครงการที่ใช้ระเบียบวินัยทหารเป็นเครื่องมือบังคับใช้ที่ได้ผล และคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาระดับกองพันที่เป็นปัจจัยเสริม ส่วนอุปสรรคคือการโยกย้ายของผู้รับผิดชอบโครงการ และหน้าที่หลักของทหารที่ทำให้โครงการอาจขาดความต่อเนื่องได้

12.  ที่ติดต่อ :

            พันเอกสุวรรณ เชิดฉาย

            นายทหารประจำ กอรมน ดูแลงานด้านยาเสพติด (ปัจจุบัน)

            เบอร์โทรติดต่อ  089-4403773