วิธีวัดความสำเร็จของ KM อย่างหนึ่งคือ ดูว่าใครเป็นเจ้าของกิจกรรม KM      ถ้ามีหน่วย KM แยกต่างหากเป็นเจ้าของกิจกรรม KM และเป็นเจ้าของความสำเร็จของ KM     โดยที่ผู้ปฏิบัติงานประจำไม่ได้ภูมิใจเลย     ไม่มีส่วนเป็นเจ้าของความสำเร็จเลย หรือมีส่วนน้อยมาก     แสดงว่า KM น่าจะหลงทาง      คือไปหลงเอา KM เป็นเป้าหมาย

         ที่จริงคำกล่าวข้างต้นก็อาจจะผิดนะครับ    จริงๆ แล้ว ผู้ปฏิบัติงาน และทีมแกนนำ KM ต้องเป็นเจ้าของกิจกรรม KM ร่วมกัน     เมื่อมีความสำเร็จที่งาน อันเกิดจากการใช้ KM (และเครื่องมือด้านคุณภาพและการจัดการ)  เป็นเครื่องมือ     ทั้งสองฝ่ายก็แสดงความชื่นชมยินดีต่อกัน     และร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนางาน  พัฒนาองค์กร  และพัฒนาคน โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ  โดยใช้ยุทธศาสตร์เดิมอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันคิดหายุทธศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม     ดังที่เราเห็นร่องรอยใน Gotoknow ในกรณีของกรมวิชาการเกษตร  และกรมอนามัย   

         กิจกรรม KM ภายในองค์กร     ต้องมีลักษณะ demand - pull : supply - push = 80 : 20  จึงจะถือเป็น KM ที่มีความเข้มแข็ง

วิจารณ์ พานิช
๖ มค. ๕๐