เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 ดิฉันได้พบกับนิสิตแต่งกายถูกระเบียบ ซึ่งหมายถึงนิสิตที่แต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 ชื่อ นายสุภาวุฒิ  ทองทำมา  นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด  ชั้นปี 1  ภาคปกติ 
            แรงจูงใจการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
            1. เป็นชุดที่มีเกียรติ
            2. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตรุ่นน้อง
            3. เป็นการให้เกียรติแก่สถาบัน
            ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
            ควรให้นิสิตช่วยกันแต่งกายถูกระเบียบ  เมื่อมีผู้คนพบเห็นจะทำให้เกิดความประทับใจต่อผุ้ที่ได้พบเห็นและชื่นชมนิสตมหาวิทยาลัยนเรศวร
            สถานที่ที่พบนิสิต  อาคารอเนกประสงค์