กิจกรรมอบรมครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


กิจกรรมสำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น

ผมขอเล่าเรื่องเป็นแบบการเขียนรายงานโครงการนะครับ อาจารย์หน่อยได้เชิญไว้นานแล้วก่อนเกิด COVID ให้มาจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เราจัดกันที่ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีกิจกรรมดังนี้ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

หลักสูตร / หัวข้อ เรื่อง จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว : ดูแลกาย และช่วงบ่าย - จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว : ทบทวนใจ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

วิทยากร

1. ขจิต ฝอยทอง

1. สาระสำคัญ / ขอบเขตการดำเนินกิจกรรม

การพัฒนาร่างกายและการพัฒนาจิตใจมีความสำคัญสำหรับนักศึกษาที่จะมาศึกษาในสถานที่ใหม่ การได้ฝึกกายและใจมีความสำคัญทำให้นักศึกษาเรียนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาจิตของตนเองได้เป็นอย่างดี 

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านการดูแลร่างกายและออกกำลังกายผ่านมวยไทยและกีฬาประเภทต่างๆและการพัฒนาจิตใจตนเองผ่านสมาธิแบบเคลื่อนไหวและการฝึกสมาธิแบบอาณาปานสติ

3. กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

          1.นำเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยการเตรียมร่างกายโดยเริ่มจากการวอร์มเท้าจนถึงต้นคอ 

          2.การฝึกท่าทางเคลื่อนที่แบบมวยไทยโบราณ โดยการสืบเท้าหน้า การสืบเท้าข้างและการสืบเท้าถอยหลังดู video นะครับ 

          3.การเรียนรู้เรื่องการต่อย คือ วิทยากรจะสอนโดยให้นักศึกษาต่อยไปข้างหน้าเรียกว่าหมัดตรง ต่อยแบบเสยขึ้นมาเรียกว่า หมัดงัด ต่อยไปข้างๆเรียกว่าหมัดตวัด ต่อยขึ้นไปกระหม่อมคู่ต่อสู้เรียกว่าหมัดโขก และสุดท้ายคือการกระโดดต่อยแบบมวยกรมพละศึกษาดู video นะ

          4.การศอก (Elbow)  โดยการศอกตรงคือศอกไปข้างหน้า ศอกข้างคือการตีศอกให้ให้ขนากับลำตัว ศอกกลับคือใช้ศอกตีกลับไปด้านหลังและกระโดดศอก

      5. การเข่า (Kneeing) วิทยากรสอนนักศึกษา เข่าไปข้างหน้าเรียกว่าเข่าตรง เข่าไปข้างๆเรียกว่า เข่าข้าง และสุดท้ายก็จะเป็นกระโดดเข่า

          6.การเตะ (Kicking) ปกติคนไทยบางคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการเตะใช้เท้าแบบเตะฟุตบอล แต่จริงๆแล้วการเตะของมวยไทย โดยปกติใช้หน้าแข้ง (shin)เตะ จะเรียนจากการสอนเตะตรงไปด้านหน้า เตะข้างเตะออกด้านข้าง และกระโดดเตะ (jumping kick) ฝึกการกระโดดและลองเตะ

7. การถีบ (Shoving with foot) วิทยากรจะสอนนักศึกษาโดยการถีบตรงคือถีบไปด้านหน้าตรงๆจิกปลายเท้า ถีบข้างคือถีบไปด้านข้าง และกระโดดถีบคือฝึกการกระโดดแล้วลองถีบดู 

          8.นักศึกษาทั้งหมดฝึกขึ้นตอนหล่านี้ทั้งหมด โดยรวมการต่อย การศอก การเข่า การเตะและการถีบ 

                                                        

          9.นักศึกษาเรียนรู้เรื่องแม่ไม่มวยไทย คือท่าวิรุณหกกลับ และท่านาคาบิดหาง คลิกดู video ได้นะ

          10.นักศึกษาฝึกท่ามวยไทยจากแม่ไม้มวยไทย และแสดงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

          11.นักศึกษาได้ลองฝึกการเตะเป้า การศอก การเข่า การเตะและการถีบจากเป้าและต่อยคนจริงๆ555 ทุกคน 

          12. นักศึกษาจัดกลุ่มเลือกกีฬาที่ตนเองชอบและออกมาสาธิตกีฬาของตน 

          13.นักศึกษาช่วยกันโหวตว่าชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดเพราะอะไร ให้นักศึกษาเตรียมจับกลุ่มการออกกำลังกายด้วยกีฬาในอนาคต

          14. วิทยากรมอบอุปกรณ์กีฬามวยให้นักศึกษา 

ภาคบ่าย กิจกรรมจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว : ทบทวนใจ

1.กิจกรรมการฝึกสมาธิแบบใช้กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ ใช้ ไฟล์เสียงให้นักศึกษาฟังและปฎิบัติตาม

2.กิจกรรมการฝึกการเจริญสมาธิแบบเคลื่อนไหว

3.กิจกรรมการฝึกสมาธิแบบอาณาปนสติ ใช้การกำหนดลมหายใจ 

4.นักศึกษาลองฝึกปฏิบัติและเลือกกิจกรรมฝึกใจ

5.นักศึกษาเลือกกิจกรรมฝึกใจของตนเอง

 

4. การวัดและประเมินผล

          การวัดและประเมินผลสังเกตจากการร่วมกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมดว่าสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้หรือไม่ และการประเมินผลแสดงความคิดเห็นผ่าน website 

วันที่ 8 มิถุนายน 2567

ช่วงเช้า - ค้นหาตัวตน : คนเป็นนักศึกษาครู นักศึกษาได้ดู video ที่นี่ 

ช่วงบ่าย - ค้นหาตัวตน : คนเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น

วิทยากร

1. ขจิต ฝอยทอง

1. สาระสำคัญ / ขอบเขตการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมการค้นหาตัวตนว่าทำไมอยากเป็นครูและการเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่นมีความสำคัญต่อนักศึกษาใหม่ที่จะมาศึกษาในระดับอุดมศึกษา การค้นพบตัวตนของตนเองได้ไวจะเป็นเป้าหมายทำให้นักศึกษาประสมความสำเร็จได้เร็ว 

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองได้ค้นพบตัวเองว่าทำไมเลือกมาเป็นครูและการมาเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น

3. กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

          1.นำเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมเชือกวิเศษและให้นักศึกษาลองสังเกตว่าทำไมเชือกไม่ติดกัน

          2.นักศึกษาลองทำกิจกรรมเชือกวิเศษเป็นรายบุคล 

          3.การทำกิจกรรมพันเชือกเป็นกลุ่มใหญ่ โดยวิทยากรสาธิตให้นักศึกษาลองทำ

          4.เมื่อจบกิจกรรมนักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นว่าได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเหล่านี้บ้าง

                                        นักศึกษาดู Video เรื่อง Make a difference คลิกดู video ได้นะครับ

          5.การเรียนรู้กิจกรรมเจ้าตัวเล็ก โดยวิทยากรแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆละ 3 คน

6.นักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มเป็นดอกไม้ ผีเสื้อและผึ้ง

7. วิทยากรให้นักศึกษาที่เป็นผึ้งเล่าว่าอะไรเป็นความประทับใจในชีวิตของตนเองตอนเด็ก ห้ามผีเสื้อและดอกไม้ซักถาม แต่ให้คอยฟังเฉยๆ

8.วิทยากรให้ผึ้งและผีเสื้อบินไปหากลุ่มใหม่

 9.วิทยากรให้ดอกไม้เล่าเรื่องในกลุ่มใหม่ที่มาว่า อะไรคือ ความประทับใจในชีวิตของผึ้งตอนเด็กๆ

10.วิทยากรให้ผีเสื้อเล่า ในกลุ่มใหม่ว่า ครูที่นักศึกษาที่เป็นผีเสื้อประทับใจคือใคร ครูท่านนั้นมีลักษณะเด่นหรือดีเป็นอย่างไร 

    11.นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า ครูดีมีลักษณะอย่างไร โดยการทำแผนภูมิความคิด 

    12. นักศึกษาช่วยกันนำเสนอของแต่ละกลุ่ม

 ช่วงบ่าย - ค้นหาตัวตน : คนเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น

 1.นักศึกษาช่วยกันเล่าเรื่องว่า ทำไมถึงสมัครเข้าเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น

 2.วิทยากรใช้คำถามและให้นักศึกษาเล่าเรื่องการถูกสัมภาษณ์เพื่อมาเป็น  ครูรัก(ษ์)ถิ่น

3.กิจกรรมทำอย่างไรทำให้การเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น ประสบความสำเร็จ

4.นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดเห็น

5.นักศึกษาทำกิจกรรมแม่น้ำพิษ

6.นักศึกษาช่วยกันสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมแม่น้ำพิษ

 7.นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน และส่งตัวแทนออกมาพับกระดาษ Origami  โดยพับกระต่าย ผีเสื้อและปลา จากวิทยากร

    8.ตัวแทนนักศึกษากลับมาสอนเพื่อนพับกระดาษ Origami 

          9.นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้และในฐานะครูรัก(ษ์)ถิ่นจะนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนในอนาคตอย่างไร

4. การวัดและประเมินผล

          การวัดและประเมินผลสังเกตจากการร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การถ่ายทอดกิจกรรมให้เพื่อนร่วมกลุ่ม และการประเมินผลแสดงความคิดเห็นผ่าน website

                                                          พบญาติด้วยความเห็น (5)

เจอครับพี่แก้ว อาจารย์เป็นเจ้าของกิจกรรม ครับ

ขอบคุณครับ อาจารย์ขจิต ที่ให้เวลามาพัฒนาเด็ก ๆ ผู้ขาดโอกาสในรุ่นที่ ๕

ป.ล. ขอบคุณที่เอาคลิปที่ผมถ่ายมาใส่ในบันทึกครับ ดูกี่ครั้ง ก็ตลกครับ ชอบ ๆ ;)…

ผมก็เหมือนกัน ดูภาพทีไรก็ขำๆๆ มีอะไรพอช่วยได้บอกนะครับ
พี่แก้ว ใช่แล้วอาจารย์ JJ อาจารย์มาเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท