เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 ดิฉันได้พบกับนิสิตแต่งกายถูกระเบียบ ซึ่งหมายถึงนิสิตที่แต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 ชื่อ นายกอปรพร  นุกูลคาม นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ชั้นปี 3  ภาคปกติ 
            แรงจูงใจการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
            1. มีความสุภาพ เรียบร้อย
            2. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตรุ่นน้อง
            3. สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้
            ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
            มหาวิทยาลัยควรสร้างจิตสำนึกให้นิสิตแต่งกายถูกระเบียบ 
            สถานที่ที่พบนิสิต  ห้องงานวินัยและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต  อาคารอเนกประสงค์