ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียนตามปกติของไทย ตามรูปแบบของ มสธ. กำลังพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น โดย มสธ. (หลังจากเตรียมการมาระยะหนึ่ง) ได้เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 3 วิชาเอก คือ บริหารการศึกษา การประเมินการศึกษา และการศึกษาทางไกล

ที่น่าสนใจก็คือ วิชาเอกบริหารการศึกษา มีนักศึกษา 2 ท่าน เสนอ research outline ในการทำการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการความรู้ โดยท่านหนึ่งจะทำวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนอีกท่านหนึ่ง focus ในระดับอุดมศึกษา

หวังอย่างยิ่งว่า เมืองไทยคงจะมีนักวิจัยด้าน KM เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อเป้าหมายของการเป็น LO ที่ดีต่อไป