แพรภัทรา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม

การสวดมนต์ด้วยพระคาถามหาจักรพรรดิ


ผู้วิจัยสนใจศึกษาบทสวดมนต์ที่เรียกว่า “พระคาถามหาจักรพรรดิ” ซึ่งเป็นบทสวดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก พระคาถามหาจักรพรรดิหรือคาถามหาจักรพรรดิ เป็นคาถาที่หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ พระเกจิอาจารย์แห่งวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รจนาขึ้นเพื่อสวดรวบรวมบุญและบารมี สำหรับอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาให้แก่สัตว์โลกทั้ง 3 ภพภูมิ ได้แก่ โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยเหลือภพภูมิทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุ คาถาบทนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทสวดชมพูปติสูตร ซึ่งเป็นการสรรเสริญเรื่องราวเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เพื่อกำราบทิฐิของพญาชมพูบดี พระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์อันเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางทรงเครื่องกษัตริย์ หลวงปู่ดู่ใช้คาถาพระมหาจักรพรรดิในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่าน ที่สำคัญ หลวงปู่ดู่ ได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหลายของท่าน รวมทั้งพระคาถามหาจักรพรรดินี้ ไว้ให้แก่ลูกศิษย์ในรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป ลูกศิษย์ที่สำคัญของท่านในปัจจุบันก็คือ พระอาจารย์วรงคต วิริยธโรหรือหลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้สวดพระคาถามหาจักรพรรดิ ภายใน 1 ชั่วโมง ตามรอบสวดมนต์ซึ่งหลวงตาม้า ได้กำหนดเวลาการสวดวันละ 6 รอบ [26] ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 06.00-07.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.00-11.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.00-14.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 15.30-16.30 น.

รอบที่ 5 เวลา 18.00-19.00 น.

รอบที่ 6 เวลา 19.20-21.00 น. ในรอบที่ 6 จะมีการฟังธรรมเทศนาจากหลวงตาม้า มีการถ่ายทอดสดการสวดมนต์ทุกวันทางสื่อ facebook เพจเพจวัดถ้ำเมืองนะ -หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า และเริ่มสวดในเวลา 20.30- 21.00 น. โดยสวดมนต์ 21 จบ ทุกวัน 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทาง facebook เพจวัดถ้ำเมืองนะ เพจสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญและเพจตามรอยวิริยธโร หลวงตาม้า เพราะมีการถ่ายทอดสดการสวดมนต์ทุกวัน ทุกรอบเวลา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพได้มีโอกาสสวดมนต์พร้อมกันมากขึ้น ผู้สูงอายุจึงไม่ต้องเดินทางไปไกลให้เหนื่อยและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือผู้สูงอายุที่สามารถร่วมเดินทางไปสวดมนต์ในสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญที่หลวงตาม้าและคณะลูกศิษย์ได้สร้างไว้ หรือร่วมสวดมนต์ตามสถานที่ในจังหวัดต่างๆที่ใกล้บ้านได้ คณะลูกศิษย์หลวงตาม้าได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และหล่อพระตลอดทุกเดือน ซึ่งจะประกาศงานต่างๆไว้ใน เพจตามรอยวิริยธโร หลวงตาม้า [27] เพื่อส่งเสริมให้สวดมนต์ในทุกที่ทุกเวลาที่ผู้สวดมนต์นึกขึ้นได้ เพื่อให้จิตของผู้สวดมนต์คุ้นชินกับการสวดมนต์ ผลลัพธ์ของการสวดมนต์เป็นประจำจะส่งผลต่อผู้สูงอายุที่สวดมนต์ให้มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยการสวดคาถามหาจักรพรรดินั้น ใช้บทสวดหลักเพียงบทสั้น ๆ ดังนี้

 

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

            

ก่อนสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ์ ขอให้ผู้สวดมนต์หายใจเข้าลึกๆ นึกถึงภาพหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ซึ่งวิธีการสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิ มีดังนี้

 

เริ่มต้นด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐาน   

จากการศึกษาวีดีโอของเพจวัดถ้ำเมืองนะ หลวงตาม้า ก่อนสวดมนต์ หลวงตาม้าจะกล่าวนำอธิษฐาน ดังนี้ “นึกถึงหลวงปู่ ขอบารมีท่าน น้อมกำลังจักรพรรดิ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคตผ่านมาที่เรา กำหนดไป 3 โลกธาตุ กำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมด อัญเชิญเทพ พรหมทุกชั้น ทุกภพ ทุกภูมิ โลกของวิญญาณ โอปัปปาติะ บริเวณนี้บริเวณใกล้เคียง บริเวณไกลไป แถวบ้านเรา ที่ทำงาน ที่เราอาศัย ที่เราเลี้ยงชีพ หลวงตาอ๋อย ในหลวง ร 9 พระสยาม  พระศรีสยาม วีรกษัตริย์ วีรบุรษและวีรสตรีทั้งหลาย เจ้าพ่อหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ทุกจังหวัด พญาครุฑ ยักษ์  นาค คนธรรพ์ ลับแล พระสบ กุมภัณฑ์ พร้อมบริวาร ชาวป่าหิมพานต์ทั้งหมด ฤาษี ดาบส นักบวชทั้งหลาย พระแม่คงคา พระแม่โพสพ พระแม่ธรณี สวดพร้อมกับเรานะฮะ” อธิษฐานแล้วสวดมนต์ตามบทต่าง [15]  ดังนี้

 

บทบูชาพระถวายชีวิต

พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ (ข้าพเจ้า ขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยชีวิต)

ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ (ข้าพเจ้า ขอบูชาพระธรรมเจ้า ด้วยชีวิต)

สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ (ข้าพเจ้า ขอบูชาพระสงฆ์เจ้า ด้วยชีวิต)

 

บทบูชาพระกล่าวถึงการมอบกายถวายชีวิต เพื่อพระรัตนตรัยแล้วแม้ชีวิตก็มอบให้ได้ เป็นบาทฐานของการเข้าถึงพระไตรสรณะคม

 

กราบพระ 6 ครั้ง (กราบด้วยจิต)

พุทธัง วันทามิ (กราบ) ธัมมัง วันทามิ (กราบ)  สังฆัง วันทามิ (กราบ) ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ) มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ) พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ) 

การไหว้พระ 6 ครั้งเป็นการแสดงความอ่อนน้อมแก่สรณะผู้ควรบูชา 6 สรณะด้วยกัน แฝงไว้ด้วยกุศโลบายแห่งความอ่อนน้อมและความกตัญญูกตเวทีอันเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

 

บทสมาทานศีล 5

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

 

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ  สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ  ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ  ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

 

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

อพรัมจริยา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

สุราเมรยะ มัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

** อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ ** (3 ครั้ง)

สีเลนะ สุคติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปทา สีเลนะ นิพพุตติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโส ธะเย

 

บทอาราธนาพระ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

 

พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ

 

คาถาหลวงปู่ทวด (น้อมระลึกถึงปู่ทวด แล้วว่าคาถา ดังนี้)

 

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (3 ครั้ง)

 

คาถาหลวงปู่ดู่ (น้อมระลึกถึงปู่ดู่ แล้วว่าคาถา ดังนี้)

 

นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (3 ครั้ง)

 

บทขอขมาพระรัตนตรัย

 

โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

 

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

 

คำแปลคาถาพระมหาจักรพรรดิ

 

นะโมพุทธายะ หมายถึง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชา ต่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ

    นะ  หมายถึง   พระกกุสันธะ

    โม  หมายถึง พระโกนาคม

    พุท  หมายถึง พระกัสสป

    ธา  หมายถึง  พระสมณโคดม

    ยะ  หมายถึง  พระศรีอริยเมตไตรย

พระพุทธไตรรัตนญาณ หมายถึง สุดยอดของศีล สมาธิ ปัญญา

มณีนพรัตน์ หมายถึง สมบัติจักรพรรดิ 7 ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว แก้วมณี

สีสะหัสสะ สุธรรมา หมายถึง การคิดและลงมือทำจนรู้ทั่วทั่ง 3 โลก

พุทโธ หมายถึง ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ธัมโม หมายถึง พระธรรมของพระพุทธเจ้า

สังโฆ หมายถึง พระสาวกผู้ปฏิบัติตาม

ยะธาพุทโมนะ หมายถึง พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต คือ พระศรีอริยเมตไตรย (เป็นการไล่สูตรคาถาย้อนกลับแบบโบราณ โดยนำเอาคำ "ยะ" มาตั้งไว้ข้างหน้า หมายถึง กำลังของพระศรีอริยเมตไตรยเป็นองค์นำ)

พุทธบูชา หมายถึง ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า

ธัมมะบูชา หมายถึง ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม

สังฆะบูชา หมายถึง ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์

อัคคีทานัง วะรังคันธัง หมายถึง ไฟเผาทำลายกิเลสทั้งภายนอกภายใน

สีวลี จะมหาเถรัง ขอนมัสการพระสีวลีเถระเจ้า ผู้เป็นเลิศทางลาภสักการะ หมายถึง โชค ลาภ ธุรกิจการงาน ครอบคลุมทั้งหมด

อะหังวันทามิ ทูระโต หมายถึง ขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป มีสังเวชนียสถาน เป็นต้น

อะหังวันทามิ ธาตุโย หมายถึง ขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล

อะหังวันทามิ สัพพะโส หมายถึง ขอนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ปูเชมิ หมายถึง การบูชาทั้งหมดทั้งมวลในพระพุทธศาสนา 

 

บทสวดเชิญพระเข้าตัว (เมื่อสวดคาถาจักรพรรดิครบแล้ว สวดแผ่บุญกุศลปรับภพภูมิส่งวิญญาณดังนี้)

หลังสวดมนต์ หลวงตาม้าจะกล่าวนำอธิษฐาน ดังนี้ “น้อมไปที่หลวงปู่ดู่ ไปตามกำลังจักรพรรดิ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต ไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นแล้วอธิษฐานไว้ แผ่ไปทั้ง 3 โลกธาตุ โลกของโอปัปปาติะ มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดทั้ง 3 แดนโลกธาตุ สิ่งที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวพันกับเราทั้งหมด แผ่ให้ผู้มีพระคุณกับกองทุนพรหมปัญโญ เจ้าเมืองนะและสาขา ผู้อธิษฐานให้ช่วยเหลือ ผู้ที่เจ็บป่วย ผู้ที่ตายไป อธิษฐานอะไรไว้ น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้น ขอวิมานปรับภูมิทั้งหลายส่งวิญญาณ” 

 

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส  (3 จบ)

 

คำแปล

สัพเพพุทธา หมายถึง ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

สัพเพธัมมา หมายถึง ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมทั้งหลาย

สัพเพสังฆา หมายถึง ด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย

พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง หมายถึง ด้วยอำนาจแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 

อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส หมายถึง ด้วยอำนาจแห่งพระอรหันต์เจ้ารักษา (พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสงฆ์)ทั้งหมดทั้งมวล ขอให้เป็นไปตามคำอธิษฐาน 

 

บทอธิษฐานจิต (ให้อธิฐานจิตแผ่กุศลปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร)

พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ

 

คำแปล

พุทธังอธิษฐามิ หมายถึง ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้า 

ธัมมังอธิษฐามิ หมายถึง ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระธรรม

สังฆังอธิษฐามิ หมายถึง ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์

 

ต่อจากนั้นให้ผู้สวดมนต์น้อมจิตแผ่บุญและอธิษฐานน้อมในเรื่องต่างๆ โดยตั้งจิตอธิษฐานคิดทำสิ่งใดให้สำเร็จทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรม ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงสำเร็จเป็นจริงทุกประการ

สิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลาย พรที่เป็นมงคลทั้งหลายเกิดจากตัวเราเอง ดังนั้น การสวดมนต์ แผ่เมตตาและบันทึกบุญ จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการปฏิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์ สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิพร้อมจับภาพหลวงปู่ดู่ การสวดมนต์ คือ การทำกำลังแล้วแต่บุคคลจะทำมากทำน้อยก็เป็นไปตามนั้น เฉกเช่นเหมือนกับการออกกำลังกายใครทำคนนั้นก็ได้รู้ได้เฉพาะตน  หลวงตาเน้นให้สวดมนต์เพื่อให้จิตมีกำลังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  จิตมีกำลัง แล้วจิตจะเบาสบาย อารมณ์ดี มีความสุข จิตจะมีเมตตาและปรารถนาดีจะหลีกหนีจากการกระทำกรรมที่ไม่ดีทั้งหลาย หากสวดมนต์มาถูกทางจะมีแต่ความมีเมตตาไม่ทำร้ายหรือริษยาให้ร้ายผู้ใด ผู้สวดมนต์จะกระทำแต่ความดีเพราะรู้เห็นถึงผลของการกระทำ ดังนั้น การสวดมนต์จึงช่วยให้สุขภาพจิตที่ยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 แผ่เมตตาหรือส่งวิญญาณ   การสวดมนต์ทำให้จิตมีกำลัง ซึ่งจิตที่มีกำลังแล้วสามารถเชื่อมต่อกับบารมีแห่งหลวงปู่ดู่ได้แล้ว จึงสามารถนำกำลังจิตที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ประโยชน์ในที่นี้หลวงตาเน้นประโยชน์ต่อโลกวิญญาณ หลวงตาม้าได้รับการอบรมสั่งสอนจากหลวงปู่ดู่ ท่านเชื่อว่าวิญญาณต่างๆที่ตกค้างอยู่ในโลกนี้มีมากมายมหาศาล เป็นสิ่งที่น่าสงสารอย่างไม่มีประมาณ ท่านจึงมุ่งเน้นในการเอากระแสกำลังแห่งบุญนำมาใช้แผ่เมตตาเพื่อส่งวิญญาณปรับภพภูมิ เพื่อเป็นประโยชน์ เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสิ่งอื่น รวมทั้งปรับสภาวะจิตตนเองให้ดำรงความมีเมตตาต่อสิ่งอื่น

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกบุญ คือ การที่จิตบันทึกพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลที่ดีหรือสภาวะธรรมที่ดี  สิ่งที่ได้กระทำเหล่านี้จะเป็นแรงสืบไปในจิตทั้งรูปและนามและ DNA หลวงตาม้าจึงมุ่งเน้นให้ผู้สวดมนต์บันทึกบุญ ซึ่งการบันทึกบุญจะเป็นไปโดยธรรมชาติของจิต โดยจิตจะบันทึกบุญตั้งแต่การสวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตาการกระทำกรรมต่างๆลงในจิต เป็นลักษณะเหมือนวงรอบ เพื่อเป็นกำลังของเราในการปฏิบัติภาวนาหรือการสืบพบชาติหรือตัดภพชาติก็ได้ การบันทึกบุญนี้เปรียบเสมือนบันทึกเงินฝากในธนาคาร ผู้สวดมนต์สามารถที่จะย้อนบุญที่ผู้สวดมนต์กระทำและเบิกนำมาใช้เพื่อเป็นกำลังประโยชน์ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

การกระทำทั้งหมดตั้งแต่สวดมนต์แผ่เมตตาบันทึกบุญนั้นเป็นเหมือนวงจรบุญ สามารถเกิดดับได้ในสภาวะเดียวของจิต เมื่อผู้สวดมนต์ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆ เป็นวงรอบของความถี่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้สวดมนต์คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของตนที่ดีขึ้นทางกายวาจาและใจ นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิปัสสนาญาณ คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของเราทางกายวาจาใจที่ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวตนเองและสิ่งรอบข้าง นับว่าเป็นประโยชน์ในการตัดภพชาติหรือหากต้องมาเกิดเพื่อสร้างประโยชน์สืบต่อไป

ที่สำคัญวิธีการสวดมนต์ของหลวงตาม้า ท่านจะแนะนำให้ผู้สวดมนต์สวมใส่พระผงรูปหลวงปู่ดู่ หลวงปู่ทวด หลวงตาม้า รูปพระจักรพรรดิหรือสวมใส่วัตถุมงคลที่หลวงตาท่านทำแจกประชาชน นั่นก็คือ พระผงจักรพรรดิกับสร้อยประคำพร้อมกำพระสวดมนต์ไปด้วย เพราะการสวดคาถามหาจักรพรรดิถ้าใช้คู่กับพระผงจักรพรรดิจะทำให้การปฏิบัติภาวนาก้าวหน้าเร็วขึ้น ซึ่งหลวงตาม้าจะสอนให้ผู้สวดมนต์นำจิตไปอยู่ที่พระในขณะสวดมนต์หรือให้นึกถึงพระบ่อยๆ พยายามคุยทางจิตกับพระผงจักรพรรดิที่ใส่ไว้เพื่ออธิษฐานและเพื่อนำพลังงานองค์พระมาคุ้มครองผู้สวดมนต์ให้ป้องกันอันตรายทั้งปวง หากพิจารณาแล้วจะพบว่า การกระทำแบบนี้จะเป็นการควบคุมจิตของผู้สวดมนต์ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปไหน ยิ่งสวดมนต์ไปด้วย จิตนึกถึงพระที่ห้อยไปด้วย จะเป็นการแผ่แสงสว่างของพลังงานบุญแบบสว่างชัดมากและเป็นเกาะป้องกันภัยให้กับผู้สวด ภพภูมิต่างๆ ได้แก่ เทวดา,วิญญาณ เป็นต้น เมื่อเห็นแสงสว่างบุญจากผู้สวดมนต์ เขาจะมาอนุโมทนาบุญกับผู้สวดมนต์ รวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลผู้สวดมนต์อย่างดีตลอดการเวียนว่ายตายเกิด ส่งผลให้ผู้สวดมนต์โชคดี มีความสุข สำเร็จ สมหวังดังปรารถนา

 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันเครือข่ายกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า กลุ่มสวดจักรพรรดิได้สนับสนุนให้มีการสวดมนต์ โดยการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิและปฏิบัติตามแนวทางหลวงปู่ดู่และหลวงตาม้าได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

แอปพลิเคชันสำหรับสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ

จากการศึกษาแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อใช้สวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ พบว่า แอปพลิเคชันสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ จัดทำโดยคณะผู้มีปัญญาเยี่ยงพรหม น่าสนใจมาก เพิ่มความสะดวกสบายในการสวดมนต์และมีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้จัดทำให้ผู้ที่สนใจสวดมนต์ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อติดตั้งแล้วสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ไม่มีโฆษณารบกวน ผู้สวดสามารถเลือกจำนวนการสวดหรือเวลาการสวดได้ตามความต้องการ โดยมีการนับจำนวนการให้อัตโนมัติ เมื่อสวดจบทุกๆ 1 จบ สามารถกดพักหรือปิดหน้าจอแล้วสามารถเล่นต่อได้ นับจำนวนให้ต่อได้ แอปพลิเคชันมีการบันทึกบุญทุกครั้ง บันทึกสถิติการสวดมนต์ หลังจากสวดเสร็จแต่ละครั้ง แต่ทางผู้จัดทำไม่ได้ทำการเก็บสำรองข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อที่จะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเก็บข้อมูลข้อมูลจะหายไปก็ต่อเมื่อมีการลบแอปพลิเคชันหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เท่านั้น [28] แอปพลิเคชันสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ 

            นับได้ว่า การใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการสวดมนต์นี้ เป็นนวัตกรรมทางศาสนาที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติทางศาสนาอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งจะส่งผลให้สาระสำคัญของการปฏิบัติโดยเฉพาะการสวดมนต์ยังดำรงคงอยู่ แม้วิธีการเข้าถึงการปฏิบัติจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้คนสนใจการสวดมนต์คาถาพระมหาจักรพรรดิ นอกจากพื้นฐานที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา นับถือมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วก็คือ แรงศรัทธาที่มีต่อพระเถระทั้งสามรูป ได้แก่ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดูและหลวงตาม้า ซึ่งทำให้มีกลุ่มติดตามการสวดมนต์และการฟังธรรมบรรยายทั้งในสถานที่ปฏิบัติธรรมและผ่านสื่อออนไลน์อย่างมากและทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยมาด้วยเชื่อมั่นในอานิสงส์ของการสวดมนต์ตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากหลวงตาม้า

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความได้ที่นี่

การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ

https://www.gotoknow.org/posts/714350

การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ ตามแนวทางของพระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)

https://www.gotoknow.org/posts/714354

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการสวดมนต์

https://www.gotoknow.org/posts/714351

วิธีการสวดมนต์ด้วยพระคาถามหาจักรพรรดิตามแนวทางพระอาจารย์วรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)

https://www.gotoknow.org/posts/714353

 

เอกสารอ้างอิง

 

[26] Wat Tham Mueang page - Luang Pu Du Luang Ta Ma. (2566). Dharma Sermons and lectures of Luang Ta Ma. Retrieved from https://www.facebook.com/Luangtama.Luangpudu.watthummuangna

[27] Following Wiriyatharo Luang Ta Ma Page. (2566). Dharma Sermons and lectures of Luang Ta Ma. Retrieved from https://www.facebook.com/wiriyataro

[28] Faculty of wisdom like Brahma. (2023). An application to chant a spell for the emperor. Retrieved from https://apkgk.com/com.donusdev.prayjakgrapat

[29] Kritsada Ramansri. (2015). Pray every day, good every day. Bangkok: Thitiporn Printing.

 

แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. 2566. การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ .  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 15 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

https://rdi.npru.ac.th/conference15/viewabstract.php?id_sub=0312&id_branch=18

 

หมายเลขบันทึก: 714355เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2023 18:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 กันยายน 2023 18:51 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท