นับเป็นโชคดีของ เครือข่าย อีสานล่างเป็นอย่างมากที่ท่านผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ ที่อุบลได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย  ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื่อนต่างๆ  การผลิตของใช้ประจำวัน  และ คุณหมอ ธนพงษ์  ได้ชวนพวกเราคิดต่อว่า  ชุมชนควรจะเชื่อมต่ออย่างไร  และกระตุ้นให้คนที่เข้าร่วมประชุม เริ่มคิดว่า  แทนที่เราจะเป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว  ทำไมเราไม่หันมาเป็นผู้ผลิต ของง่ายๆไว้ใช้เอง  นับเป็นประเด็นที่น่าคิดมาก และควรจะสานต่อเพื่อให้เกิดขึ้นจริง และสนับสนุน แนวพระราชดำริเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงด้วย